Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6993

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 4 september 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Groothertogdom Luxemburg - Kinderbijslag - Studiebeurzen - Wijziging van de wetgeving - Belgische grensarbeiders - Rijksdienst voor Kinderbijslag - Budgettaire weerslag

Luxemburg
gezinsuitkering
grensarbeider
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
officiële statistiek

Chronologie

4/9/2012Verzending vraag
12/11/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6993 d.d. 4 september 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sedert 1 oktober 2010 is in het Groothertogdom Luxemburg de wet 6148 van toepassing, waardoor kinderen boven achttien jaar geen kinderbijslag meer ontvangen. Parallel daarmee heeft de Luxemburgse staat een systeem van studiebeurzen ontwikkeld, echter uitsluitend voor inwoners van Luxemburg. De Belgische grensarbeiders, die ingevolge deze wet worden gediscrimineerd, wenden zich thans tot de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). Ik vraag mij af wat de budgettaire weerslag is van deze gewijzigde wetgeving.

Op 24 juni 2011 antwoordde de minister op een vraag over dit onderwerp: “Aangezien de maatregel nog maar sinds oktober 2010 van kracht is, zal het aantal betrokken kinderen nog stijgen.” Daarom wil ik haar hierover opnieuw ondervragen.

1) Wat was de budgettaire weerslag van deze maatregel van de Luxemburgse regering voor de RKW in 2011?

2) Hoeveel kinderen geven aanleiding tot een meeruitgave voor het Belgische stelsel ingevolge de Luxemburgse hervorming? Wat zijn de vooruitzichten voor de komende jaren?

3) Hebt u contacten gehad met uw Luxemburgse collega's na de beslissing van 11 januari 2011 van de administratieve rechtbank van Luxemburg om aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag te stellen? Overwegen zij een herziening van de maatregelen van de wet 6148 ingevolge die evolutie?

Antwoord ontvangen op 12 november 2012 :

Het antwoord op uw vraag valt onder de bevoegdheid van mijn collega, de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken en voor Gezinnen.