Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1894

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 31 mei 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Alimentatiebeslag - Internationale gezinsbemiddelaar

vrijheidsberoving
kind
echtscheiding
Centrum voor Vermiste Kinderen
officiŽle statistiek
alimentatieplicht
bemiddelaar

Chronologie

31/5/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1895

Vraag nr. 6-1894 d.d. 31 mei 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal ontvoeringen van kinderen uit Nederland naar andere landen is voor het derde jaar op rij toegenomen. Er zijn in 2017 niet alleen meer daadwerkelijke ontvoeringen geteld, maar ook meer dreigende ontvoeringen. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO). Het merendeel van de ontvoeringen zijn ouderontvoeringen.

Centrum IKO telde in 2017 288 ontvoerde kinderen. In bijna 500 gevallen dreigde een kind te worden ontvoerd. In 2016 ging het nog om 251 kinderen en 443 dreigingen, terwijl er in 2015 237 ontvoerde kinderen en 375 dreigingen werden geteld. Het aantal ontvoeringszaken steeg minder hard dan het aantal ontvoerde kinderen, omdat daders in 2017 vaak meerdere kinderen tegelijk ontvoerden.

In 70 procent van de gevallen is de ontvoerder de moeder van de kinderen.

Kinderen uit Nederland worden het vaakst meegenomen naar respectievelijk Duitsland en Polen (beide evenveel), BelgiŽ, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en Marokko. De meeste kinderen worden naar Nederland ontvoerd uit BelgiŽ, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

De helft van de kinderen keert terug naar huis. Maar vooral uit landen die niet het internationale Kinderontvoeringsverdrag hebben getekend, gaat dat moeizaam.

Luidens Child focus is er ook in ons land sprake van een toename. In 2017 waren er 257 effectieve ontvoeringen, tegenover 217 het jaar daarvoor.

De vraag betreft een transversale Gemeenschapsaangelegenheid. Jeugdbescherming, jeugdbeleid, gezinsbeleid en kinderopvang zijn immers Gemeenschapsbevoegdheden, terwijl de handhaving inzake kinderontvoering vallen onder Justitie, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse zaken. Het federale aanspreekpunt Kinderontvoeringen werd opgericht op 27 januari 2005. Het federaal aanspreekpunt is 24/24 en 7 dagen op 7 bereikbaar (Zie kinderontvoering@just.fgov.be ).

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Child Focus pleit voor de aanstelling van een internationaal gezinsbemiddelaar. Kunt u aangeven of u deze piste genegen bent en zo ja, kunt u de timing en de inhoud toelichten? Zo neen, welke maatregelen acht u dan wel effectief om een einde te maken aan internationale kinderontvoeringen?

2) In Nederland is er heel wat verontwaardiging ontstaan in de Tweede Kamer omdat iemand die zijn kind (tijdelijk) verliest door een internationale kinderontvoering vervolgens geconfronteerd kan worden met beslaglegging op het loon voor alimentatie door het alimentatiefonds. Is dit ook bij ons mogelijk en kan u dit toelichten? Heeft u weet van gelijkaardige gevallen?

3) De Nederlandse Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) bekijkt of hij iets kan doen aan alimentatieverzoeken bij ontvoeringen naar het buitenland. Kunt u aangeven of er langs deze weg ook vanuit ons land een gelijkaardige aanpak kan worden verwacht of doet dit probleem zich bij ons niet voor? Zo ja, kan dit worden toegelicht? Zo neen, waarom niet?

4) Kunt u aangeven hoeveel maal op jaarbasis het federale aanspreekpunt Kinderontvoeringen wordt aangesproken voor kinderen die worden vastgehouden in het buitenland en dit op jaarbasis? Kunt u dit toelichten?

5) In 2009 is door de Nederlandse regering het 'Mediation Bureau' opgericht. Het Mediation Bureau organiseert en coŲrdineert crossborder mediations voor internationale kinderontvoeringszaken, internationale omgangszaken en voor zaken omtrent toestemming voor vertrek. Kunt u aangeven of u bereid bent een gelijkaardig initiatief in ons land te nemen in het licht van de recente cijfers en kunt u gedetailleerd de inhoud en de timing toelichten?

6) Beschikt u over cijfers wat betreft internationale kinderontvoeringen waarbij het kind naar ons land werd ontvoerd vanuit andere landen, gezien wij voorkomen in de top drie wat betreft bestemmingslanden bij internationale kinderontvoeringen vanuit Nederland en ook in de andere richting staan wij in de top drie luidens Nederland. Kunt u een landenlijst vrijgeven alsook cijfers per land op jaarbasis wat betreft internationale kinderontvoeringen naar ons land (bestemmingsland)? Kunt u dit toelichten?

7) Bent u bereid met uw Nederlandse collega samen te zitten om een snelle oplossing uit te werken voor de internationale kinderontvoeringen die plaatsvinden tussen onze respectieve landen gezien de recente cijfers vanwege het Nederlandse Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)?