Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1239

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 december 2016

aan de minister van Justitie

Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Minderjarigen - Aantal dossiers - Veroordelingen

mensenhandel
bedelarij
minderjarigheid
officiële statistiek

Chronologie

28/12/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 )
28/6/2017 Rappel
27/7/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1238

Vraag nr. 6-1239 d.d. 28 december 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het onlangs vrijgegeven Jaarrapport mensenhandel en mensensmokkel 2016 vanwege het Federaal Migratiecentrum ; ik citeer : « Uitbuiting van bedelarij in het kader van mensenhandel is een fenomeen dat weinig aan bod komt. » En verder : « Over het fenomeen mensenhandel met het oog op uitbuiting van de bedelarij in België is weinig geweten. »

Ook het aantal opgestarte mensenhandeldossiers rond bedelarij is bijzonder laag. In 2012 betreft het zeven dossiers, in 2013 twaalf, in 2014 veertien en in 2015 tien dossiers.

Bijzonder verontrustend is volgende passage : « Over de betrokkenheid van minderjarige slachtoffers bestaan er weinig statistische gegevens. »

Deze vraag betreft gelijke kansen en is dus een bevoegdheid van de Senaat overeenkomstig artikel 79 van het reglement van de Senaat en het gaat over een transversale aangelegenheid – Gemeenschappen.

Terwijl het federale niveau instaat voor de bestraffing en vervolging van bedelarij in het kader van mensenhandel, staan de Gemeenschappen vanuit het perspectief van opvang, jeugdhulp en onderwijs in voor de opvang van de minderjarige slachtoffers van mensenhandel in het algemeen en bedelarij in het bijzonder.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister :

1) Kunt u meedelen voor respectievelijk 2013, 2014 en 2015, in het licht van de hoger aangehaalde opgestarte dossiers voor mensenhandel rond bedelarij, hoeveel dossiers er op jaarbasis daadwerkelijk resulteerden in een veroordeling voor mensenhandel rond bedelarij ? Kunt u deze cijfers duiden ?

2) Hoe reageert u op de vaststelling dat wat betreft de betrokkenheid van minderjarige slachtoffers inzake bedelarij er weinig statistische gegevens voorhanden zijn ? Kunt u meedelen, en dit voor de jaren 2013, 2014 en 2015, hoeveel dossiers voor mensenhandel in de context van bedelarij er respectievelijk werden opgestart door de parketten waarin minderjarigen betrokken waren als slachtoffer ? In hoeveel gevallen volgden er daadwerkelijk veroordelingen ? In welke gerechtelijke arrondissementen waren deze dossiers gesitueerd ?

3) Hoeveel slachtoffers werden geďdentificeerd inzake mensenhandel rond bedelarij en hoeveel hiervan waren minderjarigen en dit voor respectievelijk 2013, 2014 en 2015 ? Kunt u dit desgevallend toelichten ? Zo neen, waarom niet ?

Antwoord ontvangen op 27 juli 2017 :

1) tot 3) In tabel 1 kunnen het aantal veroordelingen van uitbuiting van bedelarij worden terug gevonden.

Tabel 2 geeft het aantal slachtoffers van uitbuiting van bedelarij weer. Deze cijfers werden verkregen via de erkende opvangcentra.

Tot op heden was het een moeilijk detecteerbaar fenomeen. Het was niet altijd duidelijk of er sprake was van bedelarij, dat op zich niet strafbaar is, of de uitbuiting van bedelarij dat een vorm van mensenhandel is en strafbaar is op basis van artikel 433quinquies, 2°.

Teneinde het misdrijf efficiënter op te sporen en te vervolgen trad een complementaire omzendbrief COL 20/16 van het College van procureurs-generaal betreffende het vervolgings- en opsporingsbeleid inzake de exploitatie van bedelarij op 1 oktober 2016 in werking naast de COL 01/15 met betrekking tot de opsporing en vervolging van mensenhandel (herziening van de COL 01/07).

Wat betreft de gevraagde cijfers over de minderjarige slachtoffers van uitbuiting van bedelarij dient gemeld te worden dat deze niet uit de databank kunnen gehaald worden.

Tabel 1 : aantal veroordelingen uitbuiting van bedelarij, mensenhandel.


2015

2014

2013

Uitbuiting van bedelarij (artikel 433quinquies, 2°)

3

0

0

Bron : dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, DGWL, federale overheidsdienst (FOD) Justitie.

Tabel 2 : aantal slachtoffers van uitbuiting van bedelarij, vorm van mensenhandel (artikel 433quinquies, 2°).


2015

2014

2013


18

-18

+18

-18

+18

-18

Uitbuiting van bedelarij (artikel 433quinquies, 2°)

3

1

8

3

1

0

Totaal

4

11

1

Bron : drie erkende gespecialiseerde opvangcentra.