Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1730

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 december 2017

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Onderzoek Trimbos-instituut - Preventiecampagne en waarschuwing - Handhaving

verdovend middel
psychotropicum
drugverslaving
handel in verdovende middelen

Chronologie

22/12/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2018 )
21/2/2018 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1729

Vraag nr. 6-1730 d.d. 22 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vragen nrs. 6-1357 en 6-1358 betreffende de drug 4-fluoramfetamine (4-FA). 4-Fluoramfetamine stond op de geneesmiddelenlijst, maar is daar inmiddels van verwijderd en is sinds mei van dit jaar verboden in Nederland. Drugsinformatiecentrum Jellinek meldde eerder dat het gebruik van 4-FA vorig jaar in Nederland minstens twee mensen fataal is geworden.

Recent onderzoek van het Trimbos-instituut toont aan dat de waarschuwingscampagne die werd opgezet door de Nederlandse regering en het verbod op de partydrug 4-fluoramfetamine (4-FA), ook wel bekend als 4-FMP en XTC-light, hun vruchten hebben afgeworpen.

Ik citeer : « Voor de meerderheid van de gebruikers van de partydrug 4-fluoramfetamine (4-FA) is zowel de risicoperceptie als het gebruik van dit middel veranderd na de waarschuwingen, negatieve berichtgevingen en het verbod per 25 mei 2017. »

Drugs zijn een transversale gemeenschapsaangelegenheid. Wat betreft Volksgezondheid zijn de gemeenschappen bevoegd inzake preventie. Het tegengaan van de handel in illegale producten is dan weer veeleer een federale aangelegenheid.

In dit kader had ik u graag volgende vragen voorgelegd :

1) Is er ook in ons land sprake van een toename van het gebruik van de drug 4-fluoramfetamine (4-FA) ? Hoeveel bedraagt het aantal in beslag genomen drugs? Hoeveel meldingen waren er vanwege drugspreventiecentra en / of verzorgingscentra ? Kunt u dit toelichten ?

2) Hoe reageert u op de duidelijke resultaten van de aanpak van de Nederlandse regering inzake 4-FA, waarbij enerzijds een verbod tot handel werd ingevoerd en anderzijds een duidelijke preventiecampagne werd opgezet met specifieke waarschuwingen ? Overweegt u een gelijkaardige benadering en kunt u dit uitvoerig toelichten ?

3) Het drugsinformatiecentrum Jellinek meldde dat er in 2016 in Nederland alvast twee doden vielen ten gevolge van het gebruik van de drug 4-FA. Beschikt u over cijfers betreffende overlijdens door 4-FA en / of opnames in de ziekenhuizen en dit voor wat betreft de laatste twee jaar op jaarbasis ?

4) Is de desbetreffende drug ook in ons land verboden ? Zo ja, sinds wanneer en heeft dit een impact gehad op de handel ? Zo neen, waarom niet ?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2018 :

1) Het programma Drugs van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid volgt de trends inzake nieuwe drugs zoals 4-FA nauw op. In 2015 rapporteerde het programma een indicatie voor de mogelijke stijgende populariteit van 4-FA, voornamelijk in het gebruik ervan in het uitgaansleven. De beschikbare cijfers van 2016 inzake gebruik, intoxicaties en overlijdens gerelateerd aan 4-FA hebben deze tendens echter niet bevestigd en ook in 2017 werden geen signalen opgevangen van een opmerkelijke toename in het gebruik van 4-FA.

Het Early Warning System van het programma volgt reeds enkele jaren de samenstelling op van de drugs die tijdens de verschillende zomerfestivals in beslag genomen worden. In 2015 en 2016 werd de drug in een minderheid van de geanalyseerde poeders en ecstasytabletten aangetroffen. Voor 2017 zijn nog geen cijfers gekend, maar er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat 4-FA in ons land aan een sterke opmars bezig is. In het uitgaansleven blijkt vooral (sterk gedoseerde) ecstasy / MDMA nog steeds de drug bij voorkeur.

Wat betreft de cijfers voor inbeslagnames, werden in de afgelopen drie jaar ook geen opvallende stijging opgemerkt. In 2015 werden slechts acht gevallen van inbeslagnames gemeld, voor een totaal van ongeveer 0,68 kg. In 2016 lagen deze cijfers lager en werden slechts vier gevallen gemeld met een totaal van 0,029 kg. In de meest recente cijfers – van de eerste helft van 2017 – werd geen enkele melding gemaakt. In het Treatment Demand Indicator (TDI) register dat alle druggerelateerde behandelingsaanvragen bijhoudt, zijn voorlopig geen gevallen gerapporteerd die voor een problematiek gerelateerd aan 4-FA worden opgenomen.

2) De verkoop van dit medicijn is volledig verboden. Ik verwijs u naar mijn collega's van de Gewesten en Gemeenschappen voor vragen met betrekking tot preventie.

3) In tegenstelling tot Nederland, werd tot op heden via het Early Warning System drugs van het programma Drugs op het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid geen overlijdens gemeld die rechtstreeks gevolg waren van de inname van 4-FA. Cijfers over niet-fatale intoxicaties of spoedopnames zijn momenteel niet voor handen.

4) Het product in kwestie is in ons land gereglementeerd sinds het koninklijk besluit van 30 maart 2013 ; er is geen legale handel vastgesteld.

In september 2017 ging de nieuwe generieke wetgeving van kracht waarbij niet enkel 4-FA maar ook afgeleide producten opgenomen zijn. Informatie over de impact van de invoeren van deze wetgeving is nog niet voor handen maar zal worden opgevolgd door het programma Drugs van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.