Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7126

van Zakia Khattabi (Ecolo) d.d. 5 oktober 2012

aan de minister van Justitie

Artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering - Verruimd verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom (VVSBG) - Toepassing - Cijfers

strafprocedure
strafrechtelijke procedure
verjaring van de vordering
strafvervolging
officiŽle statistiek

Chronologie

5/10/2012Verzending vraag
19/12/2012Antwoord

Vraag nr. 5-7126 d.d. 5 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 30 mei 2012 hebt u met het College van procureurs-generaal een omzendbrief nr 6/2012 van 30 mei 2012 ondertekend over de precisering van de draagwijdte van artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering betreffende het verruimd verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom (zoals gewijzigd door artikel 84 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen).

Volgens u is die omzendbrief enkel een verduidelijking van het toepassingsgebied van de wet van 14 april 2011, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2011.

Bijgevolg wens ik het volgende te vernemen: Hoeveel minnelijke schikkingen werden er sinds de inwerkingtreding van de wijziging van de wet van 14 april 2011, enerzijds, en sinds de inwerkingtreding van de omzendbrief nr 6/2012, anderzijds, voorgesteld? Hoeveel werden er getroffen, voor welk soort delicten en voor welke bedragen?

Antwoord ontvangen op 19 december 2012 :

Sedert de wijziging van de wet van 6 mei 2011 is het verval van strafvordering tegen betaling van een geldsom mogelijk zolang er geen definitieve uitspraak is gedaan - incluis een uitspraak in beroep voor het Hof van Cassatie - en voor zover de persoon die de feiten gepleegd heeft, bereid is de schade te vergoeden.

Op 24 mei 2012 werd een gezamenlijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal goedgekeurd.

De uitbreiding van de schikking maakt het mogelijk op een realistische wijze tal van problemen op te lossen die verband houden met de complexiteit van het dossier, de competentie van de verschillende actoren en de duur van de strafprocedures.

Het verruimd verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom (verder Verruimd verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom (VVSBG) genoemd) werd reeds viermaal toegepast in het arrondissement Antwerpen en vijfmaal in het arrondissement Brussel.

Op vroegere parlementaire vragen heb ik al geantwoord dat de Belgische Staat via het VVSBG tussen juni 2011 en juni 2012 ongeveer 40 607 540,42 euro ontvangen heeft voor het arrondissement Antwerpen en 24 777 746 euro voor het arrondissement Brussel. De bedragen die geïnd worden in het kader van de schikkingen komen toe aan de Schatkist.

Verder beschikken de statistisch analisten van het College van Procureurs-Generaal niet over betrouwbare cijfergegevens met betrekking tot de toepassing van de wet op de verruimde minnelijke schikking, aangezien deze toepassing niet op uniforme wijze wordt geregistreerd door de verschillende correctionele parketten.

Er wordt werk gemaakt van uniforme registratierichtlijnen, opdat er op termijn wel degelijk betrouwbaar statistisch cijfermateriaal in deze materie beschikbaar zou zijn.

Een richtlijn betreffende de invoering van de uitgebreide VSBG werd opgesteld en de nodige aanpassingen in het registratie systeem REATPI zijn intussen aangebracht. Deze richtlijn dient nog vertaald te worden waarna deze zal toegezonden worden aan de systeemverantwoordelijken.