Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-836

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 18 februari 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Mensenhandel - Veroordelingen - Handhaving - Cijfers - Actieplan - Aanpassing van het slachtofferstatuut - Sensibilisering van het parket en politie

slachtoffer
officiŰle statistiek
mensenhandel
gerechtelijke vervolging
slachtofferhulp
misdaadbestrijding

Chronologie

18/2/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 )
2/5/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-837

Vraag nr. 6-836 d.d. 18 februari 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal veroordelingen voor mensensmokkel is de afgelopen jaren gedaald in Nederland. Dat blijkt uit recente cijfers van de Raad voor de rechtspraak.

De cijfers van de Raad voor de rechtspraak laten zien dat in 2015 zevenenvijftig mensensmokkelaars in Nederland een celstraf kregen, wat het laagste aantal in tien jaar is. In 2013 werden er nog zesenzeventig mensen veroordeeld, terwijl het er tien jaar geleden nog meer dan tweehonderd waren.

Naast het aantal straffen nam ook de lengte van de straffen af : vorig jaar kregen vier mensen een straf van langer dan een jaar, in 2014 waren dat er nog zeven. Wel daalde het aantal vrijspraken : van vijfentwintig naar negentien.

Het aantal aanhoudingen voor mensensmokkel steeg het afgelopen jaar wel, meldde het kabinet op 5 februari 2016. Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) noemt de bestrijding van mensenhandel " een prioriteit van het kabinet ". Zo wordt de straf voor mensensmokkel verhoogd van vier naar zes jaar.

Myria, het Federaal Migratiecentrum, stelt dat er een dringende behoefte is aan een specifiek regeringsactieplan in de strijd tegen mensensmokkel.

De strijd tegen mensenhandel is een transversale gemeenschapsaangelegenheid. De Gemeenschappen maken sinds 2014 deel uit van de Interdepartementale Co÷rdinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel.

Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1) Hoeveel veroordelingen wegens mensensmokkel waren er in ons land respectievelijk in 2013, 2014 en 2015 ? Is er een tendens merkbaar ?

2) Nemen bij ons, net als in Nederland, de effectieve straffen af? Kunt u dit met cijfers toelichten ? Zo neen, waarom niet ?

3) Hoe reageert u op de vraag vanwege Myria aan de Interdepartementale Co÷rdinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel om het slachtofferstatuut mensenhandel in het kader van de herziening van de multidisciplinaire omzendbrief uit 2008 aan te passen en een aanbod te ontwikkelen dat beter is afgestemd op de noden van de verschillende slachtoffergroepen op het vlak van bescherming, begeleiding en schadeloosstelling ? Werd dit reeds besproken en welke concrete stappen zullen worden gezet of zijn in uitvoering voor de slachtoffers?

4) Welke acties werden reeds ondernomen of staan op til op het vlak van de sensibilisering van de jeugdbrigades van de lokale politie en de jeugdmagistraten van het parket ? Kunt u dit toelichten ?

Antwoord ontvangen op 2 mei 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1), 2) & 3) Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot die van mijn collega, K. Geens, minister van Justitie.

4) De centrale dienst Mensenhandel van de federale politie (DJSOC / MH) focust specifiek op de problematiek van de minderjarigen. Er zijn tal van initiatieven gericht naar de volledige geïntegreerde politie (niet enkel gericht op de lokale politie). Wat de jeugdmagistraten betreft, dient tevens verwezen naar de minister van Justitie. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn van de procureurs-generaal betreffende de coördinatie van de opsporingen en vervolgingen inzake mensenhandel (COL 1/2015) heeft DJSOC / MH een studiedag georganiseerd ten behoeve van alle onderzoekers mensenhandel (zowel federale als lokale politie). Dit vond plaats in de eerste helft van 2015 op vier locaties in ons land (2N en 2F) en werd gevolgd door talrijke lokale (en federale) politiediensten. Tijdens deze studiedagen werd het accent gelegd op de aandacht die aan de slachtoffers moet worden gegeven, in het bijzonder wanneer er minderjarigen worden aangetroffen. DJSOC / MH stelt (via de interne website van de politie) ook talrijke handboeken, checklists en good practices (die natuurlijk altijd betrekking hebben op mensenhandel) ter beschikking van alle diensten van de geïntegreerde politie.

Ten slotte worden er (onafhankelijke) opleidingsdagen of conferenties rond deze thema’s georganiseerd door verschillende politiescholen of andere instellingen ten behoeve van de gehele geïntegreerde politie.