Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9268

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 11 juni 2013

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken

Rijksarchief - Aarlen - Uitbreiding van de gebouwen - Ontwerp - Stand van zaken

archief
Regie der Gebouwen

Chronologie

11/6/2013Verzending vraag
31/7/2013Antwoord

Vraag nr. 5-9268 d.d. 11 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Krachtens artikel 1 van de Archiefwet van 24 juni 1955 moeten de hoven en rechtbanken, de federale, gewestelijke of gemeenschapsbesturen en de provincies hun archiefdocumenten van meer dan dertig jaar oud naar het Rijksarchief overbrengen. Sommige documenten opgesteld door notarissen moeten er na 75 jaar ook verplicht worden ondergebracht.

Overheidsbesturen die daartoe niet wettelijk verplicht zijn, zoals de gemeenten bijvoorbeeld, kunnen ook samenwerken met het Rijksarchief. Het Rijksarchief neemt ook archiefstukken in ontvangst van particulieren, families, instellingen, verenigingen en vennootschappen die een maatschappelijk belangrijke rol hebben gespeeld.

Om al die redenen is het Rijksarchief van cruciaal belang voor het bewaren van de geschiedenis van ons land door middel van tal van administratieve documenten. Deze bijzondere opdracht heeft tot gevolg dat de gebouwen van het Rijksarchief in Aarlen te klein worden. Elk jaar komt er zeshonderd meter aan documenten bij. Aan dat tempo kan de wettelijk opdracht van bewaring van het overheidsarchief over drie tot vijf jaar niet meer worden vervuld. Daarom wordt nu voorgesteld om het gebouw uit te breiden.

1) Steunt de staatssecretaris de plannen om het Rijksarchief te Aarlen uit te breiden?

2) Zo ja, wat is de stand van zaken?

3) Zal er een oplossing bereikt worden vooraleer het archief over drie tot vijf jaar helemaal vol geraakt?

Antwoord ontvangen op 31 juli 2013 :

1 en 2. Het behoefteprogramma werd opgemaakt in gezamenlijk overleg met de operationele diensten van de Regie der Gebouwen (Wallonië Regio Zuid). Dit programma is goedgekeurd met uitzondering van de werkelijke archiveringsruimte waarover er nog steeds een discussie aan de gang is. Deze behoeften hebben niet enkel betrekking op een uitbreiding van de opslagcapaciteit van de archieven maar ook op een volledige herinrichting van de bestaande lokalen met inpassing van de nieuwe lokalen op de hoogste verdieping. Ter zake dient een beslissing te worden genomen over de continuïteit van de dienstverlening van de archieven tijdens bepaalde kritieke fases van de werken. De studie van een voorontwerp in overeenstemming met dit programma is bijna voltooid en zal binnenkort worden voorgelegd aan de plaatselijke dienst van het Rijksarchief. Er moeten nog contact worden opgenomen met de diensten van Stedenbouw om hun advies te kennen betreffende de volumetrische schets. Na het akkoord van de verschillende partijen (Rijksarchief en Stedenbouw) zal een bouwproject worden uitgewerkt en tegelijkertijd zal een bestek worden opgemaakt.

3. Indien het project wordt goedgekeurd door het Rijksarchief kunnen wij de indiening van de vergunningsaanvraag voorzien voor begin 2014. De werken zouden kunnen beginnen na het bouwverlof in 2014 en voltooid zijn tegen eind 2015.