Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7459

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 29 november 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Berekening pensioenen - Wet eenheid van loopbaan - Uitvoering - Toepassing

pensioenregeling
cumuleren van pensioenen
pensioenvoorwaarden
werknemer in loondienst
zelfstandig beroep

Chronologie

29/11/2012Verzending vraag
19/12/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7458

Vraag nr. 5-7459 d.d. 29 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer bij de berekening van een pensioen blijkt dat de eenheid van loopbaan van 45 jaar overschreden werd, worden de minst voordelige jaren in mindering gebracht. Door deze handeling wordt het pensioen tot de eenheid teruggebracht. Maar bij een gemengde loopbaan als werknemer en als zelfstandige worden steeds de minst voordelige jaren als zelfstandige in mindering gebracht, zelfs wanneer de pensioenopbrengst als werknemer voor bepaalde jaren lager is dan de minst voordelige jaren als zelfstandige. Dit betekent dat iemand met een gemengde loopbaan een minder voordelig pensioen geniet enkel en alleen omwille van de verandering van statuut.

Dit pijnpunt werd in aanbeveling 2010/1 van de Ombudsdienst Pensioenen aangekaart. Terwijl dit parlement bijna tien jaar geleden actie ondernam door een wetswijziging goed te keuren. In 2003 werd namelijk de wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan aangenomen. Deze wet wijzigde de pensioenstelsels van werknemers en zelfstandigen zodat, ongeacht het stelsel, steeds de minst voordelige jaren verwijderd zouden moeten worden. De regering kreeg de opdracht deze wet bij koninklijk besluit uit te voeren.

Tot op vandaag werd deze unaniem goedgekeurde wet nog altijd niet uitgevoerd. De pensioeninstellingen RSVZ en RVP kunnen ze immers niet uitvoeren bij gebrek aan koninklijke besluiten.

Mag ik u daarom vragen:

1) Wat de bezwaren waren en zijn om deze wet uit te voeren?

2) Wanneer en hoe denkt u actie te ondernemen om deze wet uit te voeren?

3) Hebt u dit probleem al besproken met uw collega minister?

4) Wat zouden de gevolgen van de in het regeerakkoord aangekondigde afschaffing van de eenheid van loopbaan zijn voor deze wet?

Antwoord ontvangen op 19 december 2012 :

1) Dit dossier betreft de gepensioneerden die het maximale aantal van 45 loopbaanjaren overschrijden en van wie de loopbaan gemengd is.

Deze problematiek ligt me in het bijzonder na aan het hart en het is bovendien om deze reden dat ik van de regering achtereenvolgende verhogingen heb kunnen bekomen van het pensioen van de zelfstandigen. De nastreving van deze verhogingen in de richting van de gelijktrekking van de bedragen van het minimumpensioen tussen loontrekkenden en zelfstandigen is ingeschreven in het regeerakkoord. Een extra stap in deze zin zal worden genomen in 2013 voor wat betreft de gezinspensioenen.

De invoering van de wet van 11 mei 2003 inzake de berekening van de gemengde pensioenen heeft tot dusver nog niet kunnen plaatsvinden. De voornaamste hindernis voor deze invoering is van administratieve orde en heeft rechtstreeks te maken met de complexiteit van de verschillende pensioenstelsels. Het risico bestaat erin dat de procedure die zou worden ingevoerd, zou leiden tot talrijke vertragingen in de behandeling van pensioenaanvragen. De werken die werden uitgevoerd tussen de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) en het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandige (RSVZ) onder de vorige legislatuur hebben niet geleid tot een oplossing.

2-3-4) De wil van de regering betreffende de gemengde en de lange loopbanen is voortaan ingeschreven in het regeerakkoord en gaat verder dan de wet van 2003. Het gaat om de geleidelijke schrapping van de eenheid van loopbaan en dus om de inaanmerkingneming op termijn van een aantal jaren dat hoger is dan 45.

Er werd veel op stapel gezet en ingevoerd inzake het pensioen. De progressieve schrapping van de eenheid van loopbaan zal er zeer binnenkort moeten komen. Een werkgroep tussen mijn kabinet en het kabinet van de minister van Pensioenen zal zo snel mogelijk worden georganiseerd om, samen met de bevoegde administraties, de budgettaire kost en de modaliteiten van een invoering in de loop van de legislatuur te bekijken.