Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6435

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 11 juni 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nachtwinkels - Economische Inspectie - Algemene Directie controle en bemiddeling - Controles - Resultaten

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
openingstijd van een winkel
handelsregelingen
officiŽle statistiek

Chronologie

11/6/2012 Verzending vraag
27/6/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6435 d.d. 11 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nachtwinkels zijn eveneens gehouden aan de wetten, normen en reglementeringen, onder meer aan de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, evenals aan de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.

De Economische Inspectie of de Algemene Directie controle en bemiddeling staat in voor de controle van deze reglementering en heeft eveneens de bevoegdheid om processen-verbaal op te stellen bij vaststelling van inbreuken of overtredingen.

Mijn vragen aan de minister zijn dan ook de volgende :

1) Hoeveel nachtwinkels zijn er gekend of geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dit voor de jaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 ?

2) Hoeveel controles werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerd door de Economische Inspectie of de Algemene Directie controle en bemiddeling in voormelde jaren, respectievelijk sinds 2007 tot 2011 ?

3) Hoeveel waarschuwingen enerzijds en processen-verbaal voor overtredingen anderzijds werden in Brussel opgesteld in deze periode ?

4) Wat zijn de voornaamste overtredingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opgesplitst volgens "niet-naleving van de openingsuren", "niet-respecteren van de wekelijkse rustdagĒ , "gebrekkige prijsaanduiding", enzovoort?

Antwoord ontvangen op 27 juni 2012 :

Zie hier mijn antwoord op de vraag van het geachte lid:

1. Als antwoord op de vraag dien ik het geachte lid erop te wijzen dat wekelijkse rustdag en openingsuren een federale materie is en het mij niet mogelijk is een regionale opsplitsing te maken aan de hand van de cijfers van de Algemene Directie controle en bemiddeling (ADCB), maar enkel de cijfers te verstrekken voor het hele Belgische gebied. Hetzelfde geldt voor de cijfers te verstrekken in antwoord op de andere gestelde vragen.

Aangaande nachtwinkels bestaat er geen specifieke code die zou toelaten ze te identificeren in de Kruispuntbank van de Ondernemingen.

2. In 2007 werden er achtennegentig controles uitgevoerd tegen zevenentachtig in 2008, vierhonderdzeventig in 2009 (algemeen onderzoek), drieënveertig in 2010 en zesennegentig in 2011.

3. In 2007 werden er twee waarschuwingen en zevenendertig Pro Justitia’s opgesteld tegen drie waarschuwingen en vijfentwintig Pro Justitia’s in 2008, acht waarschuwingen en vijftig Pro Justitia’s in 2009, twee waarschuwingen en achttien Pro Justitia’s in 2010, vijf waarschuwingen en vierenvijtig Pro Justitia’s in 2011.

4. De cijfers in de jaarlijkse verslagen van de ADCB inzake nachtwinkels zijn gebaseerd op de voornaamste inbreuk (avondsluiting) zodat het niet mogelijk is een opsplitsing voor te stellen per samenhangende inbreuken.