Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8436

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 8 maart 2013

aan de minister van Justitie

Haatpredikers - Aantallen - Lijst - Vervolgingen en veroordelingen - Jihad - SyriŽ

SyriŽ
officiŽle statistiek
extremisme
religieus conservatisme
islam
staatsveiligheid
gerechtelijke vervolging
racisme
bestrijding van discriminatie
radicalisering

Chronologie

8/3/2013 Verzending vraag
7/6/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8435

Vraag nr. 5-8436 d.d. 8 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs kwam extremist Abdel Fattah Mourou prediken in de moskee Al Khalil. Op YouTube is een film met zijn preek terug te vinden. Betrokkene wordt volgens diverse bronnen beschouwd als een haatprediker en hij is ťťn van de topmannen binnen de fundamentalistische Ennahda-beweging (Al-Nahda) die van TunesiŽ een shariastaat wilt maken. Ennahda heeft tevens banden met de radicale Moslimbroederschap uit Egypte. Enige tijd geleden kwam de Saudische extremist Mohamed Al-Arifi in Antwerpen en Brussel moslimjongeren warm maken om te gaan vechten in SyriŽ tegen het regeringsleger van Assad. Het fenomeen van de haatpredikers is bijzonder onrustwekkend en behoeft een duidelijk antwoord vanwege de overheden. Ook via Facebook en andere sociale netwerken zijn deze predikers actief.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kunt u aangegeven, en dit respectievelijk voor de jongste drie jaar, hoeveel maal op jaarbasis er haatpreken door fundamentalisten werden gegeven in ons land en kunt u aangeven in welke steden deze plaatsvonden, alsook om hoeveel predikers het gaat?

2) Kunt u aangeven hoeveel van deze haatpredikers in vervolging werden gesteld voor het aanzetten tot haat en het overtreden van de antiracismewetgeving en de antidiscriminatiewetgeving, en dit voor de jongste drie jaar, alsook hoeveel er daadwerkelijk werden veroordeeld? Kunt u deze cijfers duiden en aangeven hoe de handhaving en de daadwerkelijke vervolging kan worden opgedreven?

3) Hoeveel landgenoten nemen heden deel aan gevechten tegen het regime van Assad?

4) Zijn de minister en/of de diensten van de veiligheid van de staat op de hoogte van facebookprofielen van jongeren uit ons land die heden actief zijn als radicale jihadisten in respectievelijk Irak, SyriŽ, SomaliŽ of andere landen? Om hoeveel profielen gaat het en hoe wordt dit opgevolgd? Hoe zal men hen in ons land opvangen bij hun terugkeer uit deze landen? Kunt u het beleid en de richtlijnen hieromtrent toelichten?

5) Bestaat er bij uw diensten een lijst van haatpredikers en wordt hen desgevallend de toegang tot ons land ontzegd? Zo neen, waarom niet? Zo ja, om hoeveel personen en om welke nationaliteiten gaat het?

Antwoord ontvangen op 7 juni 2013 :

  1. Hierover zijn geen cijfergegevens beschikbaar. Het kan gaan om zowel rondreizende predikers die vanuit het buitenland naar België komen, als predikers of imams die in ons land verblijven. Het aantal predikers kan op verschillende tientallen geschat worden. Zij werken verspreid over het hele land.

  2. De gegevensbank van het College van procureurs-generaal biedt niet de mogelijkheid tot het achterhalen van de hoedanigheid van de beklaagden die betrokken zijn bij het aanzetten tot haat en/of bij inbreuken op de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving.

  3. Een tachtigtal in België verblijvende personen zou deelnemen aan gevechten tegen het regime van Assad.

  4. De Veiligheid van de Staat is op de hoogte van het bestaan van deze Facebookpagina’s; deze worden opgevolgd maar precieze cijfers zijn niet beschikbaar. Er wordt op de verschillende beleidsniveaus overlegd over de individuele en globale maatregelen bij de terugkeer van vermoedelijke jihadisten.

  5. In het kader van de Nationale Taskforce van het Plan Radicalisme, waarin verschillende instanties samenwerken, kan een verzoek gericht worden aan de diensten bevoegd voor de immigratie- en de visumproblematiek om individuele radicale predikers de toegang tot het land te ontzeggen. De betreffende diensten ressorteren onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.