Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6183

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 mei 2012

aan de minister van Justitie

Invorderingsdossiers (voor de vredegerechten en de rechtbanken van koophandel)

geografische spreiding
commerciŽle rechtspraak
judiciŽle rechtspraak
officiŽle statistiek
burgerlijke rechtsvordering

Chronologie

4/5/2012 Verzending vraag
23/5/2012 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2163

Vraag nr. 5-6183 d.d. 4 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De efficiŽnte werking van onze rechtbanken wordt deels bezwaard door een te grote hoeveelheid dossiers die worden ingeleid per rechtbank en de eventuele overbelasting die eruit voortvloeit.

Specifiek voor de vredegerechten en de rechtbanken van koophandel zijn er erg veel invorderingsdossiers, zowel in handels- als consumentenzaken Deze zaken monden, in het geval de tegenpartij opdaagt, vaak uit in een afbetalingsplan of - in nog meer gevallen - in een vonnis bij verstek. Het gaat in die gevallen vaak om niet-betwiste schulden.

Het lijkt mij dat het, teneinde bepaalde oplossingen te bieden, op dat vlak van essentieel belang is te weten of er cijfers beschikbaar zijn over de aard van de zaak en of het mogelijk is deze gegevens te bekomen van de respectieve rechtbanken.

Vandaar mijn vraag om uitleg aan de minister:

1) Zijn er per arrondissement en per rechtbank cijfers beschikbaar waaruit kan worden afgeleid hoeveel zogeheten invorderingszaken er worden ingeleid per zitting, per maand en per jaar?

2) Zijn er cijfers beschikbaar over het aantal verstekvonnissen dat in dergelijke zaken wordt uitgesproken alsook over het aantal keren dat er verzet wordt ingeleid?

3) Zo ja, kan de minister meedelen hoe die cijfers zich voordoen per arrondissement en per rechtbank?

4) Zo neen, zijn er initiatieven genomen of in voorbereiding die de cijfermatige analyse per arrondissement en per rechtbank mogelijk moeten maken?

5) Is het op lokaal vlak per rechtbank mogelijk om om dergelijke analyse te maken door een uniform systeem van encodering van zaken?

Antwoord ontvangen op 23 mei 2012 :

1. Voor de vredegerechten en de rechtbanken van koophandel zijn er momenteel nog geen cijfergegevens beschikbaar per aard van de zaak. We kennen dus niet het aantal ingeleide “factuur”zaken. 

2. Er zijn voor de “factuur”zaken ook geen cijfergegevens beschikbaar over het aantal verstekvonnissen of het aantal “verzet”-inleidingen. 

3. en 4. Voor de vredegerechten en de rechtbanken van koophandel heeft het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting (VBSW), de dienst bevoegd voor de activiteitenstatistieken van de hoven en de rechtbanken (zetel), nog geen projecten ter informatisering van deze statistieken opgestart. Momenteel werkt deze dienst prioritair verder aan de werklastmeting en bestaande informatiseringprojecten.  

5. Voor de rechtbanken van koophandel en de vredegerechten bestaan reeds dergelijke applicaties. In het registratiesysteem van de rechtbanken van koophandel is een uniforme codelijst ‘aard van de zaak’ opgenomen. Voor de vredegerechten wordt momenteel een uniforme codelijst ‘aard van de zaak’ ontwikkeld.