Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6615

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 29 juni 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

het vervroegd pensioen

vervroegd pensioen
pensioenvoorwaarden
pensioenregeling
zelfstandig beroep

Chronologie

29/6/2012Verzending vraag
25/7/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2190

Vraag nr. 5-6615 d.d. 29 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wie op een bepaald moment met vervroegd pensioen kan gaan, behoudt dat recht ook wanneer hij blijft werken en daardoor nadien mogelijks niet meer aan de inmiddels strengere voorwaarden zou voldoen.

Een voorbeeld: een zelfstandige die in 2012 60 is met 36 loopbaanjaren, mag ook in de jaren nadien met vervroegd pensioen. Als hij op 60 met vervroegd pensioen zou zijn gegaan (in 2012 dus), dan zou een verminderingspercentage van 25% zijn toegepast. Stel dat hij pas in 2013 met vervroegd pensioen gaat wanneer hij 61 is met 37 loopbaanjaren, dan kan hij dat alleen op basis van zijn vastgeklikt recht (want de loopbaanvoorwaarde is tegen dan 38 jaar). Maar zal zijn pensioen worden verminderd met 25% zoals initieel het geval zou zijn geweest, of met 18% wat het tarief is voor wie in 2013 met vervroegd pensioen gaat op 61?

Om deze reden had ik graag van de geachte minister geweten:

Welk moment geldt voor de bepaling van de verminderingspercentages, want die hangen ook af van de leeftijd? Geldt daarvoor de leeftijd bij het uiteindelijk opnemen van het pensioen of de leeftijd die men had op het moment waarop men toegang verwierf tot het vervroegd pensioen?

Antwoord ontvangen op 25 juli 2012 :

De overgangsmaatregelen voorzien in artikel 3, lid 2bis, van het Koninklijk besluit van 30 januari 1997 en in het artikel 84 van de wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen hebben betrekking op de toegang tot het vervroegd pensioen. Zij beogen de malus niet.

Wat de malus betreft, blijft elk verminderingspercentage verbonden aan de leeftijd van de persoon op het moment van de pensionering, net als de duur van zijn loopbaan.

U haalt het voorbeeld aan van een zelfstandige die met vervroegd pensioen kan gaan op 60 jaar, maar die beslist met vervroegd pensioen te gaan in 2013 op de leeftijd van 61. De malus die op hem van toepassing is, is die voorzien voor elke pensionering op 61-jarige leeftijd, namelijk 18 %. Bovendien zal deze malus niet worden toegepast als de zelfstandige beschikt over een loopbaan van minimaal 41 jaar.

Het is dus wel degelijk de leeftijd van de belanghebbende op het moment van de pensionering die telt bij de bepaling van de eventuele malus en niet de leeftijd vanaf wanneer de belanghebbende toegang verkrijgt tot het vervroegd pensioen.