Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-365

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 8 januari 2015

aan de minister van Justitie

Elektronisch toezicht via stemcontrole - Thuisdetentie

vervangende straf
verblijfplaats
voltrekking van de straf

Chronologie

8/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 )
19/6/2015 Rappel
10/7/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-365 d.d. 8 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2011 heeft de toenmalige minister van Justitie een nieuwe vorm van elektronisch toezicht in het vooruitzicht gesteld voor korte straffen tot acht maanden. Deze thuisdetentie, ET Voice, zou niet worden uitgevoerd via de klassieke enkelband, maar door een box met spraakherkenning.

In de praktijk blijkt evenwel dat het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht, NCET, geregeld nog klassieke enkelbanden plaatst bij gedetineerden met straffen onder acht maanden omdat vele veroordeelden van vreemde origine zijn en soms noch het Nederlands noch het Frans machtig zijn.

Sommige veroordeelden zouden naar verluidt soms zelf verzoeken om een klassieke enkelband te krijgen. De snerpende beltoon en de stress, zowel bij de veroordeelde als bij de familieleden, om op tijd bij het telefoontoestel te zijn, veroorzaken veel spanningen.

Omwille van humanitaire overwegingen worden daarom 's nachts naar verluidt minder tot geen controleoproepen naar deze boxen verstuurd. Dat zwakt het controleaspect natuurlijk af, terwijl met de klassieke enkelband 's nachts wél op de aanwezigheid thuis wordt gecontroleerd…

De wetgeving hieromtrent is nog steeds federaal (de wet externe rechtspositie, de interneringswet, het Strafwetboek), maar de Gemeenschappen zorgen voor de uitvoering; het betreft dus een transversale bevoegdheid van de Gemeenschappen.

Binnenkort zal de minister een nieuwe overheidsopdracht lanceren voor elektronisch toezicht.

1) Wordt thuisdetentie via ET Voice de belangrijkste vorm van elektronisch toezicht voor straffen onder acht maanden? Zo neen, waarom niet? Kan de minister de redenen hiervoor en de kostprijs ET Voice toelichten?

2) Kan het NCET naar eigen goeddunken over de meest geschikte vorm van elektronisch toezicht beslissen? Bestaan er richtlijnen daaromtrent? Zo ja, kan de minister die toelichten? Zo neen, waarom niet? Waarom acht hij dat niet aangewezen?

Antwoord ontvangen op 10 juli 2015 :

1) en 2) Het elektronisch toezicht blijft het belangrijkste spoor voor de uitvoering van de straffen die korter zijn dan acht maanden.

Het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht kan zelf beslissen over het soort enkelband die wordt aangebracht (de « klassieke » of de « voice » enkelband). Voor de federale overheidsdienst (FOD) Justitie speelt het geen rol of het nu gaat over de « voice » of de « klassieke » enkelband. De follow up blijft bij beide betrouwbaar.

Het belangrijkste verschil voor het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht is dat de « voice » duurder is (ongeveer 1 euro extra per dag), maar gemakkelijker te installeren is. Voor de veroordeelde is « voice » soms lastiger op middellange termijn (veel telefonische oproepen om op het even welk moment).