Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8393

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 5 maart 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Oekra´ne - Kippenindustrie - Import van eieren en kippenvlees - Voedselveiligheid - Controles - Dierenwelzijn - Risico's - Herlocalisatie van Belgische bedrijven

Oekra´ne
veterinaire inspectie
welzijn van dieren
pluimvee
gevogelte
ei
invoer
Keuringsdienst van waren
voedselveiligheid

Chronologie

5/3/2013Verzending vraag
28/3/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8392

Vraag nr. 5-8393 d.d. 5 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kippenkwekers binnen de Europese Unie moeten zich sinds vorig jaar houden aan een aantal diervriendelijke voorschriften. De Belgische kippenkwekers moesten dan ook vorig jaar dure investeringen doen om in regel te zijn met de leghennenrichtlijn van de Europese Unie. Door de opheffing van de hoge importheffing om onze markt te beschermen tegen goedkope producten uit landen buiten de Europese Unie, mag Oekra´ne nu jaarlijks 20 000 ton bevroren pluimveevlees, 20 000 ton vers en verwerkt pluimveevlees, 3 000 ton eieren en 3 000 ton eierproducten naar Europa uitvoeren. Oekra´ne dient zich echter niet te houden aan de diervriendelijke voorschriften die wel gelden voor onze kippenkwekers. De eieren worden nog geproduceerd in "oude" legbatterijen en zijn dus eigenlijk binnen Europa verboden. Dit zorgt niet enkel voor een ernstig concurrentienadeel voor de Europese kippenkwekers, maar betekent ook een stap achteruit in het beleid qua dierenwelzijn dat binnen Europa wordt gevoerd. Controleurs van de EU stelden in 2010 vast dat Oekra´ne grote inspanningen levert op vlak van volksgezondheid. Over dierenwelzijn wordt echter met geen woord gerept. Europa vraagt enkel dat Oekra´ne een allesomvattende strategie uitwerkt om het dierenwelzijn in overeenstemming te brengen met de Europese standaarden. Zo wordt Oekra´ne ook een uitwijkmogelijkheid voor Europese kippenkwekers. Momenteel wordt daar een kippenstal gebouwd voor 35 miljoen dieren, die wordt grotendeels gefinancierd met Nederlands geld. Aangezien in Oekra´ne nog veel ruimte is en men niet dient te voldoen aan de strenge Europese voorschriften, "boomt" de kippenindustrie. Europa dreigt niet enkel waardevolle investeringen te verliezen, maar ook de eigen inspanning op vlak van dierenwelzijn en voedselveiligheid wordt teniet gedaan.

Ik zou de ministers de volgende vragen willen stellen:

1) Welk percentage van de kippenproducten, die uit Oekra´ne worden uitgevoerd, zijn bestemd voor de Belgische markt?

2) Oekra´ne valt niet onder de strenge Europese reglementen qua voedselveiligheid. Als voorwaarde voor het verkrijgen van de importvergunning wordt wel gevraagd dat er inspanningen worden geleverd qua volksgezondheid. Op welke manier worden deze producten gecontroleerd qua voedselveiligheid? Wat is de procedure? Hoeveel controles gebeuren er jaarlijks? Worden regelmatig stalen genomen? Zijn reeds tekortkomingen vastgesteld en dewelke?

3) Ook qua dierenwelzijn gelden in Oekra´ne andere regels. Heeft u, als minister bevoegd voor dierenwelzijn en de naleving van de Europese regels hieromtrent binnen BelgiŰ, reeds initiatieven genomen om Oekra´ne aan te sporen deze regels in overeenstemming te brengen? Wat is uw standpunt, in het kader van dierenwelzijn en volksgezondheid, over de invoer van dierlijke producten uit niet-Europese landen? Hebt u hierover reeds overlegd met de Europese Commissie.

4) Bent u, als minister van Middenstand en Landbouw, op de hoogte van de bezwaren van de Europese pluimveesector tegen de invoer van deze goedkope producten uit Oekra´ne? Wat is uw standpunt omtrent het concurrentienadeel dat onze binnenlandse producenten hiervan ondervinden? Bent u bereid initiatieven te nemen om deze sector opnieuw ademruimte te geven?

5) Hebt u weet van de herlokalisatie van Belgische bedrijven naar landen waar de regels minder streng zijn? Is er reeds Belgisch geld ge´nvesteerd in de megakippenkwekerijen in Oekra´ne?

6) Bent u bereid initiatieven te nemen en erop aan te dringen bij de Europese collega's om aan de importerende landen de Europese productiestandaarden op te leggen, vooraleer zij de importvergunningen krijgen?

Antwoord ontvangen op 28 maart 2013 :

1) Voor de uitvoer naar de Europese Unie (EU) van pluimveeproducten moeten derde landen voldoen aan de voorwaarden die de Europese Unie stelt en moeten ze voorkomen op de landenlijst die is vastgelegd in verordening (EG) nr. 798/2008 waarin Oekraïne sinds 21 februari 2013 is opgenomen.

Deze toevoeging is er gekomen op vraag van Oekraïne aan de Europese Commissie én op basis van audits met betrekking tot de volksgezondheid en de dierengezondheid, uitgevoerd in juni 2009, mei 2010 en december 2010, welke finaal leidden tot de goedkeuring door de Commissie.

Voor vleesproducten geldt dat de producten afkomstig dienen te zijn van bedrijven die opgenomen zijn in een lijst van goedgekeurde bedrijven, welke nog door Oekraïne moet meegedeeld worden aan de Commissie. Omdat Oekraïne daar momenteel niet over beschikt, is de invoer van vleesproducten op basis van pluimveevlees niet mogelijk in dit stadium.

Voor eieren en eiproducten daarentegen is een lijst van goedgekeurde bedrijven niet nodig. Volgens de gegevens uit de TRACES-databank heeft er nog geen invoer uit Oekraïne naar België plaatsgevonden .

2) Zoals hierboven vermeld, beschikt Oekraïne momenteel niet over een lijst van goedgekeurde bedrijven om vlees uit te voeren, waardoor invoer onmogelijk is.

De invoer van eieren en eiproducten is wel mogelijk maar iedere partij moet, alvorens het grondgebied van de EU te kunnen betreden, worden aangemeld en aangeboden in een door de EU erkende grensinspectiepost voor een sanitaire invoercontrole en dient hierbij vergezeld te gaan van een certificaat volgens het model zoals vastgelegd door de EU-regelgeving waarin de officiële dierenarts verklaart dat de verzonden producten aan de door de EU vastgelegde voorwaarden inzake dierengezondheid en volksgezondheid voldoen.

Na goedkeuring is de partij EU-waardig en toegelaten voor de interne EU-markt. In de grensinspectiepost kan een partij bemonsterd worden in het kader van monitoring.

Aangezien er nog geen invoer is geweest, zijn er nog geen invoercontroles gebeurd en zijn er dus ook geen tekortkomingen vastgesteld.

3) Omdat het gaat om het dierenwelzijn, moet deze vraag worden gesteld aan mijn collega, Laurette Onkelinx, die exclusief bevoegd is in deze materie.

4)+5) +6) Ik begrijp de bezorgdheid van de Europese pluimveesector.

Ik pleit er altijd voor opdat er zou rekening gehouden worden met de “Non trade concerns”, zoals de normen voor dierenwelzijn en leefmilieu, in het kader van de handelsonderhandelingen van de derde landen wanneer het gaat om landbouw.

De onderhandelingen gevoerd door de bevoegde Europese instellingen over de buitenlandse handel houden hier jammer genoeg niet altijd voldoende rekening mee.

Wat de sanitaire normen betreft, werd daarentegen bekomen dat de geïmporteerde producten erkend moeten zijn voor wat vlees betreft en dat alle zendingen van dierlijke producten worden gecontroleerd bij aankomst in de EU.

Ik nodig u uit contact op te nemen met mijn collega’s, Didier Reynders, als u meer preciseringen wenst over de handelsonderhandelingen zelf of met Laurette Onkelinx voor wat het dierenwelzijn betreft.