Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-425

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 januari 2015

aan de minister van Justitie

Strafuitvoering - Korte straffen - Elektronisch toezicht

voltrekking van de straf
strafsanctie
vervangende straf
voorlopige hechtenis
officiële statistiek

Chronologie

28/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 )
10/3/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-425 d.d. 28 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de vorige zittingsperiode heeft de toenmalige minister van Justitie belangrijke stappen gedaan inzake de strafuitvoering. Zo werden inspanningen gedaan om kortere gevangenisstraffen ook effectief uit te voeren en werd het elektronisch toezicht als autonome straf mogelijk. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de samenstelling van de gevangenispopulatie. Het transversale karakter van deze vraag is duidelijk nu in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid inzake het elektronisch toezicht aan de Gemeenschappen werd overgedragen. Kan de minister per gevangenis voor de voorbije vijf jaar de volgende gegevens meedelen :

1) Hoeveel gedetineerden bevonden zich in voorlopige hechtenis?

2) Hoeveel gedetineerden werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan één jaar?

3) Hoeveel gedetineerden werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar of minder?

4) Hoeveel veroordeelden vielen onder het elektronisch toezicht opgelegd als autonome straf?

5) Hoeveel personen vielen per gevangenis onder het elektronisch toezicht als voorlopige maatregel of als maatregel onder voorwaarden?

Antwoord ontvangen op 10 maart 2015 :

1) & 5) De door het geachte lid gevraagde gegevens worden jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, dat online kan worden geraadpleegd in de rubriek « Publicaties » op de website van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie (link : http://justitie.belgium.be/nl/publicaties/jaarverslag_epi_2013.jsp?referer=tcm:265-248364-64). De gevraagde cijfers bevinden zich in het luik « EPI in cijfers », meer specifiek in de tabel « Gemiddelde dagelijkse bevolking per prioritaire wettelijke toestand » (kolom « Beklaagden »). De cijfergegevens voor wat betreft het jaar 2014 zijn evenwel nog niet voorhanden.

2) & 3) Hieronder kan het geachte lid een overzicht raadplegen van de gemiddelde dagelijkse bevolking van veroordeelden vinden (met uitsluiting van het elektronisch toezicht) en dit voor de jaren 2009 tot en met 2013.

Gemiddelde dagelijkse bevolking van veroordeelden (excl. elektronisch toezicht)

Jaar

Veroordeeld tot een jaar of minder

Veroordeeld tot meer dan een jaar

2009

131,17

5 401,37

2010

132,71

5 584,45

2011

139,55

5 919,67

2012

150,71

6 377,07

2013

121,46

6 649,47

4) De wet van 7 februari 2014 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf is nog niet in werking getreden. Er zijn dus nog geen veroordeelden die het elektronisch toezicht als autonome straf opgelegd hebben gekregen.