Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1783

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 22 februari 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten - FP2020 Summit - BelgiŽ's engagement - Middelen

reproductieve gezondheidszorg
gezinsplanning
sexualiteit
verzamelen van gegevens

Chronologie

22/2/2018Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/3/2018)
29/3/2018Antwoord

Vraag nr. 6-1783 d.d. 22 februari 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het thema van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten is een prioriteit binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Onder uw ministerschap nam BelgiŽ internationaal het voortouw in de promotie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, in het bijzonder met de organisatie en steun voor ę†She Decides†Ľ, maar ook met de steun die BelgiŽ toekende op de FP2020 Summit, de internationale top rond gezinsplanning, van 11 juli 2017 te Londen.

Mijn vraag betreft de engagementen die BelgiŽ op deze top aanging, en hoe BelgiŽ dit op een gecoŲrdineerde manier zal aanpakken met de verschillende bevoegdheidsniveau's.

Zoals u weet, zijn seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en meisjes niet alleen belangrijk op federaal niveau†; ontwikkelingssamenwerking en budgetten voor gezondheid- en welzijnsbeleid op regionaal en lokaal niveau kunnen eveneens een belangrijke impact hebben.

Graag had ik meer toelichting verkregen bij de volgende zaken†:

1) Tijdens de FP2020 Summit ondertekende BelgiŽ het Global Adolescent Data Statement. Daarin lezen we ę†we, the undersigned, commit to the collection, use and reporting of age and sex-disaggregated data, includingfor adolescents, within our development assistance FP and SRH service delivery programmes by 2020, and to working with others to strengthen national and international systems and capabilities to do the same in the lead up to 2030†Ľ. Wat houdt dit engagement in en hoe zal BelgiŽ zich hiervoor concreet inzetten†? Welke middelen worden hiervoor uitgetrokken op federaal, regionaal en lokaal niveau, en welke projecten en programma's moeten hiertoe bijdragen†?

2) Tijdens de FP2020 Summit engageerde BelgiŽ zich ook om zich in te zetten voor de toegang tot gezinsplanning tijdens humanitaire crisissen. We lezen in het slotdocument van de internationale top†: ę†FP2020 partners made new or accelerated commitments at the Summit to deliver life-saving family planning services to women and girls in humanitarian settings and other hardest-to-reach populations.†Ľ

BelgiŽ wordt daarbij vermeld als ťťn van de donorlanden die zich hiervoor zullen inzetten. Ook hier had ik graag meer informatie verkregen over de manier waarop BelgiŽ zich concreet inzet voor de toegang tot gezinsplanning tijdens humanitaire crisissen. Welke middelen worden er uitgetrokken op federaal, regionaal en lokaal niveau†?

3) In hetzelfde slotdocument wordt BelgiŽ vermeld als ťťn van de donorlanden die zich zullen inzetten voor het mobiliseren van duurzame bronnen voor gezinsplanning en die nieuwe of bestaande financieringsmodellen daartoe zullen steunen. Op welke manier wordt hier werk van gemaakt†? Welke nieuwe en†/†of bestaande initiatieven zullen worden ondersteund†? Over welke budgetten spreken we op federaal, regionaal en lokaal niveau†?

Antwoord ontvangen op 29 maart 2018 :

Uw drie deelvragen hebben betrekking op het federale, het regionale en het lokale niveau. Ik antwoord hier alleen voor het federale niveau, waarvoor ik bevoegd ben.

1) Wat betreft het verzamelen van uitgesplitste gegevens naar geslacht en leeftijd, vragen wij regelmatig aan onze partners op het terrein (multilaterale partners, niet gouvernementele organisaties (NGO)) om in hun verslagen over de terreinacties deze gegevens te integreren. We vragen ook aan de Belgische bilaterale samenwerking om, indien ze zelf interventies uitvoert, ervoor te zorgen dat dergelijke gegevens zoveel als mogelijk worden opgeleverd.

Via ons partnerschap met en ondersteuning van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (United Nations Population Fund – UNFPA), werken we aan de versterking van nationale capaciteiten. UNFPA verzorgt immers de opvolging van de indicatoren met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) die werden overeengekomen op de ICPD-conferentie (International Conference on Population and Development) te Caïro. Met het oog op de opvolging van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen wordt deze rol van UNFPA belangrijker : UNFPA werkt aan de versterking van de nationale capaciteiten, met name voor het verzamelen en analyseren van uitgesplitste gegevens over SRGR.

Tijdens de FP2020-top herhaalde België het belang van dergelijke gegevens. België legde de nadruk op faciliterende tools, onder andere digitale middelen.

2) Wat betreft de pleidooi, houdt België zich al geruime tijd rekening met de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) in de acties van de humanitaire hulp en tijdens crisissen. Zo vormen SRGR en seksueel geweld tegen vrouwen belangrijke thema’s in de Belgische strategie voor de humanitaire hulp. Deze strategie werd in een juridisch kader opgenomen : het koninklijk besluit van 2014 betreffende de humanitaire hulp.

In 2014 en 2015 heeft België de Donor Support Group van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK) voorgezeten. De twee thema’s die wij tijdens dit voorzitterschap op de voorgrond plaatsten waren seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en seksueel geweld. Sindsdien houdt het ICRK systematisch rekening met geweld tegen vrouwen in zijn programma’s.

Tijdens de FP2020-top heeft België ervoor gepleit dat de humanitaire fondsen zoals het CERF en de humanitaire landenfondsen – meer rekening houden met SRGR in noodsituaties en er meer middelen voor vrijmaken.

De golf aan nieuwe engagementen die voortvloeien uit het initiatief « She decides », heeft ook tot gevolg dat op een rechtstreekse of onrechtstreekse manier SRGR worden geïntegreerd in de humanitaire en crisissituaties.

Tot slot draagt België bij aan het « UNFPA Supplies Fund ». Dit Fonds voorziet in de bevoorrading van anticonceptiemiddelen in de armste landen en landen die te maken hebben met een humanitaire crisis.

3) Wat financiering betreft ten slotte, denk ik dat het nuttig is om de financiering voor bestaande organisaties die in dit gebied al actief zijn op het terrein, te versterken. Het gaat er niet om nieuwe partners te vinden, maar om diegenen te versterken die al werkzaam zijn op het terrein.

Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, het ICRC, enz., zijn allemaal organisaties die werken of die acties in dit domein ondersteunen in crisissituaties.

Het initiatief She Decides heeft ook de financiële ondersteuning versterkt. Graag wil ik hierbij kort herinneren hoe de fondsen in 2017 aan het initiatief werden toegewezen :

– 2 miljoen euro bijkomende vrijwillige bijdragen voor basisfinanciering van UNFPA : de core funding werd opgetrokken van 7 tot 9 miljoen euro per jaar gedurende vier jaar (2017-2020). In totaal is een bedrag van 8 miljoen euro gemobiliseerd ;

– 2 miljoen euro bijdrage voor het thematische fonds « UNFPA Supplies » dat betrouwbare voorbehoedsmiddelen ter beschikking stelt van de armste landen en verzorgt voor de versterking van de capaciteiten ;

– 1,5 miljoen euro voor een UNFPA programma in Benin via de gedelegeerde samenwerking « Learning about living in Benin » dat adolescenten en jongeren informeert en sensibiliseert over de strijd tegen seksueel geweld tegenover jonge meisjes door middel van een e-learning platform op mobiele telefoons ;

– 5 miljoen euro ter ondersteuning van programma’s van het International Planned Parenthood Federation (IPPF). Door de Belgische steun kan IPPF verder werken in Burundi, Burkina Faso, Lesotho, Mozambique, Tanzania en Oeganda.

Daarnaast vraag ik aan de administratie om bij de uitwerking van nieuwe samenwerkingsprogramma's systematisch aandacht te schenken aan de dimensie van SRGR.