Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-384

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 8 januari 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Seksuele en reproductieve gezondheid - Middelen - Daling - Maatregelen

reproductieve gezondheidszorg
seksueel overdraagbare aandoening
epidemie
aids
volksgezondheid

Chronologie

8/1/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015)
16/1/2019Rappel
5/2/2019Antwoord

Vraag nr. 6-384 d.d. 8 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het rapport "Een analyse van de federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv in 2013" van Sensoa blijkt dat de uitgaven voor soa's, hiv en aids daalden van 14 miljoen euro in 2012 naar 13,7 miljoen euro in 2013. Ook het aantal specifieke hiv-projecten en de middelen die daarvoor werden uitgetrokken dalen aanzienlijk.

Deze tendens is verontrustend.

De cijfers tonen immers aan dat er alsmaar minder aandacht is voor hiv binnen de federale ontwikkelingssamenwerking. Nochtans blijft de bestrijding van hiv cruciaal voor de volksgezondheid. De epidemie moet - net zoals ebola - onder controle gehouden worden om onze burgers wereldwijd te beschermen.

Uit oprechte bezorgdheid stel ik u daarom de volgende vragen :

1) U zegt dat u van " seksuele en reproductieve gezondheid en rechten " een prioriteit wil maken. Hoe bent u exact van plan dit te doen, zodat dit geen loze woorden blijven ?

2) Welke maatregelen zult u treffen om de vermelde dalende tendens (zowel qua aantal projecten, als qua middelen) om te keren ?

3) EpidemieŽn zoals hiv zijn een gevaar voor de volksgezondheid en preventieve maatregelen kunnen op termijn heel wat kosten aan de ziekteverzekering besparen. Hoe zult u hiertoe met de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samenwerken ?

Antwoord ontvangen op 5 februari 2019 :

1) Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) zijn een prioriteit van mijn internationale ontwikkelingsbeleid.

Uw vraag stelt mij in staat enkele specifieke aspecten te benadrukken.

Zo kan bijvoorbeeld worden opgemerkt dat in de lopende bilaterale samenwerkingsprogramma’s zes projecten gedelegeerde samenwerking met UNFPA (VN-bevolkingsfonds) inhouden ten bedrage van in totaal 15,15 miljoen euro (Burkina Faso, Guinea, Bénin, Marokko, Mali, Niger). Deze projecten worden uitgevoerd tussen 2016-2019.

Ik wil echter nieuwe elementen van mijn beleid benadrukken :

Deze prioriteit voor SRGR wordt geconcretiseerd door een verhoging van de financiering maar ook door de pleitbezorging voor de rechten van vrouwen en meisjes en bevordering van SRGR op internationaal niveau en in de partnerlanden.

Daarom speelt België, een voortrekkersrol in de internationale « She Decides » beweging. Deze beweging verdedigt de rechten van vrouwen en meisjes, en meer specifiek hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

In reactie op de beslissing,in januari 2017, van de Amerikaanse president om de financiering voor SRGR drastisch terug te schroeven, heeft België, samen met Nederland, Denemarken en Zweden, de « She Decides »-beweging gelanceerd. Tijdens een internationale conferentie in Brussel in maart 2017, waar meer dan vijftig landen aan deelnamen, werd 181 miljoen euro opgehaald. Bijna twee jaar later werd meer dan 800 miljoen euro opgehaald.

Zelf heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking tot nu toe bijna een extra 30 miljoen euro aan SRGR besteed.

In 2017, heeft België een extra bedrag van 16,5 miljoen euro toegekend aan de organisaties die werken rond SRGR in de armste landen en die getroffen zijn door de vermindering van de bijdragen van de Verenigde Staten, voornamelijk aan UNFPA en aan International Planned Parenthood Federation (IPPF). Door de Belgische steun (5 miljoen euro) kan IPPF verder werken in Burundi, Burkina Faso, Lesotho, Mozambique, Tanzania en Oeganda.

In 2018 heeft België een extra bedrag van 12,4 miljoen euro toegekend voornamelijk aan UNICEF en UNFPA voor hun programma « strijd tegen kindhuwelijken » en aan « UNFPA supplies » voor een betere toegang tot moderne voorbehoedsmiddelen.

Daarnaast geeft België in zijn bilaterale samenwerkingsprogramma’s de volgende zes jaar ook extra aandacht aan seksuele en reproductieve rechten en familieplanning, waarvoor 30,5 miljoen euro wordt uitgetrokken : in de nieuwe landenportefeuilles voor Benin, Burkina, Guinea, Senegal, Palestina, (in voorbereiding), zijn seksuele en reproductieve gezondheid en rechten prioritair.

Tot slot blijft België, naast de financiering, betrokken bij de bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de partnerlanden en op internationaal niveau.

We zullen blijven werken met de « She Decides »-beweging en de rechten van vrouwen en meisjes bevorderen, zodat meisjes en vrouwen zelf belangrijke beslissingen over hun gezondheid en hun toekomst kunnen nemen.

Volgens Sensoa behoort België tot de top-3 van de landen die hun steun voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten optrokken.

2) Het epidemische karakter van HIV/aids heeft plaats gemaakt voor een endemische aanwezigheid waarbij, dankzij jarenlange inspanningen, de mortaliteitsrisico’s zeer sterk daalden.

In de huidige stand van zaken is Ebola, een zeer infectieuze ziekte met een hoge mortaliteitsrisico waarvoor nog veel kennis en behandeling ontbreekt.

Dit is het resultaat van jarenlange informatie campagnes, de beschikbare eenvoudige HIV-rapid test, de toegang tot HIV-behandeling, ook voor de kwetsbaren uit onze partnerlanden, de geboekte resultaten bij moeder-tot-kind HIV-transmissie. Deze resultaten konden alleen bereikt worden door jarenlang mee te investeren in onderzoek aan onder meer het ITG, het financieren van het Global Fund, UNAIDS, specifieke HIV/AIDS projecten allerhande.

De opvolging en evaluatie van vijfendertig jaar HIV/aids projecten stelt dat extra aandacht moet worden besteed aan betere kwaliteit en innoverende strategieën; hogere efficiëntie van de financieringsmiddelen om nog betere resultaten te bereiken, en om opgroeiende jongeren op het risico van HIV-infectie attent te maken.

Synergiëen, efficiëntie en resultaatsgericht werken zijn de sleutel tot betere resultaten. België erkent dat in de huidige bevindingen met betrekking tot HIV/aids bijzondere aandacht dient te worden besteed aan : kwaliteit en ononderbroken flow inzake de logistieke aanvoer van geneesmiddelen, testmateriaal met betrekking tot HIV; doelgroepen; informatie en preventie op « community » niveau. Preventie is essentieel.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiert niet langer projecten die alleen rond HIV werken. HIV is geïntegreerd in projecten van SRHR (seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, emancipatorische projecten, gendergelijkheid, menswaardig werk, enz.). De Belgische Ontwikkelingssamenwerking blijft de HIV-handelingen vanuit een geïntegreerd gezondheidssysteem ondersteunen. Dit doet zij tot op vandaag nog altijd door het ondersteunen van primary health projecten die door NGO's worden uitgevoerd, door bijdrage aan Core funding van organisaties met bijzondere aandacht voor HIV/AIDS (UNAIDS, WGO, GFATM) en funding in bilaterale samenwerkingsakkoorden, door gezondheidssystemen te ondersteunen die deze aandoening in het « minimal package of care » opnemen.

In 2019 is België lid van UNAIDS Board en de coördinator van de UNAIDS constituency (Benelux-Portugal). Naar aanleiding hiervan zullen vanuit mijn administratie indien mogelijk verschillende evenementen worden georganiseerd om HIV/AIDS opnieuw onder de aandacht te brengen.

3) De aanpak van HIV/Aids in België valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheid van de betrokken federale en gefedereerde entiteiten (onder andere de federale minister van Volksgezondheid).