Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9043

van Wilfried Vandaele (N-VA) d.d. 16 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Stichting Duurzame Visserijontwikkeling - Zeevissersfonds - Aanstelling van een regeringscommissaris - Financiering

duurzame visserij
zeevisserij
duurzame ontwikkeling
begrotingsfonds
regeringscommissaris
toezicht op overheidssteun

Chronologie

16/5/2013Verzending vraag
14/6/2013Antwoord

Vraag nr. 5-9043 d.d. 16 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) wordt voor haar werking ondersteund door middelen van de federale overheid, namelijk van het Zeevissersfonds. Jaarlijks ontvangt de vzw van het Zeevissersfonds twee miljoen euro, afkomstig van de bedrijfsvoorheffing van de rederijen in de visserijsector. Naast de structurele financiering krijgt de SDVO ook projectsubsidies van de Europese Commissie en van de Vlaamse overheid.

Uit eerdere parlementaire vragen in het Vlaams Parlement en de Kamer bleek dat de SDVO sinds mei 2008 geen subsidie meer heeft gekregen van de Vlaamse Overheid en dat er geen projecten meer lopende zijn. Daarnaast werd ook een onderzoek opgestart door de Europese Commissie naar misbruik van overheidssteun door de SDVO.

Minister JoŽlle Milquet zou in 2010 het initiatief nemen om een regeringscommissaris aan te stellen die zou toezien op de werking van het Zeevissersfonds en de vzw. Door de val van de regering werd dit initiatief evenwel op de lange baan geschoven. Ondertussen is het al een tijdje stil rond dit dossier.

Daarom stel ik graag volgende vragen:

1) Werd er ondertussen een regeringscommissaris aangesteld voor het Zeevissersfonds? Zo ja, wat is zijn concrete opdracht? Werd er reeds verslag uitgebracht van zijn toezicht op de werking van het fonds?

2) Wat is de stand van zaken in het onderzoek van de Europese Commissie?

3) Krijgt de vzw SDVO nog structurele financiering nu er geen projecten meer lopende zijn? Zo ja, wat is de hoogte van dat bedrag?

Antwoord ontvangen op 14 juni 2013 :

Ik deel aan het geachte lid mee dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort, maar tot die van mijn collega de minister van Werk.