Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5228

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking

gelijke behandeling van man en vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
2/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3445

Vraag nr. 5-5228 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) werd opgericht door de wet van 16 december 2002. Volgens artikel 4 van deze wet is het Instituut onder meer bevoegd om:

1º de studies en onderzoeken betreffende gender en gelijkheid van vrouwen en mannen te verrichten, ontwikkelen, ondersteunen en coördineren, en de impact van de concrete beleidslijnen, programma's en maatregelen vanuit genderperspectief te evalueren;

2º aanbevelingen te richten tot de overheid ter verbetering van de wetten en reglementeringen, met toepassing van artikel 3;

3º aanbevelingen te richten tot de overheid, privé-personen of instellingen naar aanleiding van de resultaten van de onder 1º vermelde studies en onderzoeken;

4º ondersteuning en bijstand te organiseren aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijkheid van vrouwen en mannen, of voor projecten tot bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen;

5º binnen de perken van zijn doel, hulp te verlenen aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en verplichtingen. Die hulp laat toe aan de betrokkene om inlichtingen en raadgevingen over de middelen die hij/zij kan aanwenden om zijn/haar rechten te doen gelden, te verkrijgen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft het IGVM in 2010 een aanbeveling gericht aan uw departement? Zo ja, welke en waarom? In hoeverre heeft u in uw beleid rekening gehouden met de aanbevelingen?

2) Hoe vaak heeft uw departement advies of bijstand gevraagd aan het IGVM? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2012 :

Wat het FAVV betreft:

  1. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft in 2010 geen enkele aanbeveling ontvangen van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

  2. Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord op haar vraag nr. 5-5226 van 16 januari 2012 met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

Wat het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA) betreft:

  1. Nee

  2. Het CODA geen vraag gesteld omdat het tot nu toe niet nodig is geweest.

Wat het Belgisch interventie en restitutie bureau (BIRB) betreft:

  1. Voor het BIRB is het antwoord op deze vraag negatief.

  2. Neen, omdat de behoefte hiertoe niet bestond daar de verhouding vrouw / man ongeveer 50 – 50 % bedraagt bij het BIRB.

Wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Kleine en middelgrote ondernemingen (K.M.O.), Middenstand en Energie betreft:

  1. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft in 2010 geen specifieke aanbeveling aan het departement gericht.

  2. Het departement heeft geen advies of bijstand van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen gevraagd, omdat de gelegenheid zich niet heeft voorgedaan.

Wat het DG Zelfstandigen - FOD Sociale Zekerheid betreft:

  1. Het Directoraat-generaal Zelfstandigen maakt deel uit van de FOD Sociale Zekerheid. Mijn collega, mevrouw Laurette Onkelinx, is de voogdijminister van deze FOD. Ik kan het geachte lid antwoorden dat er in 2010 geen aanbevelingen werden gericht aan het Directoraat-generaal Zelfstandigen.

  2. In het kader van de werkzaamheden aangaande de omzetting naar Belgisch recht van Richtlijn 2010/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad, werd een beroep gedaan op de expertise van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IVGVM).