Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1455

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 12 mei 2017

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Glyfosaat - Verkoopcijfers - Professioneel en niet-professioneel gebruik

onkruidverdelger
verdelgingsmiddel
fytosanitair product
giftige stof
kankerverwekkende stof
gevaren voor de gezondheid
volksgezondheid
officiële statistiek

Chronologie

12/5/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017)
13/6/2017Antwoord

Vraag nr. 6-1455 d.d. 12 mei 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik ben verheugd dat u binnenkort een besluit zal voorleggen dat naast het gebruik ook de verkoop van glyfosaat en andere herbiciden verbiedt voor particulieren.

Op 1 maart 2016 verklaarde u reeds in antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 6-842 dat er verschillen bestaan inzake de gebruikscijfers van pesticiden (regionaal).

Wat de verkoopcijfers (federaal) betreft, antwoordde u toen ook dat deze verkoopcijfers worden opgevraagd bij alle producenten en invoerders, en worden gecorrigeerd voor import en export.

U zei toen ook dat de gebruikscijfers van glyfosaat slechts 19 % van de verkoop afdekken. De totale hoeveelheid glyfosaat die in 2012 werd verkocht (ongeveer 700 ton werkzame stof, waarvan 10 % voor particulier gebruik) of in 2013 en 2014 (in de buurt van 600 ton) zijn dus met andere woorden maar één vijfde van het totaal gebruik van dit pesticide.

Omdat dit zowel Volksgezondheid als Leefmilieu aangaat, en zowel de deelstaten (gebruikscijfers) als het federale niveau (verkoopcijfers), had ik graag de volgende vragen gesteld :

1) Welke verhouding bestaat er tussen de gebruikscijfers en verkoopcijfers van glyfosaat in 2015, 2016 en 2017 ? Is er hier ook sprake van 19 % ?

2) Sinds er aparte toelatingen vereist zijn voor gewasbeschermingsmiddelen voor particulier gebruik, zei u dat men een heel gedetailleerd onderscheid kan maken tussen de verkochte hoeveelheden voor professioneel en niet-professioneel gebruik. Kunt u mij dit gedetailleerd onderscheid bezorgen ?

3) In hoeverre verschilt dit onderscheid van andere Europese Lidstaten ? Kunt u mij deze vergelijking bezorgen, zowel voor professioneel als voor niet-professioneel gebruik, en voor gebruik en verkoop van glyfosaat ?

Antwoord ontvangen op 13 juni 2017 :

Wat betreft de vergelijking van de verkoopcijfers van gewasbeschermingsmiddelen, ingezameld door de federale diensten en de gebruikscijfers, ingezameld door de gewesten, kan ik u verwijzen naar mijn antwoord van 2016 waarbij ik het verschil in gehanteerde methodologieën benadrukte. De verkoopcijfers worden verkregen op basis van de declaraties van de toelatingshouders en dekken in theorie de hele markt, zowel het professioneel, landbouwkundig en niet-landbouwkundig gebruik, als het amateurgebruik. De gebruikscijfers daarentegen worden verzameld door onderzoek van de landbouwboekhouding bij een steekproef van landbouwers in het Vlaamse en het Waalse Gewest. Op grond van de gehanteerde methodologie dekken deze cijfers enkel het landbouwkundig gebruik. 

Wat de producten op basis van glyfosaat betreft, die typisch in de landbouw worden gebruikt maar niet direct aan een bepaalde teelt zijn gerelateerd, vertoont de door de gewesten gehanteerde methodologie een grote vertekening waardoor de gebruikte hoeveelheden worden onderschat. Ik blijf geloven dat voor de producten op basis van glyfosaat de verkoopcijfers voor een meer betrouwbare raming zorgen van de in België door de verschillende activiteitensectoren gebruikte hoeveelheden dan de gebruiksstatistieken.  

Aangezien de door de gewesten ingezamelde gebruikscijfers slechts alle 5 jaar op nationaal niveau worden samengevoegd om officieel aan de Europese Commissie te worden bezorgd, is het niet mogelijk om deze voor elk tussenliggend jaar met de verkoopcijfers te vergelijken.  

Wat de verkochte hoeveelheden aan de verschillende activiteitensectoren betreft, laten de bij de federale diensten beschikbare gegevens toe een onderscheid te maken tussen de verkoop aan professionele gebruikers en de verkoop aan amateurgebruikers. Binnen de verkoop aan professionele gebruikers kan er evenwel geen onderscheid gemaakt worden tussen de verkoop aan landbouwers en de verkoop aan park- en tuinaanleggers bijvoorbeeld.  

Overeenkomstig de op dit ogenblik beschikbare verkoopcijfers werd er in België in 2014 596 ton glyfosaat verkocht waarvan 10,5% (63 ton) in de vorm van producten voor amateurgebruikers. In 2015 bedroeg de totale verkoop van glyfosaat 512 ton waarvan 9% (46 ton) in de vorm van producten voor amateurgebruikers. De gegevens voor 2016 zijn momenteel nog niet beschikbaar.  

Op Europees niveau moeten enkel de totale verkoopcijfers en de cijfers met betrekking tot het landbouwkundig gebruik aan de Commissie worden meegedeeld. Er bestaan, voor zover ik weet, maar weinig Lidstaten die naar het voorbeeld van België over afzonderlijke verkoopcijfers beschikken voor de producten voor professionele en amateurgebruikers. Het is dan ook niet mogelijk om de verkoop- en gebruikscijfers voor andere landen dan België te vergelijken en dit noch voor glyfosaat, noch voor alle werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen.