Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5714

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 februari 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Ambachten - Bakkers - Terugloop van ambachtelijke bakkers - Onderzoek - Beleid

ambachtelijke productie
ambachtelijk bedrijf
bakkerij

Chronologie

28/2/2012Verzending vraag
23/4/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5714 d.d. 28 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het genoegen om over de lekkere aanbiedingen van een warme bakker te kunnen beschikken, lijkt steeds meer te verdwijnen. Tal van factoren geven hiertoe aanleiding, onder andere problemen van opvolging en het vinden van personeel - het is een harde en oncomfortabele stiel, de concurrentie van supermarkten en broodautomaten… Een cumul van factoren zorgt voor een systematische terugloop van "warme", dus ambachtelijke bakkers.

Hierover de volgende vragen:

1) Bevestigt de minister de systematische terugloop van het aanbod van warme, ambachtelijke bakkers? Kan zij hierover cijfers geven die deze terugloop over het voorbije decennium bewijzen?

2) Werd hieromtrent een onderzoek verricht, onder andere naar de belangrijkste oorzaken?

3) Beschikt de federale overheid over expliciete mogelijkheden en beleidsinstrumenten om het deze middenstanders gemakkelijker, comfortabeler te maken en het beroep daardoor te promoten? Voert de minister hieromtrent een specifiek beleid en zo ja, welk? Zo neen, waarom besteedt de federale overheid hier geen aandacht aan?

Antwoord ontvangen op 23 april 2012 :

1.    De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie bevestigt deze globale analyse. Sinds 1998 daalde het aantal artisanale brood-en banketbakkerijen (warme bakkers) met bijna 30%. De hevigste daling (-46%) betreft de kleine bedrijven die 1 à 4 loontrekkenden tewerkstellen. Daarentegen stellen we een bloei bij de ketens en de grote ambachtsbedrijven vast die meer arbeidsintensief zijn. Hieraan kan men echter toevoegen dat de statistieken vanaf 2008 een duidelijke vertraging van de daalbeweging bij de zelfstandige bedrijven zonder loontrekkende (klasse 0) vertonen. Ik hoop dat deze trend een stabilisatie voor de kleine zelfstandige bakkers betekent.

Aantal actieve BTW-plichtige ondernemingen per klassengrootte                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Artisanale brood- en banketbakkerijen: NACE 15.812 (Bron : NIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 1-4

5-9

10-19

20-49

>/=50

  Totaal

1998

1.884

3.552

847

230

72

7

6.592

2011

1.591

1.925

720

269

109

18

4.632

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-1998

-293

-1.627

-127

+39

+37

+11

-1.960

2011-1998 (%)

-15,6%

-45,8%

-15,0%

+17,0%

+51,4%

+157,1%

-29,7%

2.    De door het geachte lid genoemde oorzaken, gelinkt aan het aanbod, stroken met de werkelijkheid. Bovendien heeft de prijscontrole die jarenlang in deze sector werd doorgevoerd misschien wel jongeren ontmoedigd dit beroep te kiezen of de zaak van hun ouders over te nemen. Hieraan dienen nog de gevoelige wijzigingen in de vraag, bijvoorbeeld qua eetgewoontes  van de gezinnen en van de verbruikers (minder brood, meer ontbijtgranen) en in het verbruikspatroon : er wordt meer buitenshuis gegeten (schoolkantines en bedrijven) te worden toegevoegd. Wat bepaalde harde beroepen en stielen betreft, stelt men evenwel vast dat migranten hun toegang tot ambachtelijke basisactiviteiten, o.m. in de voedingssector (bakkerij, slagerij, kruidenierswinkel, enz.) aanvragen. Dit is een noemenswaardig positief teken.

3.    De programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (Belgisch Staatsblad van 21 februari 1998) stelt dat een specifieke beroepsbekwaamheid vereist is om toegang te krijgen tot het beroep van artisanale brood-en banketbakker. Met het oog op zowel de bescherming van de verbruiker als de handhaving van een gezonde concurrentie  moet dit beleid blijven bestaan.  Bovendien wens ik de federaties te ondersteunen die wedstrijden voor hun leden organiseren en in dit kader een wettelijke erkenning via de wet van 13 mei 2009 betreffende de officiële meesterschapwedstrijden (Belgisch Staatsblad 16 juni 2009) aanbieden. Tot nu toe heeft de sector van de artisanale brood-en banketbakkerijen deze mogelijkheid nog niet gebruikt. Ik bereid ook thans een wetsontwerp voor om de ambachtsman te definiëren. Dit ontwerp heeft met name tot doel de nadruk te leggen op de professionele ambachtslieden. Met deze wet zal de minister onder andere bevoegd voor Middenstand promotie-acties kunnen organiseren en initiatieven kunnen nemen ten gunste van het ambacht. Tot dan kunnen de warme banketbakkers net als de andere beroepen, zich inschrijven op een door de weBelgisch Staatsbladite van de FOD Economie gehoste en voor hen ontwikkelde weBelgisch Staatsbladite waarop zij hun ambacht gratis kunnen promoten.