Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7699

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 14 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Directie Protocol - Aflevering van diplomatieke nummerplaten en documenten - Kosten

diplomatieke vertegenwoordiging
ambassade
diplomatiek protocol
identiteitsbewijs
registratie van een voertuig

Chronologie

14/1/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
9/1/2014Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4579

Vraag nr. 5-7699 d.d. 14 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de officiŽle website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken staat dat de Directie Protocol er in grote mate toe bijdraagt dat de officiŽle betrekkingen tussen de in BelgiŽ gevestigde buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen en de Belgische Staat in goede banen worden geleid.

Voornoemde betrekkingen omvatten zaken die verband houden met diplomatieke voorrechten, immuniteiten of faciliteiten of met een bevoorrechte status enerzijds en protocollaire aangelegenheden in het algemeen anderzijds. In het verlengde hiervan vormt de Directie Protocol de link tussen de buitenlandse zendingen en de Belgische overheid.

De Directie Protocol moet er ook op toezien dat de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake het diplomatiek verkeer van 18 april 1961 worden nageleefd. Dit omvat alles wat betrekking heeft op de statuten, de fiscale voorrechten en de strafrechtelijke immuniteiten van de buitenlandse diplomatieke zendingen in BelgiŽ en hun personeel.

In de praktijk komt het erop neer dat deze dienst de procedures regelt met betrekking tot het openen van diplomatieke posten en de aanvragen behandelt voor de aanvaarding van de geloofsbrieven van buitenlandse ambassadeurs.

De dienst houdt zich bovendien bezig met tal van administratieve taken zoals het doorsturen van aanvragen voor diverse documenten aan de bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld gerechtelijke stukken, attesten, tenlastenemingen, toegangspassen luchthaven), het behandelen van verzoeken in verband met geschillen, het verstrekken van CD-nummerplaten (diplomatieke nummerplaten) en de afgifte van speciale identiteitskaarten aan diplomaten en andere leden van de zendingen, alsmede aan hun gezinsleden. De afgifte van voornoemde kaarten gebeurt met inachtneming van het Verdrag van Wenen van 1961 en van welbepaalde koninklijke besluiten.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen :

1) Rekent de Directie Protocol bepaalde kosten aan buitenlandse diplomaten voor de aflevering van deze documenten, CD-nummerplaten, speciale identiteitskaarten? Zo ja, kan U de kostprijs geven voor het afleveren van een CD-nummerplaat of een diplomatieke/speciale identiteitskaart?

2) Zijn er ooit voorvallen geweest binnen uw administratie waar ambtenaren kosten aanrekenden aan bepaalde buitenlandse diplomaten voor het afleveren van bepaalde documenten of identiteitskaarten, niettegenstaande deze gratis te verkrijgen waren?

Antwoord ontvangen op 9 januari 2014 :

1. Met uitzondering van de documenten opgesomd in punt 2 hieronder is de afgifte van documenten aan diplomatieke missies, of aan diplomaten die eraan verbonden zijn, kosteloos.

Er worden evenmin kosten aangerekend voor het overmaken aan de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) van de aanvraag om een diplomatieke nummerplaat.

In overeenstemming met het koninklijk besluit nr. 91-3745 van 30 oktober 1991 worden diplomatieke, consulaire en bijzondere identiteitskaarten eveneens kosteloos afgegeven.

Hoewel artikel 14 van voormeld koninklijk besluit de mogelijkheid biedt om bij verlies van één van voormelde identiteitskaarten de afgifte van een duplicaat tegen kostprijs uit te voeren, wordt dit vooralsnog niet toegepast.

2. De volgende prestaties zijn betalend (tegen kostprijs):

3. Er worden bij mijn weten, binnen mijn administratie, dan ook geen kosten aangerekend voor het afleveren van andere documenten of identiteitskaarten.