Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-798

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 13 januari 2016

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid - Toekomstinstituut

volksgezondheid
gezondheidsverzorging
gezondheidsbeleid

Chronologie

13/1/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016)
3/2/2016Antwoord

Vraag nr. 6-798 d.d. 13 januari 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In uw beleidsnota heeft u vorig jaar geschreven dat u ging onderzoeken Ė met de deelstaten Ė hoe een invulling kan worden gegeven aan het Toekomstinstituut ter ondersteuning van de InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid.

Voor een coherent beleid is de oprichting van het interfederaal instituut voor de toekomst van de gezondheidszorg, zoals voorzien in de zesde Staatshervorming, van belang. Dit instituut geeft een gecoŲrdineerd, overlegd antwoord op de grote, onder meer budgettaire, uitdagingen met betrekking tot de toekomst van de gezondheidszorg en vormt de interfederale ontmoetingsplaats voor de ministers bevoegd voor gezondheid.

Een jaar na datum vraag ik u graag naar een stand van zaken:

1) Heeft u hierover al overleg gepleegd met de deelstaten? Zo ja, hoe vaak en met welk resultaat?

2) Bestaan er al concrete plannen voor de invulling van het Toekomstinstituut?

3) Zal u dit Interfederaal Instituut voor de toekomst van de gezondheidszorg, zoals voorzien in de zesde Staatshervorming, ook gebruiken om uw gezondheidsdoelstellingen te formuleren? Zo ja, wanneer zal het dan operationeel zijn?

4) Kortom, hoe ver staat het samenwerkingsakkoord tussen het federale niveau en de deelstaten voor de oprichting van het Interfederaal Instituut voor de toekomst van de gezondheidszorg?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

In 2015 heb ik hier met mijn administraties en medewerkers verschillende keren overleg over gehad om de werkzaamheden voor te bereiden. Binnen het kader van de Interministeriële Conferentie (IMC) van Volksgezondheid zijn ondertussen de werkzaamheden van de Interkabinettenwerkgroep (IKW) « Health system – Gezondheidsobjectieven » op 15 januari 2016 opgestart.

De missie van de IKW « Health system – Gezondheidsobjectieven » is : (1) het valideren en sturen van de werkzaamheden van de interadministratieve werkgroep « Performantie van het gezondheidszorgsysteem » ; (2) het valideren en sturen van de werkzaamheden van de Commissie van opdrachtgevers van de gezondheidsenquête ; en (3) het operationaliseren van het Instituut voor de toekomst en het bepalen van de kernopdrachten van dit Instituut. Een van de kernopdrachten zal onder andere het bepalen van evidence-based gezondheidsdoelstellingen zijn, dewelke gekoppeld zullen worden aan een stabiele meerjarenplanning.

Een tweede vergadering van deze IKW heeft plaats gevonden op 1 februari 2016. Tijdens deze vergadering hebben mijn medewerkers via een bevraging aan alle vertegenwoordigers (deelstaten, federale overheid en administraties) het debat geopend omtrent het bepalen van gemeenschappelijke gezondheidsdoelstellingen. Het is de intentie om tot een gemeenschappelijke verklaring te komen en deze te laten valideren op de eerstkomende IMC van Volksgezondheid.

Nadien zal het overleg met de deelstaten worden opgestart omtrent de operationalisatie van het Instituut voor de toekomst. Aan de verschillende overheden zal gevraagd worden om hun suggesties met betrekking tot dit Instituut van de toekomst, waarnaar verwezen werd in de zesde Staatshervorming kenbaar te maken. Een « brainstorming » terzake met de deelstaten zal worden geagendeerd.

Ik hoop tegen het eind van 2016 in de IMC van Volksgezondheid een akkoord te vinden over de invulling van gezondheidsdoelstellingen en van het Instituut van de toekomst.