Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5258

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de eerste minister

Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen

gendermainstreaming
beheer
gelijke behandeling van man en vrouw

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
8/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3204

Vraag nr. 5-5258 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1) Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2012 :

Volgende beheersorganen vallen onder mijn bevoegdheid : het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister en het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum.

Eind 2011 was het directiecomité samengesteld uit een vrouw, die tijdelijk het voorzitterschap waarnam, en vier mannen.

Het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum was op het einde van de vorige regering samengesteld uit 6 effectieve leden, waaronder één vrouw, en uit zes plaatsvervangende leden, waaronder drie vrouwen. Het comité werd voorgezeten door een man.

De samenstelling van het beheerscomité zal weldra worden herzien ingevolge de installatie van de nieuwe regering. Het koninklijk besluit van 7 januari 2002 betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, voorziet inderdaad dat het beheerscomité onder meer is samengesteld uit vertegenwoordigers van de eerste minister, de vice-eerste ministers en de minister van Begroting (indien deze laatste niet tezelfdertijd vice-eerste minister is). Deze vertegenwoordigers zullen dus weldra worden aangewezen.