Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8197

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 19 februari 2013

aan de minister van Justitie

Rolrechten - Opbrengst - Overzicht

gerechtskosten
officiŽle statistiek
Staatscourant

Chronologie

19/2/2013 Verzending vraag
7/6/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8197 d.d. 19 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van de recente verhoging van de rolrechten voor de onderscheiden procedures is een meeropbrengst gerealiseerd en zijn de voornoemde rechten geactualiseerd. Er zijn echter nog andere kosten verbonden aan allerhande procedures en handelingen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1) Hoeveel bedraagt de totale opbrengst van rolrechten voor het jaar 2011?

2) Wat is de verwachte stijging van die opbrengsten voor het jaar 2012?

3) Wat gebeurt met de opbrengsten uit allerhande verplichte publicaties in het Belgisch Staatsblad in opdracht van de rechtbanken, bijvoorbeeld de publicatie van een faillissement, de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder en andere bekendmakingen?

4) Over welke bedragen gaat het voor het jaar 2010 en 2011 en indien er reeds cijfers beschikbaar zijn, voor 2012?

Antwoord ontvangen op 7 juni 2013 :

1. en 2. Deze vragen vallen niet onder de bevoegdheid maar wel onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Financiën.

3. Het Belgisch Staatsblad publiceert een groot aantal teksten die afkomstig zijn van diverse rechtbanken. In een aantal gevallen betreft het hier documenten die door derden neergelegd worden en via de rechtbank voor publicatie ingediend worden (bijvoorbeeld akten van rechtspersonen). Een tweede type zijn berichten die door rechtbanken opgemaakt worden en door de rechtbank ingediend worden bij het Belgisch Staatsblad (bijvoorbeeld vonnissen betreffende voorlopig bewindvoerderschap, vonnissen betreffende de wet continuïteit onderneming, enzovoort). Tenslotte zijn er nog berichten die door een Rechtbank opgemaakt worden maar waarvoor het initiatief tot publicatie overgelaten wordt aan derden (bijvoorbeeld intrekking van een faillissement).

Er is een zeer grote variatie aan dergelijke berichten gaande van verklaringen van afwezigheid tot beroepen tegen beslissingen van de Raad voor Mededinging.

De wetgever heeft niet altijd gespecifieerd of een opgelegde publicatie in het Staatsblad al dan niet betalend is en zo ja, wie er dan in moet staan voor de betaling van de publicatiekosten. Hierdoor is er een grote variatie ontstaan in werkwijzen waarbij er verschillen zijn tussen rechtbanken onderling, en zelfs tussen soortgelijke publicatieopdrachten uitgaande van eenzelfde rechtbank. Het Staatsblad volgt hierin de instructies die vermeld worden op de publicatieaanvraag. Zo kan bijvoorbeeld voor een publicatie rond een vereffening, de factuur verstuurd worden naar de rechtbank, of naar de onderneming of de curator; de rechtbank kan ook een gratis publicatieprocedure opleggen.

Vooral bij publicaties rond faillissementen zijn de inkomsten niet altijd zeker. Vaak kan er niets of slechts een gedeelte van de publicatiekosten gerecupereerd worden.

4. Voor wat betreft de teksten die gepubliceerd worden in het Staatsblad zelf (de akten van rechtspersonen verschijnen in de bijlagen van het Staatsblad) maakt het voor de diensten van het Staatsblad geen verschil wie de opdrachtgever van een tekst is. Het gehanteerde tarief (de publicatiekost wordt berekend op basis van het aantal gepubliceerde tekstlijnen, tarief 2013 = 4,60 euro btw in) is voor elke betalende aankondiging die gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad hetzelfde. Het is dus niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten opdrachtgevers om zodoende het gedeelte dat afkomstig is van de rechtbanken hieruit te isoleren. In totaal genereerde het Staatsblad uit gepubliceerde aankondigingen in 2010, 3 805 323,90 euro, in 2011, 4 578 126,02 euro en in 2012, 4 284 356,10 euro, (inclusief B.T.W.) maar hierin zitten dus ook teksten afkomstig van ondernemingen (bijeenroepingen algemene vergaderingen), van diverse openbare diensten, van onderwijsinstellingen, enzovoort.

Alle inkomsten die gegenereerd worden uit dergelijke publicatieopdrachten worden door het Belgisch Staatsblad doorgestort aan de Schatkist. Daar het Staatsblad BTW verplichtingen heeft wordt het gedeelte BTW afzonderlijk doorgestort.