Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6570

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 22 juni 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Ondernemerschap bij jongeren - Onderzoek - Aantrekkelijkheid - Maatregelen

ondernemingsgeest
steun aan ondernemingen
startende onderneming
jeugdige werknemer
zelfstandig beroep

Chronologie

22/6/2012Verzending vraag
10/8/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6570 d.d. 22 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik heb kennis mogen nemen van een onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, het NSZ. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren tussen 18 en 30 jaar minder voor het ondernemerschap kiezen en bovendien sneller afhaken dan tien jaar geleden.

In 2002 bedroeg het aandeel startende zelfstandigen tussen 18 en 30 jaar 36,6 % van het totaal aantal starters, terwijl het aandeel in 2011 terugzakte naar 33,9 %. Daarnaast waren jongeren in 2011 goed voor 19,5 % van alle zelfstandigen die hun activiteit hebben stopgezet, terwijl dat aandeel in 2002 16,7 % bedroeg.

Om voorgaande reden had ik graag geweten welke concrete maatregelen u zult nemen om het ondernemerschap bij jongeren aantrekkelijker te maken?

Antwoord ontvangen op 10 augustus 2012 :

Op 20 juli laatstleden heb ik de regering een Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO)-plan voorgelegd, waarvan bepaalde voorstellen ook werden opgenomen in het relanceplan dat de regering eveneens heeft goedgekeurd op 20 juli laatstleden. De maatregelen die ik voorstel inzake financiering, beogen het herstel van het evenwicht van de rechten en plichten tussen de KMO’s en de banksector, met name inzake de mobiliteit van kredieten en waarborgen, de vervroegde terugbetaling van leningen, of nog de mogelijkheid voor particulieren om een pand op een handelsfonds te nemen, om de niet-bancaire financieringsmogelijkheden voor starters te verbeteren. Er worden ook maatregelen voorzien voor administratieve vereenvoudiging, zoals de effectieve invoering van het “only once” principe of de afschaffing van overbodige verplichtingen, zoals de dubbele bekendmaking van de jaarrekeningen van ondernemingen, alsook maatregelen met het oog op de verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat in het verlengde ligt van het beleid dat ik al voer sinds 2003.

Bovendien wil ik me niet beperken tot maatregelen op korte termijn. Integendeel, ik stel ook maatregelen voor die het ondernemerschap structureel bevorderen via een mentaliteitswijziging ten opzichte van het ondernemerschap

Wat het geringe aantal oprichtingen van ondernemingen betreft, vooral dan bij de jongsten, heeft de context van de internationale crisis die wij nu doormaken, een negatief effect op het vertrouwen, de investeringen en de creatie van activiteiten en die vaak kandidaat-ondernemers afschrikt om zich te vestigen in een onzeker klimaat. Daarom is het belangrijk dat de Regering maatregelen voorstelt die de toekomstige ondernemer geruststellen. Tot slot vestig ik uw aandacht op het werk dat ook zal moeten worden gerealiseerd op het niveau van onderwijs en opleiding. In België wordt succes als ondernemer nog al te vaak slecht onthaald, wat zich vertaalt in een voorkeur van de Belgische jongeren voor een job als ambtenaar wanneer hen wordt gevraagd wat hun “ideale job” is. Er moet dus gewerkt worden aan een ware mentaliteitswijziging.