Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5213

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen

gendermainstreaming
beheer
gelijke behandeling van man en vrouw

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
21/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3210

Vraag nr. 5-5213 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1) Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2012 :

A. Rijksdienst voor Pensioenen.

1. Wat betreft de Rijksdienst voor Pensioenen, ressorteert één enkel beheersorgaan onder mijn bevoegdheid. Dit orgaan is het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen.

2. De samenstelling van het Beheerscomité in 2011 is de volgende :

• voorzitterschap : 1 man;

• effectieve leden : 6 vrouwen en 8 mannen;

• plaatsvervangende leden : 1 vrouw en 5 mannen.

B. Pensioendienst voor de Overheidsdiensten.

Wat de pensioenen van de overheidssector betreft, ressorteert geen enkel beheersorgaan onder de bevoegdheid van de minister van de Pensioenen.