Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-483

van Cťcile Thibaut (Ecolo-Groen) d.d. 13 maart 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Vzw Bebat (inzameling en recyclage van batterijen) - Bijdragen voor inzameling en recyclage - Wijziging - Overleg met de Gewesten - FinanciŽle reserves - Bestemming

hergebruik van afvalstoffen
elektrische accumulator
organisatie zonder winstoogmerk
milieuheffing
financiŽle controle
Rekenhof (BelgiŽ)
financieel toezicht

Chronologie

13/3/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015)
8/9/2015Antwoord

Vraag nr. 6-483 d.d. 13 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

De inzamel- en recyclagebijdrage voor batterijen heeft als wettelijke basis artikel 378 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur. Dat artikel bepaalt dat de vrijstelling van de ecotaks gebaseerd is op een inzamel- en recyclagesysteem van batterijen dat moet worden gefinancierd door middel van een inzamel- en recyclagebijdrage van batterijen waarvan het bedrag door de Koning wordt bepaald.

De inzamel- en recyclagebijdrage wordt gestort aan de vzw Bebat - opgericht door de sector - door degene die het product op de markt brengt.

De controle van die vzw staat onder controle van de federale en de gewestelijke overheden.

Voor de periode 2012-2013 meldt het verslag van het Rekenhof dat Bebat respectievelijk 7,5 en 5,7 miljoen euro winst heeft gemaakt. De balans van Bebat vermeldt ook schatkistcertificaten voor een bedrag van 84,7 miljoen euro en liquide middelen voor een bedrag van 25,5 miljoen euro.

Gezien de omvang van de reserves maant het Rekenhof de openbare macht aan zich af te vragen of het bedrag van de bijdragen afgestemd is op de werkelijke kostprijs van de verplichting tot terugname.

Vandaar mijn vragen aan de minister:

1) Bent u van plan overleg te organiseren tussen de vzw en de verschillende overheen met het oog op een wijziging van het bedrag van de bijdragen?

2) Bent u van plan een deel van de reserves van de vzw in beslag te nemen, gelet op de omvang ervan?

Antwoord ontvangen op 8 september 2015 :

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheid, maar tot de bevoegdheid van de minister van Financiën tot wie u zich kan wenden.