Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-307

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 12 december 2014

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn

Transgenders - Kwetsbaarheid - Maatregelen - Nieuw actieplan tegen homo- en transfobie - Samenwerking met de deelstaten

seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
bestrijding van discriminatie

Chronologie

12/12/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2015)
29/5/2015Antwoord

Vraag nr. 6-307 d.d. 12 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op verzoek van de Europese Commissie, bracht het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) op 9 december 2014 een rapport uit over de ervaringen van transgenders met discriminatie en geweld. " Being Trans in the European Union " geeft voor het eerst een duidelijke vergelijkende analyse van transgenders in alle lidstaten van de Europese Unie (EU (cf. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-being-trans-eu-comparative_en.pdf).

Eťn van de voornaamste bevindingen van het onderzoek (Rapport, blz. 98) is dat transgenders zich vaker in de laagste inkomensklasse bevinden in vergelijking met de algemene bevolking. Jonge transgenders en transgenders zonder een vast inkomen of uit de laagste inkomensklasse (7 van de 10 ondervraagde transgenders zijn tussen 18 en 39 jaar oud, gemiddeld 34 (tabel A14, blz. 118) ; hun inkomen ligt vaker lager dan dat van de gemiddelde bevolking (tabel A18, blz. 122)), zijn bovendien bijzonder kwetsbaar : uit de analyse blijkt immers dat zij het meest last hebben van discriminatie, getreiter en geweld (in vergelijking met de andere LGBT-data, reageerden er in BelgiŽ, Nederland, Duitsland, Ö, meer transgenders met een laag inkomen, dan in landen zoals Bulgarije, Cyprus of Portugal (tabel A19, blz. 123)).

BelgiŽ scoort van alle Europese landen het slechtst voor wat betreft discriminatie in het zoeken naar werk : de helft van alle Belgisch transgender respondenten (53 %) ervaart discriminatie in het zoeken naar werk. Dat is veel hoger dan het Europese gemiddelde van 37 % (tabel 7, blz.29).

Dit staat in schril contrast met transgenders die hoog opgeleid zijn of reeds een betaalde job hebben. Zij komen tijdens hun schooljaren vaak niet (bewust) uit voor hun transgenderidentiteit. Wanneer transgenders met een baan zich uiten als transgender, blijkt een kwart hierbij discriminatie te ervaren. Het verdoezelen van de ware gevoelens zorgt er duidelijk voor dat transgenders minder problemen, haat en geweld ervaren en aldus een beter opleidings- en arbeidstraject doormaken, en op betere banen en dus sterkere economische posities belanden (tabel 7, blz. 29).

Om dit sociaal verschil te overbruggen, bent u als staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen in een unieke situatie om transversale maatregelen te nemen.

Mevrouw de staatssecretaris,

1) Welke maatregelen zult u treffen om kwetsbare transgenders te beschermen ? Hoe kunnen transgenders veilig uitkomen voor wie ze zijn, zonder daarom een prijs te betalen op het vlak van discriminatie op school en arbeidsmarkt ?

2) Zult u in uw nieuw actieplan tegen homo- en transfobie specifieke aandacht hebben voor jonge transgenders en transgenders zonder een vast inkomen of met een laag inkomen ?

3) Ziet u een mogelijkheid om met uw collega's bevoegd voor onderwijs in de deelstaten samen een plan op te stellen om discriminatie van jonge transgenders in het onderwijs tegen te gaan, en hoe zou dat plan eruitzien ?

Antwoord ontvangen op 29 mei 2015 :

1) In het kader van het vorige interfederale actieplan (IAP) tegen homo- en transfobie werd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een inventaris opgemaakt van bestaande acties die op federaal, Brussels, Waals en Vlaams niveau reeds werden opgezet tegen transfobie.

Op basis van deze inventaris en na consultatie van het middenveld en van experten, stelde het Instituut ook een knelpuntennota op met aanbevelingen om geweld en discriminatie tegen transgender personen aan te pakken. In deze knelpuntennota komt duidelijk de nood naar voor om zowel werkgevers als werknemers beter te informeren en te sensibiliseren zodat transgenders zichzelf kunnen zijn zonder daarbij het slachtoffer te worden van discriminatie. Hetzelfde geldt voor scholen, waar ingezet moet worden op de sensibilisatie van het onderwijzend en administratief personeel, van leerlingen en van ouders.

Ik zal alle noodzakelijke maatregelen die uit de consultaties kwamen op tafel leggen tijdens de onderhandelingen in het kader van het nieuwe actieplan tegen homo- en transfobie.

2) In de inventaris ter evaluatie van de IAP’s (cf. supra) werd minimaal melding gemaakt van acties over dit onderwerp, namelijk in het kader van het EAD-beleid van de Vlaamse overheid (Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit). Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen geeft echter aan ook heel wat klachten te krijgen van transgender personen inzake aanwerving en tewerkstelling.

Ik zal tijdens de Interkabinettenvergaderingen in het kader van het nieuwe actieplan tegen homo- en transfobie dan ook specifiek aandacht aan deze problematiek besteden. Hierbij zal ook de situatie van jonge transgenders en transgenders zonder een vast inkomen of met een laag inkomen worden aangekaart.

3) Tijdens de IKW’s in het kader van het nieuwe actieplan tegen homo- en transfobie zal ik alle mogelijke maatregelen tegen de discriminatie van jonge transgenders in het onderwijs aan mijn bevoegde collega’s voorleggen zodat ze in het nieuwe actieplan kunnen worden opgenomen.