Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9797

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 27 augustus 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Vrouwelijke zelfstandigen - Toekenning van moederschapshulp - Dienstencheques - Adoptie

zelfstandig beroep
moederschap
adoptie
bijkomend voordeel
moederschapsuitkering

Chronologie

27/8/2013Verzending vraag
25/9/2013Antwoord

Vraag nr. 5-9797 d.d. 27 augustus 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent werd me onder de aandacht gebracht dat de gratis moederschapshulp aan zelfstandigen, bestaande uit 105 dienstencheques, toegekend wordt bij de geboorte van een kind maar niet bij adoptie.

De overheid schakelt een adoptie vandaag al in grote mate gelijk met een geboorte. Zo wordt bij adoptie adoptieverlof toegestaan evenwaardig aan moederschapsverlof en kan de adoptant een adoptiepremie genieten die even hoog is als het kraamgeld bij een eerste kind.

Kijken we naar de opzet van de moederschapshulp, dan zien we dat deze bedoeld is om zelfstandige moeders toe te laten hun gezinsleven met hun professionele loopbaan te verzoenen. Dankzij de dienstencheques kunnen een jonge ondernemende moeder en haar partner de schaarse tijd die ze hebben besteden aan hun kindje in plaats van aan praktische huishoudelijke taken.

Bij een adoptie lijkt een dergelijke steun even nuttig en zinvol als bij de geboorte van een eigen kind. De ouders hebben misschien minder tijd nodig om voor een baby te zorgen. Maar een adoptie vereist vaak veel moeite en inzet van de ouders om het kind welkom te laten voelen in het gezin (het hechtingsproces) en om het wegwijs te maken in de samenleving. De budgettaire impact van de beoogde verruiming van de moederschapshulp naar adoptie is, gelet op het beperkte aantal toegekende adoptiepremies in het stelsel van de zelfstandigen, overigens bijzonder beperkt.

Mag ik u daarom, mevrouw de minister, vragen:

1) Wat de reden is waarom de moederschapshulp niet of nog niet uitgebreid werd tot adoptie;

2) of u bereid bent om het koninklijk besluit tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp aan te passen, zodat deze ook bij adoptie kunnen worden toegekend ?

Antwoord ontvangen op 25 september 2013 :

Zelfs al gaat de gezinsuitbreiding door de geboorte of adoptie van een kind in feite om een gelijkaardige situatie, toch dient er opgemerkt te worden dat de daaraan verbonden verlofregelingen verschillend zijn.

Zo duurt de moederschapsrust van een werknemer in totaal vijftien weken. Daarentegen duurt de moederschapsrust bij een zelfstandige maximum acht weken. Samen met de uitkering moederschapshulp onder de vorm van 105 dienstencheques én het systeem van de vervangende ondernemers is de moederschapsrust gelijkwaardig aan deze bij het stelsel van de loontrekkenden en conform met de Europese Richtlijn van 4 augustus 2010.

Daarentegen is het adoptieverlof zo op een identieke manier geregeld voor werknemers en zelfstandigen dat dezelfde correctie niet dient plaats te vinden.

De moederschapshulp onder de vorm van dienstencheques zou ook nuttig zijn in geval van adoptie maar er dient opgemerkt te worden dat een uitbreiding tot zelfstandige adoptanten een discriminatie zou creëren ten opzichte van de adoptanten van de andere sociale zekerheidsstelsels.