Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-838

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 24 februari 2016

aan de minister van Justitie

" Mama, papa en de kinderen - Europees burgerinitiatief ter bescherming van het huwelijk en het gezin " nr. ECI (2015)000006 - In strijd met antidiscriminatiemaatregelen en burgerlijke rechten

genderidentiteit
initiatief van de EU
gezinsbeleid
gezin
seksuele minderheid
bestrijding van discriminatie
Europees burgerinitiatief

Chronologie

24/2/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016)
25/5/2016Rappel
21/9/2016Antwoord

Vraag nr. 6-838 d.d. 24 februari 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mama, papa en de kinderen. Het " perfecte " gezinnetje is een zeldzaamheid geworden. Onder het woord gezin verstaan we vandaag veel meer. Talrijke combinaties zijn mogelijk, onafhankelijk van genetische banden, seksuele geaardheid, genderidentiteit, enz. , maar rekening houdend met ieders recht op een gelukkig gezin.

Europees commissaris Frans Timmermans heeft aangekondigd dat de Europese Commissie de erkenning van het homohuwelijk in alle Lidstaten zal aanmoedigen. En ook u werkt om diezelfde reden aan een versoepeling van het erfrecht. Allemaal stappen in de goede richting.

Toch heeft de Europese Commissie onlangs een burgerinitiatief goedgekeurd dat de nadruk legt op het traditionele " perfecte " gezinnetje : het European Citizens' Initiative ECI (2015)000006 " Mum, Dad and Kids " (" Mama, papa en de kinderen - Europees burgerinitiatief ter bescherming van het huwelijk en het gezin ") passeerde zomaar. Dit is - als u het mij vraagt - een stap in de minder goede richting. Rechten van bepaalde burgers komen hiermee mogelijk in gedrang.

Gezien het feit dat BelgiŽ altijd een voortrekker is geweest op vlak van gelijke kansen en rechten, vind ik het een gemiste kans dat er geen reactie is gekomen van BelgiŽ ten aanzien van de Europese Commissie.

Vandaar mijn vragen :

1) Zult u de Commissie alsnog aanschrijven om uw ongenoegen te uiten ?

2) Zult u de Commissie vragen of ze het burgerinitiatief " Mama, papa en de kinderen " juridisch afgetoetst heeft vooraleer het aanvaard werd?

3) Wil u de Commissie ook vragen hoever het staat met de " Anti-discrimination Directive "?

4) Bent u het met mij eens dat dergelijke initiatieven in strijd zijn met alle antidiscriminatiemaatregelen en burgerlijke rechten die op federaal vlak en in de Gewesten van kracht zijn?

Antwoord ontvangen op 21 september 2016 :

1) & 2) Een Europees burgerinitiatief is een oproep aan de Europese Commissie om een wetsvoorstel in te dienen voor een onderwerp waarvoor de Europese Unie wetgevingsbevoegdheid heeft. De Europese Unie heeft niet de bevoegdheid om in te grijpen in het interne materiële recht van de Lidstaten en dus ook niet om de definitie van het huwelijk te harmoniseren door middel van een verordening die zijn rechtsbasis vindt in artikel 81, § 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (EU).

De Europese Commissie heeft dit burgerinitiatief vanuit een formeel procedureel standpunt goedgekeurd en tot eind 2016 kunnen de initiatiefnemers de nodige steun hiervoor zoeken. Een burgerinitiatief dient te worden gesteund door minstens één miljoen EU-burgers uit minimaal zeven van de achtentwintig EU-landen. Voor elk van die zeven landen is ook een minimumaantal handtekeningen vereist. Pas indien deze quota bereikt worden zal de Europese Commissie overgaan tot het bestuderen van het initiatief. Het lijkt dan ook in dit stadium voorbarig om te Commissie hierover aan te spreken.

3) Er wordt verwezen naar de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, gelet op diens bevoegdheid ter zake van de onderhandelingen omtrent het ontwerp van anti-discriminatierichtlijn.

4) Los van twijfels inzake de bevoegdheid van de Europese Unie ten gronde evenals de eventuele wil van de Europese Commissie om hiertoe haar wetgevend initiatiefrecht aan te wenden zou een dergelijk ontwerp van verordening niet stroken met het diversiteitsprincipe dat wordt weerspiegeld in de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens.