Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-678

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 december 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Musea voor Kunst en Geschiedenis - Aanwervingen - Procedures - Klachten

museum
personeelsbeheer

Chronologie

27/12/2010Verzending vraag
23/3/2011Antwoord

Vraag nr. 5-678 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 21 december 2010 stelde ik in de commissie voor de Sociale Zaken een vraag om uitleg (nr. 5-237) in verband met de gebrekkige werking van de Musea voor Kunst en Geschiedenis. Tijdsgebrek noopte de minister mij te adviseren om verdere vraagstelling langs schriftelijke weg te organiseren.

Een van de onbeantwoorde vragen betrof het problematische personeels- en aanwervingsbeleid. De minister verzekerde mij dat alle aanwervingen volgens de geijkte procedures verlopen, maar er restte geen tijd voor de gevraagde concrete gegevens. Vandaar deze bijkomende en aanvullende schriftelijke vragen:

1. Kan zij mij een overzicht geven van de aanwervingen van de afgelopen vijf jaar en over de manier waarop deze hun beslag kregen? Kunnen deze gegevens worden gedetailleerd op niveau van aanwerving ? Ging het over statutaire of contractuele aanwervingen ? Welke leden telden de eventuele jury's ? Ging over gewone kwalificatie of vergelijkende proeven ? Werden er hieromtrent klachten neergelegd bij de Raad van State? Zo ja, met welke gevolgen?

2. Kan zij mij een overzicht geven van de lopende aanwerving en hun stand van zaken, met dezelfde specificaties uit de eerste vraag?

3. Welke moeilijkheden ondervindt zij in haar personeelsbeleid met betrekking tot deze musea? Kan zij hieromtrent structurele redenen duiden en een remediering voorstellen?

4. Zijn er evaluatieve en eventueel bestraffende maatregelen voorzien ten opzichte van de leidende ambtenaren die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid droegen of dragen voor de ellende, zoals ook door het Rekenhof vastgesteld? Zo ja, welke? Zo neen, met welke argumenten motiveert de minister de afwezigheid daarvan?

Antwoord ontvangen op 23 maart 2011 :

Het geachte lid zal hieronder het antwoord vinden op zijn vragen betreffende de aanwervingsprocedures bij de Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis (KMKG).

  1. Onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de aanwervingen uitgevoerd door de KMKG in de laatste vijf jaar.


Wetenschappers

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Totaal

2006

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

Statutairen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contractuelen Wetenschapsbeleid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

4

4

8

5

4

9

Contractuelen KMKG

1

2

3

-

-

-

4

2

6

-

-

-

-

1

1

5

5

10

Totaal

1

2

3

-

-

-

4

2

6

1

-

1

4

5

9

10

9

19

2007

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

Statutairen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contractuelen Wetenschapsbeleid

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

2

-

2

6

-

6

Contractuelen KMKG

2

4

6

-

1

1

3

3

6

1

1

2

4

3

7

10

12

22

Totaal

3

4

7

1

1

2

4

3

7

2

1

3

6

3

9

16

12

28

2008

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

Statutairen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contractuelen Wetenschapsbeleid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

2

-

2

3

-

3

Contractuelen KMKG

3

5

8

-

-

-

2

5

7

2

1

3

13

1

14

20

12

32

Totaal

3

5

8

-

-

-

2

5

7

3

1

4

15

1

16

23

12

35

2009

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

Statutairen

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Contractuelen Wetenschapsbeleid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

Contractuelen KMKG

5

-

5

-

-

-

2

4

6

-

-

-

3

11

14

10

15

25

Totaal

5

1

6

-

-

-

2

5

7

-

1

1

3

11

14

10

18

28

2010

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

Statutairen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contractuelen Wetenschapsbeleid

1

-

1

-

-

-

2

-

2

-

-

-

1

-

1

4

-

4

Contractuelen KMKG

3

5

8

1

6

7

3

4

7

-

1

1

5

4

9

12

20

32

Totaal

4

5

9

1

6

7

5

4

9

-

1

1

6

4

10

16

20

36


Wetenschappers

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Totaal

2006 tot 2010

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

F

N

Totaal

Statutairen

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Contractuelen Wetenschapsbeleid

2

-

2

1

-

1

3

-

3

3

1

4

9

4

13

18

5

23

Contractuelen KMKG

14

16

30

1

7

8

14

18

32

3

3

6

25

20

45

57

64

121

Totaal

16

17

33

2

7

9

17

19

36

6

4

10

34

24

58

75

71

146

De volgende regels werden nageleefd voor de selectie van het aangeworven personeel:

Geen van de aanwervingen van de laatste vijf jaar bij de KMKG hebben aanleiding gegeven tot een annuleringsberoep bij de Raad van State.

  1. De lopende selectieprocedures zijn de volgende:

  1. Na de licht vervroegde pensionering van de vorige directeur-generaal en na een interimperiode van 1 maart 2010 tot 31 juli 2010, toevertrouwd aan een leidinggevend wetenschappelijk ambtenaar van de KMKG, heb ik op 22 juli 2010, op voordracht van de voorzitter van het directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid, de directeur-generaal van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België aangesteld als directeur-generaal ad interim van de KMKG.

Deze aanstelling ging gepaard met een opdrachtbrief die doelstellingen bevatte zoals het nastreven van de inventarisatie, een audit over de materiële en financiële werking en het personeelsbeleid van de instelling, de screening en de analyse van bestaande diensten, de situatie met betrekking tot de bescherming en de beveiliging en de versterking van de samenwerking met de Regie der Gebouwen.

Om de directeur-generaal ad interim bij te staan in de uitvoering van zijn opdracht, werd een ambtenaar van de POD Wetenschapsbeleid gedetacheerd bij de KMKG om er tijdelijk de verantwoordelijkheid te nemen voor de ondersteunende directie van de instelling.

Bovendien is er een interne audit aan de gang om de bestaande diensten en de beschikbare personeelsleden van de KMKG in kaart te brengen. Wat het personeelsbeheer betreft, brachten de eerste resultaten van deze audit de volgende elementen aan het licht: de afwezigheid van bepaalde beroepen en bepaalde diensten die nodig zijn voor een goede werking van het museum, geen uitgebouwde hiërarchische lijn in de diensten, de afwezigheid van een visie op lange termijn bij de uitwerking van het personeelsplan, tekortkomingen in de personeelsdatabase, geen organisatie van de evaluatie van het werk gepresteerd door het personeel, onbestaande interne communicatie, overmatig gebruik van interimpersoneel, enz.

Een van de prioritaire acties voor de verantwoordelijken is een personeelsplan uitwerken dat beantwoordt aan de werkelijke behoeften van de instelling, waarbij zij er vooral op zullen letten sleutelposten te voorzien die tot op heden onbestaande of niet ingevuld waren. Het gaat hier prioritair om het statutair personeel van niveau A voor de functies van facility manager, security manager en hoofd van de personeelsdienst.

4. Een verandering in de directie van de instelling, door de vervroegde pensionering van de vorige directeur-generaal van de KMKG, was de maatregel die het meest dringend moest worden genomen om de best mogelijke continuïteit te verzekeren van de publieke dienstverlening door de KMKG en iets te doen aan de problemen van het collectiebeheer van deze instelling, zoals ze aan het licht werden gebracht door het Rekenhof.