Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6625

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 juni 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Horeca - Verkoop van bereide maaltijden - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Ongunstige evaluaties - Communicatie van de verslagen

horecabedrijf
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
voedselveiligheid
gezondheidsinspectie
Keuringsdienst van waren

Chronologie

29/6/2012Verzending vraag
12/7/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6625 d.d. 29 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Meer dan de helft van de horecazaken die warm eten serveren krijgen van de inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) een ongunstige evaluatie. De consument wordt daarbij echter in het ongewisse gelaten over welke zaken het hier gaat. Het FAVV weigert dit vrij te geven. In Denemarken staan bijvoorbeeld de inspectieverslagen online zodat iedereen ze kan bekijken.

Er is hierover momenteel een procedureslag aan de gang bij de Raad van State tussen enkele burgers die deze gegevens hebben opgevraagd in het kader van de openbaarheid van bestuur en het FAVV.

Het FAVV redeneert dat ze liever constructief samenwerkt met de sector om de kwaliteit te verhogen en vindt dat ze ook tijd moet geven aan de zaken om hun pijnpunten weg te werken vooraleer ze overgaat tot de publicatie van de inspectieverslagen. Bovendien worden de horecazaken nog altijd niet op een uniforme manier gecontroleerd (checklists, enz.) zodat men dit niet kan publiceren.

Hierover de volgende vragen:

1) Klopt de berichtgeving dat meer dan één op twee van de horecazaken die warm eten serveren een ongunstige evaluatie krijgen van de inspecteurs van het FAVV? Begrijpt de geachte minister dat ik mij hier ernstige zorgen om maak? Hoe beoordeelt en duidt zij deze cijfers?

2) Het FAVV bestaat sinds 2010. Hoe verklaart de geachte minister dat het FAVV na meer dan 12 jaar nog altijd niet op een uniforme wijze horecazaken controleert? Levert dit geen problemen op met het gelijkheidsbeginsel? Wat zal zij ondernemen om dit te verhelpen?

3) Het FAVV zegt in eerste instantie niet te willen publiceren om de horecazaken een kans te geven om zich te verbeteren. Daar kan ik ook enigszins inkomen mits deze verbeteringen zeer snel worden doorgevoerd. Hoeveel tijd krijgen deze zaken om zich te verbeteren? Na hoeveel tijd volgt er een tweede inspectie nadat een zaak ondermaats scoorde?

4) Het FAVV stelt dat ze in de toekomst wel bereid is om een publicatie van de inspectieverslagen als uiterste maatregel te gebruiken. Ze stelt daarbij wel dat dit niet voor de komende jaren zal zijn. Hoe verklaart de geachte minister deze onwil om hier snel werk van te maken? Zal zij het nodige doen om dit proces te bespoedigen?

5) Het aantal "ongunstige inspecties" zou de laatste jaren constant zijn gebleven. De huidige aanpak lijkt dus niet echt zijn vruchten af te werpen. Beaamt de geachte minister dat 'name and shame' een zeer efficiënte manier is om de kwaliteit van de horecazaken te verbeteren vermits dit direct het consumentengedrag stuurt?

Antwoord ontvangen op 12 juli 2012 :

1. 46,7   van de horecazaken met een toelating, met name waar voeding wordt geserveerd, hebben een gunstige beoordeling gekregen. In 2011 betrof het grootste deel van de zware niet conformiteiten op het gebied van infrastructuur, uitrusting en hygiëne in de horeca de reinheid van de produktielokalen (14 %) de oppervlakten in contact met de levensmiddelen (11 %), het in stand houden van de koudeketen (10 %), gepaste omstandigheden voor het ontdooien van levensmiddelen (10 %), de uitrusting en de netheid van de sanitaire installaties en de handwasgelegenheden (10 %).

2. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) bestaat inderdaad reeds sedert 2000 en is operationeel sedert 2002. In deze periode heeft het FAVV een beleid ontwikkeld dat het mogelijk maakt om alle operatoren op eenzelfde, uniforme manier te beoordelen en dit in het hele land. De controles gebeuren aan de hand van uniforme, gestandaardiseerde checklists, met voor iedere vraag een weging. Aan deze wegingen is een uniform, gestandaardiseerd beoordelingssysteem en opvolgingssysteem gekoppeld. Ik kan u bovendien bevestigen dat het FAVV in 2010 een ISO 17020 certificaat bekomen heeft, uitgereikt door BELAC. Bij deze certificatie wordt o.a. bijzondere aandacht besteed aan de uniforme manier van werken van alle controleurs en inspecteurs doorheen het hele land.

3. Enerzijds doet de horeca-sector zware inspanningen om de hygiëne in de sector te verbeteren. Er is een nationaal goedgekeurde HACCP-gids voor de horecasector opgesteld. Op basis van deze gids organiseert de horecasector opleidingen voor de operatoren.

Ook het FAVV zelf levert voortdurend inspanningen om de toestand te verbeteren:

De preventieve acties, de sensibilisatie en de vulgarisatie zullen steeds een belangrijke opdracht blijven voor het FAVV, zonder dat hierbij de controleopdracht wordt verwaarloosd.

Van zodra bij controles niet conformiteiten worden vastgesteld worden naargelang de ernst van de niet conformiteit maatregelen genomen gaande van een waarschuwing, een PV van overtreding, een sluiting van de inrichting tot een intrekking van de toelating.

Bij een waarschuwing, een PV van overtreding en een sluiting worden duidelijke afspraken gemaakt over de termijnen om de niet conformiteiten in orde te stellen. Na deze termijnen gebeurt er een hercontrole. Deze termijn kan variëren van 24 uur (hygiëne) tot een maximum van 6 maanden (infrastructuur werken).

4. Het is duidelijk dat de toestand niet aanvaardbaar is. Zoals hierboven uitgelegd wordt zowel door de horecasector en ook door het FAVV alles in het werk gesteld om de toestand te verbeteren.

5. De verbeteringen zijn inderdaad niet spectaculair. In de eerste plaats is dit te wijten aan het feit dat er in de horeca-sector een hoge turnover is. Wij schatten de rotatie voor dit type van inrichtingen op 25 % per jaar. Op ieder ogenblik zijn er dus veel nieuwe zaken en nieuwe operatoren, die nog geen controle gekregen hebben. Deze operatoren krijgen dan ook alle info om zich in orde te stellen bij hun eerste controles.

De informatie naar de consument mag dan wel een zeer machtig wapen lijken, maar een onderzoek uitgevoerd door het FAVV lijkt aan te tonen dat de publicatie van de controleresultaten eerder de neiging heeft om de kwaliteit van de controles te verlagen, dan de kwaliteit van de hygiëne te verbeteren. De resultaten kunnen dan wel beter lijken, zonder evenwel de realiteit op het terrein weer te geven.