Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-883

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 16 maart 2016

aan de minister van Justitie

Buitenlandse adoptie - Commissie van opvolging en overleg - Komende activiteiten - Conventie van De Haag - Interpretatie - Geschiktheidsvonnissen - Traagheid - Maatregelen - Interfederaal Centrum voor adoptie - Oprichting

adoptie
adoptierecht
internationale adoptie

Chronologie

16/3/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2016)
27/4/2016Antwoord

Vraag nr. 6-883 d.d. 16 maart 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 5 januari 2016 stelde ik u een schriftelijke vraag over de conflictsituaties bij buitenlandse adopties (cf. schriftelijke vraag nr. 790). U antwoordde toen dat een zo menselijk mogelijke aanpak en een goede afstemming tussen de centrale autoriteiten van groot belang zijn. Ik ben het volledig met u eens.

Vandaag, op 11 maart 2016, zou deze aangelegenheid terug aan bod komen in de Commissie van opvolging en overleg. Intussen lopen in het Vlaams Parlement hoorzittingen over buitenlandse adoptie. Dat moet uitmonden in een nieuw Vlaams decreet. Dit zal ook een federale impact hebben, aangezien de Federale Centrale Autoriteit voor adoptie (FCA) ter discussie wordt gesteld.

Ik stel mij heel wat vragen bij de manier waarop het Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie (Conventie van Den Haag - Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption) wordt ge´nterpreteerd, de traagheid van geschiktheidsvonnissen bij Justitie en de eventuele oprichting van een Interfederaal Centrum voor adoptie.

Vandaar mijn vragen :

1) De Commissie van opvolging en overleg komt terug samen na jarenlange inactiviteit. Is deze Commissie van plan actiever samen te komen de volgende jaren ? Wat werd er afgesproken tijdens de commissie van 11 maart 2016 ?

2) Interpreteert de Federale Centrale Autoriteit voor adoptie (FCA) de Conventie van Den Haag zoals ook u ze interpreteert ? Zo nee, bent u van plan de FCA te hervormen ?

3) Welke maatregelen neemt u om de geschiktheidsvonnissen tijdig toe te kennen ?

4) Hoe staat u tegenover een Interfederaal Centrum voor adoptie ? Is de federale regering van plan om dit op te richten ?

Antwoord ontvangen op 27 april 2016 :

1) De federale overheidsdienst (FOD) Justitie en de Federale Centrale Autoriteit (FCA) ontvangen over de verschillende kanalen en de individuele dossiers informatie uit verschillende bronnen. Naar aanleiding van de moeilijkheden die vorig jaar werden vastgesteld, werd de Commissie van opvolging en overleg op vraag van de Vlaamse Gemeenschap geheractiveerd. De Commissie kwam samen op 18 december 2015 en besprak er de kanalen Ethiopië, Marokko, Oeganda en de Verenigde Staten. Er werd afgesproken regelmatig te overleggen inzake delicate kwesties en de commissie onmiddellijk samen te roepen bij dringende problemen. Op het overleg van 11 maart 2016 werd door het Vlaams Centrum voor adoptie ook een nota voorgesteld over de bevoegdheidsverdeling. Hierin werd het wettelijk kader geschetst en was er geen vraag om aan de huidige bevoegdheidsverdeling iets te wijzigen. Vervolgens werd besproken op welke wijze de uitvoering van de bevoegdheden in de praktijk kon plaats grijpen in een context van gedeelde visie en verantwoordelijkheid. Een volgende vergadering staat gepland voor 24 juni 2016.

2) De FCA oefent de taak uit die de wetgever haar heeft opgedragen. De FCA erkent en registreert de buitenlandse adoptiebeslissingen. Naargelang de aard van de adoptie, omkaderd of niet, in het kader van het Verdrag van Den Haag of niet, vindt de controle van het dossier grondig, dan wel – wat men juridisch noemt – marginaal plaats. Bij die controle gaat de FCA uit van de Belgische rechtsregels van openbare orde en wordt nagegaan of de adoptie in overeenstemming is met het hoger belang van het kind. De FCA handelt daarbij niet zelfstandig maar is een dienst binnen de FOD Justitie.

3) Het uitspreken van geschiktheidsvonnissen is een bevoegdheid van de rechterlijke macht, met name de familierechtbanken. In het verleden werden inderdaad moeilijkheden gemeld die werden gesignaleerd aan de bevoegde parketten en worden opgevolgd ; ze moeten gezien worden binnen de gehele werking van het justitieel apparaat. In dat kader zullen nog wetgevende initiatieven genomen worden tot wijziging van het burgerlijk procesrecht die tot verlichting van de taken van het openbaar ministerie zullen leiden.

4) Adoptie vereist een goede samenwerking tussen verschillende bevoegdheidsniveaus in ons land. Zo werkt de FOD Justitie met zijn Federale Centrale Autoriteit samen met de Gemeenschappen die met hun centrale autoriteiten eigen bevoegdheden bezitten. Daarnaast werkt mijn dienst ook samen met de rechterlijke macht, de FOD Buitenlandse Zaken, de Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland, de Dienst vreemdelingenzaken, de erkende adoptiediensten, en de diensten van de burgerlijke stand.

Al deze instanties beheren aspecten die met het adoptierecht in aanraking komen. Het gesuggereerde interfederaal centrum kan er nooit toe leiden dat eigen bevoegdheden gezamenlijk zouden worden uitgeoefend, of dat één van de partijen bij de samenwerkingsovereenkomst afstand zou doen van haar eigen bevoegdheden.

Het verzekeren van meer rechtszekerheid kan zeer goed gerealiseerd worden binnen de bestaande structuren zoals de commissie van overleg en opvolging.