Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1640

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 november 2017

aan de minister van Justitie

Cybercrime - E-mail spoofing - Overheid - Veiligheidsdiensten - Preventie

overheid
computercriminaliteit
elektronische post
internetsite
overheidsadministratie
valsheid in geschrifte

Chronologie

9/11/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 )
20/12/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1639

Vraag nr. 6-1640 d.d. 9 november 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Nederlandse Onderzoeksplatform Follow the Money maakte op 23 oktober 2017 bekend dat de beveiliging van diverse overheidssites waaronder de www.tweedekamer.nl en de Nederlandse Staatsveiligheid niet goed is en dat de e-mails die daarvandaan worden verstuurd gemakkelijk te vervalsen zijn. Na de publicatie van dit bericht nam de Tweede Kamer maatregelen om de grootste kwetsbaarheden in de beveiliging te verhelpen, maar ook veel andere adressen blijken te misbruiken : van de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) tot ministeries en zelfs energiebedrijven.

Het ministerie van Defensie neemt in ieder geval maatregelen om te voorkomen dat kwaadwillenden e-mailadressen kunnen aanmaken die eruitzien alsof ze van het ministerie zijn. Er bestaan meerdere technische systemen om dergelijke fopmail (e-mail spoofing) tegen te gaan. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van de overheid heeft die twee jaar geleden op een rij gezet, maar lang niet alle overheden hebben de adviezen van de experts opgevolgd.

Volgens de NCSC is geen diepgaande technische kennis nodig om iemand op deze manier op te lichten. Het gevaar schuilt erin dat de ontvanger denkt dat hij een e-mail krijgt van een betrouwbare organisatie en daarom bijvoorbeeld eerder op links zal klikken of gegevens zal delen.

Wat het transversale karakter van de vraag betreft: de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die zijn opgenomen in de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2016-2019 en werden besproken tijdens een Interministeriële Conferentie, waar ook de politionele en justitiële spelers aanwezig waren. Cybercrime is één van de transversale prioriteiten.

Graag had ik u dan ook volgende vragen voorgelegd :

1) Hoe reageert u op de dreiging die uitgaat van de mogelijkheid om nepmails te sturen vanuit diverse overheidsinstanties wier website niet beveiligd is ? Welke acties werden hieromtrent reeds concreet ondernomen of zullen worden ondernomen ?

2) Kunt u meedelen of, en zo ja, hoeveel maal er de laatste drie jaar nepmails vanwege overheidsinstanties via slecht beveiligde overheidssites werden verzonden ?

3) Bestaat er bij de recent opgerichte Cyber Security Operations Center of andere overheidsinstanties een overzicht van de technieken om dergelijke fopmail (e-mail spoofing) tegen te gaan, en zo ja, waar is die terug te vinden ? Zo neen, waarom niet en is het niet aangewezen om deze snel ter beschikking te stellen ? Kunt u dit toelichten ?

4) Kunt u meedelen of al de sites die uitgaan vanwege de federale overheid, en dan in het bijzonder de veiligheidsdiensten, minstens één systeem hebben geïmplementeerd om het versturen van nepmails vanuit deze overheidsinstanties tegen te gaan ? Kunt u dit toelichten ? Waren er reeds nepmails in omloop vanwege de politiediensten, Justitie of de Veiligheid van de Staat ? Kunt u dit desgevallend toelichten ?

Antwoord ontvangen op 20 december 2017 :

Er wordt verwezen naar de eerste minister, gelet op diens bevoegdheid ter zake van het Centrum voor cybersecurity België.