Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-850

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 3 maart 2016

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Tabaksrichtlijn 2014/40/EU - Omzetting - Samenwerking met de minister van FinanciŽn en de deelstaten - Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - CoŲrdinerende rol - Totaalbudget voor de omzettingsmaatregelen - Verdeling

nationale uitvoeringsmaatregel
richtlijn (EU)
tabak
nicotineverslaving

Chronologie

3/3/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016)
4/4/2016Antwoord

Vraag nr. 6-850 d.d. 3 maart 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

U bent bezig met de omzetting van de Europese richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van richtlijn 2001/37/EG. Deze richtlijn legt een strengere regelgeving op voor productie, verkoop en gebruik van tabak. Voor eind mei 2016 zou deze verstrenging dus ook in BelgiŽ van toepassing moeten zijn.

Heel wat elementen van deze tabaksrichtlijn overschrijden uw bevoegdheden. Er zijn de gezondheidswaarschuwingen (die nu 65 % van beide zijden van alle pakjes sigaretten moet beslaan), de invoering van neutrale pakjes, de minimumleeftijd, verbod op reclame, smaken, additieven, enz. Maar er is ook de aantrekkingskracht van tabak, de preventie ervan en rookstopbegeleiding achteraf, voor jong en oud ; en de belasting van de tabaksproducten.

In de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke hernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 6 oktober 2015, zei u dat u ę er echt van overtuigd [was] dat samenwerking mogelijk is om een toename van de inkomsten met een daling van het aantal rokers te combineren Ľ en dat u daar samen aan zou werken met minister van FinanciŽn Van Overtveldt (cf. Kamer, CRIV 54 COM 236, blz. 5). U benadrukte toen ook de ontradende en begeleidende functie vanuit de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

Vandaar mijn vragen :

1) Welke maatregelen neemt u samen met minister Van Overtveldt precies op in de omzetting van de Europese richtlijn en welke maatregelen neemt u precies op met de deelstaten ?

2) Zal de FOD Volksgezondheid de verschillende (te nemen) maatregelen coŲrdineren ? Zo ja, hoe zal de FOD Volksgezondheid dit doen ? Welk budget is er voorzien voor de coŲrdinatie ?

3) Welk totaalbudget is er overigens voorzien voor de omzettingsmaatregelen, en hoe wordt dit over de verschillende departementen - federaal en gewestelijk - verdeeld ? Kunt u mij hiervan een gedetailleerd overzicht bezorgen ?

Antwoord ontvangen op 4 april 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

1) & 2) De Europese richtlijn 2014/40/EU betreffende tabaksproducten en E-sigaretten moet omgezet zijn tegen mei 2016. De twee koninklijke besluiten die deze richtlijn omzetten werden gepubliceerd op 3 maart 2016. Een aantal ministeriële besluiten die bepaalde technische details bevatten voor de uitvoering zullen snel volgen. Zoals u vermeldt overschrijdt deze richtlijn het strikte kader van mijn bevoegdheden aangezien twee van de artikelen ervan handelen over de traceerbaarheid van tabaksproducten en de veiligheid met het oog op de bestrijding van de illegale handel. De te nemen maatregelen op dat vlak moeten tegen 2019 ingevoerd worden.

Mijn diensten focussen momenteel vooral op de invoering van maatregelen die vanaf mei 2016 van toepassing zijn. Maar ze werken ook samen met de diensten van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën (Douane en Accijnzen) rond de maatregelen met betrekking tot de illegale handel. De Europese Commissie bereidt tegen midden 2017 een specifieke wetgeving voor over deze punten. De omzettingswerkzaamheden zullen dan van start kunnen gaan. De samenwerking tussen de diensten zal worden versterkt bij het naderen van de praktische invoering van deze maatregelen.

Anderzijds zijn de belasting op tabaksproducten en de volksgezondheid nauw met elkaar verbonden, aangezien de prijs de meest efficiënte factor is in de strijd tegen het roken. Dit is dan ook de reden waarom ik dit dossier aandachtig opvolg. Tijdens deze legislatuur zijn de accijnzen reeds met 10,4 % gestegen voor roltabak en met 2 % voor sigaretten.

Ook de samenwerking met de deelstaten verloopt vlot. Momenteel wordt er in onderling overleg een fiche voorbereid die moet worden goedgekeurd tijdens de volgende Interministeriële Conferentie Gezondheid en waarbij het er vooral om gaat om de wettelijke maatregelen van de federale overheid zo goed mogelijk te combineren met de preventieboodschappen en de rookstopmaatregelen van de deelstaten.

3) Het is moeilijk om een nauwkeurig en gedetailleerd overzicht te geven van het budget dat wordt aangewend voor de omzetting van de richtlijn. Een groot deel van het bestede budget heeft betrekking op de werkuren van de verschillende ambtenaren die hierbij betrokken zijn.