Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7683

van Zakia Khattabi (Ecolo) d.d. 11 januari 2013

aan de minister van Justitie

De overbrenging van gevangenen van Vorst naar de gevangenis van Andenne

overbrenging van gedetineerden
strafgevangenis

Chronologie

11/1/2013Verzending vraag
18/2/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2834

Vraag nr. 5-7683 d.d. 11 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Enkele dagen geleden werd een twintigtal gevangenen overgebracht van de gevangenis van Vorst naar Andenne. Dit lokte protest uit bij de gevangenisbewakers.

Sinds vorig jaar worden in deze gevangenis, bovenop de gevangenisbevolking, 30 gevangenen van de gevangenis van Verviers (gesloten wegens herstellingswerken) ondergebracht. De gevangeniscapaciteit ligt op 395 plaatsen, terwijl het aantal gevangen sinds een jaar gestegen is tot 425 en de kans bestaat dat het stijgt tot 450!

Is er voor de overbrenging overleg geweest met directie en personeel van de gevangenis van Andenne?

Wat is de reden van de overbrenging en waarom naar de gevangenis van Andenne?

Zijn er andere transporten in die zin gepland, naar de gevangenis van Andenne of naar andere gevangenissen?

Wat zult u doen en binnen welke termijn om tegemoet te komen aan de oproep van de gevangenisbewakers en om incidenten of nieuwe stakingen te voorkomen?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2013 :

Door de recente toename van de gevangenispopulatie is de situatie in Vorst opnieuw kritiek geworden. Op een aantal weken tijd is het aantal gevangenen op nationaal niveau immers met 300 personen gestegen. De administratie heeft dus besloten om, gelet op het besluit van de burgemeester van Vorst, de detentie-omstandigheden in deze inrichting en de werkomstandigheden, over te gaan tot de dringende overbrenging van gedetineerden van Vorst naar andere gevangenissen om de overbevolking tot een controleerbaar peil terug te brengen.

De meeste Vlaamse en Franstalige gevangenissen zijn overbevolkt. De gevangenis te Hasselt bijvoorbeeld, die qua infrastructuur, capaciteit en personeel vergelijkbaar is met de inrichtingen te Ittre en Andenne, huisvest meer dan 500 gedetineerden. In de huidige stand van zaken is de enige afdoende oplossing de overbrenging naar gevangenissen waar nog bijkomende gedetineerden opgevangen kunnen worden, inzonderheid Andenne (25), Ittre (25) en Marneffe (10), alsook meer individuele overbrengingen naar andere inrichtingen. Het gaat om een keuze voor evenwicht gelet op een gegeven situatie. Iedereen is zich ervan bewust dat het niet om een ideale beslissing gaat, maar thans is geen andere oplossing voorhanden.

Een stakingsaanzegging werd ingediend nadat deze beslissing aan het personeel van de betrokken gevangenissen was meegedeeld in het basisoverlegcomité. Hierop is een vergadering van het hoog overlegcomité georganiseerd met het oogmerk deze beslissing en de omstandigheden waarin zij genomen is, toe te lichten. Om de discussie voort te zetten, werden twee andere vergaderingen van het hoog overlegcomité en vergaderingen van de plaatselijke basisoverlegcomités gehouden. Toch werd er geen akkoord bereikt tussen de overheid en de vakorganisaties. Deze toestand werd op 30 november 2012 geformaliseerd door een protocol van niet-akkoord.