Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9445

van Cťcile Thibaut (Ecolo) d.d. 1 juli 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Windenergie - Investeerders - Bedenkelijke commerciŽle praktijken - Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Onderzoek - Resultaten

windenergie
concurrentiebeperking
misbruikclausule

Chronologie

1/7/2013Verzending vraag
30/10/2013Antwoord

Vraag nr. 5-9445 d.d. 1 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Windenergie vertegenwoordigt momenteel slechts 2,5% van de Belgische elektriciteitsmarkt. Voor 2020 is een doelstelling van 15,7% vastgelegd teneinde onze energieonafhankelijkheid te vergroten en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Massaal investeren in hernieuwbare energie is zowel voor onze planeet als voor onze economie een toekomstgerichte keuze. Een dergelijke ontwikkeling mag niet op wanordelijk verlopen. Het is dan ook nodig dat de politieke verantwoordelijken een duidelijk kader vastleggen, enerzijds, en dat de promotoren van de diverse projecten voor windmolens professioneel optreden, met respect voor de technische en commerciŽle normen, anderzijds.

De meeste operatoren op het vlak van windmolens oefenen hun activiteiten uit zonder dat hen ook maar enig verwijt kan worden gemaakt. Ik heb echter vernomen dat sommige investeerders er meer dan bedenkelijke praktijken op nahoudt.

Mij zijn diverse bedenkelijke commerciŽle praktijken ter ore gekomen, zoals het gebruik van gespecialiseerde onderaannemers bij het lobbyen, teneinde huurovereenkomsten te tekenen voor de terreinen waar installaties zijn gepland. Ook wordt de eigenaar relatief weinig gewezen op een clausule waardoor de overeenkomst nietig wordt als het project niet wordt gerealiseerd. Andere vormen van voordelen worden aan de omwonenden aangeboden, zoals de plaatsing van dubbelglas of andere energiebesparende investeringen, zoals elektrische fietsen of de oprichting van een Windmolenmuseum. Sommige bedrijven viseren ook oudere mensen met het doel hen te manipuleren.

Ik heb ook vernomen dat de diensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie een algemeen onderzoek hebben gelast.

1) Kan de minister bevestigen dat de diensten van de FOD Economie een algemeen onderzoek hebben gelast?

2) Zo ja, zijn de conclusies al beschikbaar?

3) Worden die bedrijven specifiek gecontroleerd of is dat gepland?

4) Zal de minister maatregelen nemen om te waarborgen dat de wetgeving op de consumentenbescherming en het consumentenkrediet wordt nageleefd?

5) Zo ja, welke maatregelen?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2013 :

De federale bevoegdheden op het vlak van windenergie beperken zich tot “Offshore” windenergie op de Noordzee. In dat verband wens ik erop te wijzen dat de installatie van windmolenparken op de Noordzee gepaard gaat met de toekenning van concessies. Die toekenning wordt gegund op basis van een competitieve aanbestedingsprocedure waarbij duidelijk omschreven en transparante criteria gehanteerd worden. De percelen worden ter beschikking gesteld van het beste project, zonder enige financiële compensatie; het gaat over een tegemoetkoming in natura vanwege de Belgische Staat.  

Bij mijn weten vinden er geen dubieuze praktijken plaats met betrekking tot de installatie van windmolenparken op de Noordzee.  

De kwestie die door het geachte parlementslid te berde wordt gebracht heeft betrekking op “Onshore” windenergie die tot de bevoegdheden behoort van de gewesten. 

In het licht van bovenvermelde bemerkingen kan ik het geachte lid het volgende antwoord verstrekken op de door haar gestelde vragen. 

1. en 2. Wat de door het geachte lid vermelde handelspraktijken betreft, werd geen algemeen onderzoek gevraagd aan of gevoerd door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie (ADCB).  

3. 4. en 5. De ADCB heeft geen klacht of melding ontvangen met betrekking tot de in de vraag beschreven problematiek. De hoge specificiteit van windenergieprojecten heeft als gevolg dat consumenten niet rechtstreeks betrokken zijn.