Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5969

van Cťcile Thibaut (Ecolo) d.d. 23 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Vzw BEBAT (Inzamelen en recycleren van batterijen) - FinanciŽle reserves - Bedragen

milieuheffing
hergebruik van afvalstoffen
elektronisch afval
elektrische accumulator

Chronologie

23/3/2012Verzending vraag
2/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5969 d.d. 23 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

De juridische basis voor de inzamel- en recyclagebijdrage van batterijen bevindt zich in artikel 378 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur. Dit artikel bepaalt dat de vrijstelling van milieutaks wordt toegekend als er een ophaal- en recyclagesysteem is opgezet, dat moet worden gefinancierd met een inzamel- en recyclagebijdrage, waarvan het bedrag door de Koning wordt bepaald.

Degene die het product op de markt brengt betaalt de inzamel- en recyclagebijdrage aan de vzw BEBAT , die werd opgericht door de sector .

De controle op deze vereniging zonder winstoogmerk (vzw) gebeurt door de belastingadministratie.

Aangezien de minister verantwoordelijk is voor de belastingadministratie die de vzw BEBAT controleert, had ik graag exact geweten hoeveel de financiŽle reserves voor de boekjaren 2009, 2010 en 2011 bedroegen.

Antwoord ontvangen op 2 mei 2012 :

In antwoord op haar vraag kan ik het geachte lid meedelen dat de bepalingen van artikel 337 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot het beroepsgeheim, mij niet toe laten concrete gegevens te verstrekken aangaande de fiscale toestand van welbepaalde belastingplichtigen