Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-305

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 10 december 2014

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Gezondheidszorg - Fraude - Strijd - Structurele aanpak - Samenwerking met de deelstaten en andere Europese landen - Eventueel partnership met de ziekenfondsen

sociale zekerheid
ziekteverzekering
fraude
internationale samenwerking

Chronologie

10/12/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015)
21/1/2015Antwoord

Vraag nr. 6-305 d.d. 10 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In maart 2014 kwamen het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) en de International Association of Mutual Benefit Societies (AIM) naar buiten met opmerkelijke cijfers : in de Europese Unie verliest de gezondheidszorg 30 ŗ 100 miljard euro per jaar door vergissingen, fraude en misbruik. Voor 2013 raamde het RIZIV dat bedrag voor BelgiŽ op 9,17 miljoen euro. Allicht is dit een onderschatting. Begin december kaartten dokter Ide en de onafhankelijke ziekenfondsen dezelfde problematiek aan.

In uw beleidsverklaring staat letterlijk dat "misbruik en oneigenlijk gebruik moeten bestreden worden". Zoals u weet, bestaan dat misbruik en die oneigenlijke, oneerlijke prestaties in de praktijk uit raadplegingen die niet uitgevoerd worden, onderzoeken die nooit plaatsvinden, enz.

Uit oprechte bezorgdheid stel ik u daarom de volgende vragen :

1) Zult u naast de individuele aanpak van fraudeurs ook de gaten in ons systeem structureel aanpakken in samenwerking met de deelstaten en andere Europese landen? Hoe denkt u dat te doen?

2) Hoe ziet u hiervoor het partnership met de ziekenfondsen ?

3) Bent u een voorstander van het delen en vergelijken van gezondheidsgegevens om fraude te bestrijden over onze taal- en landsgrenzen heen, en indien ja, welke initiatieven zult u daartoe nemen ?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

1) Sedert 2005 is het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), als stichtend lid, zowel bestuurlijk als operationeel zeer actief in het EHFCN (European Healthcare Fraud and Corruption Network).

Enerzijds stelt dit lidmaatschap de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV in staat om haar aanpak van de fraude te toetsen aan internationale maatstaven en om te leren uit de beste praktijken in andere landen van Europa die met gelijkaardige problemen van verspilling, fraude en corruptie worden geconfronteerd.

Op initiatief van de DGEC werd de « EHFCN Waste Typology »als internationale standaard bij fraudebestrijding in de gezondheidszorg ontwikkeld. De toepassing ervan wordt operationeel in de DGEC in de loop van 2015.

Anderzijds creëert het Europees netwerk een kader waarbinnen de DGEC met andere bevoegde overheden bi- of multilateraal kan samenwerken bij de aanpak van grensoverschrijdende fraude. Zo werden met Frankrijk en Nederland reeds een aantal fraudedossiers succesvol aangepakt.

2) Nationaal werd, in toepassing van de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Belgisch Staatsblad van 30 april 2014) en in de strijd tegen ernstige, nauwkeurige en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen van bedrog, op 15 oktober 2014 een Anti-Fraude Commissie Gezondheidszorg opgericht waarin de verzekeringsinstellingen met het RIZIV gezamenlijke acties plannen en coördineren in het kader van specifieke problemen die zich situeren bij verzekerden en zorgverleners afzonderlijk (bijvoorbeeld diefstal van getuigschriften van verstrekte hulp en het attesteren van niet uitgevoerde prestaties) of in de relatie tussen deze partijen (collusie tussen zorgverlener en patiënt of tussen zorgverleners onderling).

In het ruimer kader van de responsabilisering van de zorgverleners heeft het RIZIV in september 2014 met het project « Aanklampend Beleid » een actieplan uitgewerkt waarin ook aan de verzekeringsinstellingen een specifieke rol wordt toegekend bij het aanpakken van onder andere praktijkvariaties, overconsumptie, verspilling en fraude

Wat het internationaal aspect van de fraudebestrijding in de zorg betreft, wordt door het RIZIV met de verzekeringsinstellingen in de context van EHFCN samengewerkt aangezien deze laatsten ook lid zijn van het Europees netwerk onder de koepelstructuur van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC).

3) Een eerste concreet samenwerkingsinitiatief werd onder de vorm van een bilateraal akkoord in 2010 tussen Frankrijk en België op het getouw gezet.

Kritische succesfactor voor een efficiënte en doelmatige fraudebestrijding in de zorg is de toegang tot valabele gegevens. Dit geldt zowel nationaal als in een grensoverschrijdend kader.

Het federaal regeerakkoord, onderdeel Gezondheidszorg, bevat een apart hoofdstuk « Handhavingsbeleid ». Het somt de diverse maatregelen op die moeten leiden tot een adequater toezicht op de sector van de gezondheidszorg. Doel is om in samenwerkingsverband met de verzekeringsinstellingen technieken als outlier-controle, datamaning en dergelijke te ontwikkelen. Overleg met de verzekeringsinstellingen hieromtrent is voorzien.

Uitwisseling van relevante gegevens tussen bevoegde autoriteiten in Europa in het kader van fraudebestrijding in de zorg moet worden aangemoedigd met toepassing van de vigerende nationale regelgevingen en van de Europese directieven ter zake. Netwerken zoals het EHFCN kunnen hierin als facilitator een belangrijke rol spelen.

Het blootleggen van de mogelijke fraude-risico’s bij de toepassing van de Europese richtlijn 2011/24/EU van 9 maart 2011 met betrekking tot patiënten-rechten bij grensoverschrijdende zorg kan hierbij een belangrijke aanzet zijn. Dergelijke onderzoeken zullen worden gestimuleerd in de context van het EHFCN-lidmaatschap van het RIZIV.

De nieuwe « EHFCN Waste Typology Matrix »zal ook vergelijkende analyses en benchmarking mogelijk maken.