Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-450

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 13 februari 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Luchtverkeer - Impact op de gezondheid van de omwonenden

luchtverkeer
lawaai
luchtverontreiniging
luchthaven
gevaren voor de gezondheid

Chronologie

13/2/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015)
1/9/2015Antwoord

Vraag nr. 6-450 d.d. 13 februari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mijn collega Anne Dedry stelde eergisteren een vraag aan uw collega-minister Marghem over de impact van het luchtverkeer op de gezondheid van de omwonenden van luchthavens (nr. 54-01468).

In haar antwoord verwijst de minister door naar u - voor wat de bescherming van werknemers betreft - en naar uw collega-minister van Mobiliteit, voor wat het samenwerkingsakkoord met de Gewesten over de uitbating van de luchthaven, het beheer van het luchtruim en de milieu-impact van het luchtverkeer betreft.

Mijnheer de minister, sta mij toe - gezien het transversale karakter van het antwoord van uw collega - hier drie vragen over te stellen:

1. Zult u meewerken aan dit samenwerkingsakkoord? Hoever staat het precies met dat akkoord? Tegen wanneer mogen we het verwachten?

2. Zult u - samen met uw collega's - de impact van het luchtverkeer rond onze luchthavens in Zaventem, Charleroi, enz. nader laten onderzoeken en dan meer specifiek de impact op de gezondheid van de omwonenden en de werknemers van de luchthavens?

3. Overweegt u, vanuit economisch opzicht - samen met uw collega's - concrete maatregelen te treffen om de gevolgen van de verhoogde blootstelling aan ultrafijn stof van het luchtverkeer daadwerkelijk terug te dringen?

Antwoord ontvangen op 1 september 2015 :

1) De nationale luchthaven zowel als de regionale luchthavens zijn zeer belangrijke tewerkstellingspolen en van levensbelang voor de Belgische economie. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat de verschillende beleidsdomeinen die verband houden met de luchthavenexploitatie en die ingevolge de Staatshervorming verdeeld liggen tussen de federale overheid en de Gewesten optimaal op elkaar worden afgestemd. Uiteraard zal ik voor wat mijn beleidsdomeinen betreft mijn volle medewerking verlenen aan het tot stand komen van een dergelijk samenwerkingsakkoord.

2) Naast de uitstoot door industrie en verwarming, is fijn stof op luchthavens niet enkel afkomstig van vliegtuigen maar ook van het grondverkeer van, op en naar de luchthaven en het drukke wegennet er rond. Het terugdringen ervan vereist dan ook een coherente aanpak. Voor wat de specifieke problematiek van de blootstelling aan fijn stof van werknemers op luchthavens betreft, dient dit deel uit te maken van het preventiebeleid van de betrokken werkgevers. Dit preventiebeleid moet gesteund zijn op een risico-evaluatie, op basis waarvan adequate preventiemaateregelen moeten worden genomen. De werkgever moet zich hierbij laten bijstaan door zijn interne en / of externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Het gezondheidstoezicht door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer speelt hierbij een belangrijke rol.

3) Het terugdringen van de blootstelling aan fijn stof dient aan de bron te worden aangepakt en vereist zoals reeds gesteld een integrale aanpak.