Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9561

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 16 juli 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Grensoverschrijdende ticketfraude bij concerten en sportevenementen - Nederlandse ticketsites - Klachten - Preventie - Europese aanpak

verkoopprijs
culturele manifestatie
sportmanifestatie
bescherming van de consument
fraude
wederverkoper
zwarte handel
Nederland

Chronologie

16/7/2013 Verzending vraag
4/9/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9563

Vraag nr. 5-9561 d.d. 16 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) ontvangt steeds meer meldingen van Belgische consumenten over Nederlandse ticketsites. Het betreft tickets voor concerten en sportwedstrijden.

De aangekochte tickets blijken in veel gevallen meerdere malen te zijn geregistreerd onder verschillende namen van gedupeerde kopers. De tickets zijn dikwijls op naam en bij doorverkoop zijn ze ongelding. Soms wordt herhaalde en doelbewuste fraude gepleegd doordat men één ticket herhaaldelijk doorverkoopt aan diverse gedupeerden. Deze fraude is dikwijls georganiseerd.

Wat de vervolging naar verluidt bemoeilijkt is dat er een grensoverschrijdend element is. De tickets voor evenementen in België blijken dikwijls te worden verkocht via Nederlandse sites aan landgenoten. Sommige gedupeerden die klacht indienden bij de lokale politie kregen te horen dat de zaak wellicht zal worden geklasseerd omdat ze grensoverschrijdend is. Sommige festivals hebben hun tickets op naam vastgelegd om fraude en doorverkoop te voorkomen. Alvast van één gedupeerde die tickets kocht voor een optreden in het Sportpaleis heb ik vernomen dat er voor dat concert alleen al honderden gedupeerden waren. Deze vorm van internetfraude neemt klaarblijkelijk exponentieel toe en vergt een kordate handhaving en aanpak in samenspraak desgevallend met concert organisatoren en de overheid.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende vragen voorgelegd aan de bevoegde minister:

1) Hoe reageert de geachte minister op deze vorm van fraude met concerttickets? Kan zij aangeven hoeveel klachten er hieromtrent werden ingediend op jaarbasis de laatste drie jaar bij eCops en/of de lokale politiediensten? Is er sprake van een toename en kan zij de cijfers duiden?

2) Hoe reageert de geachte minister op deze vorm van fraude met concerttickets? Kan hij aangeven hoeveel klachten er hieromtrent werden ingediend op jaarbasis de laatste drie jaar bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie? Wat werd er met de klachten gedaan en is er sprake van een toename en kan hij de cijfers duiden?

3) Kan de geachte minister uitvoerig toelichten welke stappen er werden ondernomen en zullen worden ondernomen om deze ticketfraude wat betreft optredens en sportevenementen aan te pakken en is hij/zij bereid hieromtrent samen te zitten met de organisatoren van deze evenementen?

4) Heeft de bevoegde minister gezien veel van deze tickets worden aangeboden via Nederlandse sites reeds concreet overleg gehad met de Nederlandse overheid om deze vorm van cyberfraude efficiënt aan te pakken? Zo neen, waarom niet en wordt een ontmoeting voorzien? Zo ja, kan dit concreet worden toegelicht?

5) Eén van de oplossingen ligt in een duidelijke preventiecampagne die op poten wordt gezet door enerzijds de organisatoren en anderzijds de overheid om te wijzen op het gevaar van de aankoop van e-tickets en andere tickets via doorverkopers. Is de geachte minister bereid deze piste uit te werken en kan dit worden toegelicht naar timing en inhoud toe?

6) Kan de bevoegde minister aangeven hoeveel daders van deze ticketfraude reeds werden gevat en dit respectievelijk wat betreft de drie laatste jaren? Kunnen deze cijfers worden toegelicht?

7) De aanpak van deze vormen van e-fraude behoeven een Europese aanpak. Welke stappen heeft u hieromtrent reeds ondernomen en welke stappen gaat u zeer concreet nemen om het probleem van cybercrime en e-fraude op Europees niveau aan te kaarten? Kan u zeer concreet toelichten naar timing en inhoud toe?

Antwoord ontvangen op 4 september 2013 :

In verband met bovenvermelde vraag kan ik het geachte lid de volgende inlichtingen meedelen : 

1) Deze vraag behoort tot de bevoegdheden van mijn collega’s de minister van Binnenlandse zaken en de minister van Justitie.

2) Met betrekking tot de problematiek van de (door)verkoop van tickets behandelt de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO), Middenstand en Energie meldingen over praktijken die kunnen beschouwd worden als oneerlijke handelspraktijken. In 2011 ontving de ADCB over de verkoop van concerttickets 107 meldingen, in 2012 waren dat er 143, en in 2013 (cijfer tot 17 juli 2013) 81, meldingen bij eCops inbegrepen. In alle gevallen betreft het meldingen over buitenlandse doorverkopers. De meerderheid van deze doorverkopers is in Nederland gevestigd.

3) Het feit dat er geen klachten worden ontvangen betreffende oneerlijke marktpraktijken van Belgische doorverkopers geeft aan dat het handhavend optreden van de ADCB doeltreffend is. Er is hierover op regelmatige wijze contact en samenwerking met de organisatoren van evenementen. Om nog effectiever te kunnen optreden tegen dit fenomeen stemde de kamer voor het wetsvoorstel stel betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen. Het is echter nog te vroeg om dit de uitwerking van deze nieuwe wet al te kunnen evalueren.

Voor wat betreft het preventieve luik van de opdracht van de ADCB verwijs ik het geachte lid naar mijn antwoord onder 5).

4) Zoals het geachte lid terecht opmerkt worden veel van de doorverkochte tickets aangeboden via Nederlandse websites. Het handhavend optreden tegen Nederlandse websites is louter een bevoegdheid van de Nederlandse autoriteiten. Gezien het grensoverschrijdend karakter van de problematiek besloten de toezichthoudende en/of consumentenautoriteiten van de 3 Beneluxlanden om zich in een gemeenschappelijk onderzoek in 2010 te richten op oneerlijke handelspraktijken bij de doorverkoop van concerttickets via internet. Aan dit onderzoek was ook succesvol handhavend optreden gekoppeld. Het syntheserapport van dit onderzoek is terug te vinden op de website van de Benelux: http://www.benelux.int/pdf/pdf_nl/dos/dos_2011_doorverkoopTickets_nl.PDF

5) Op het vlak van preventie wens ik het geachte lid te wijzen op het bestaan van de website www.ilovemyticket.be. Bovendien informeert en waarschuwt de ADCB geregeld het publiek over deze problematiek via haar Facebookpagina “Pasoplichting” en via de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.

6) Er zijn voor wat betreft de problematiek van de doorverkoop van tickets geen daders in België bekend van praktijken waarvoor de ADCB van de FOD Economie bevoegd is ertegen op te treden.

7) De ADCB van de FOD Economie neemt actief deel aan de werkzaamheden binnen het CPC-netwerk (Consumer Protection Cooperation), waarin marktpraktijken die consumenten kunnen schaden worden aangekaart. Binnen dit netwerk van handhavingsautoriteiten worden niet alleen concrete grensoverschrijdende dossiers behandeld, maar worden ook (de aanpak van) fenomenen en tendenzen, alsook best practices betreffende preventie en handhaving besproken.