Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5193

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen

gendermainstreaming
beheer
gelijke behandeling van man en vrouw

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
9/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3206

Vraag nr. 5-5193 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1) Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2012 :

In antwoord op uw vraag vindt u hier de gevraagde gegevens.

1. Voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Sociale Zekerheid

  1. Op federaal vlak omvatten de directoraten-generaal geen beheersorganen.

  2. Zonder voorwerp.

2. Voor de socialezekerheidsinstellingen

1) De beheersorganen van de volgende instellingen vallen onder mijn bevoegdheid:

Binnen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeit-verzekering (RIZIV) vallen ook nog de volgende beheersorganen onder mijn bevoegdheid:

De beheersorganen van de volgende instellingen vallen onder mijn bevoegdheid alsook onder die van mijn collega de minister van Werk:

Dit geldt eveneens voor het beheersorgaan van het Fonds Maribel Social voor de Overheidssector ingesteld binnen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO).

Het beheersorgaan van het eHealth-platform valt onder mijn bevoegdheid alsook onder die van mijn collega de Staatssecretaris van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling.

Het beheersorgaan van de Dienst voor de Overzeese sociale zekerheid valt onder mijn bevoegdheid alsook onder die van mijn collega de minister van Pensioenen.

Het beheersorgaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten valt onder mijn bevoegdheid alsook onder die van mijn collega’s de minister van Werk, de minister Pensioenen en de minister van Binnenlandse Zaken.

Ter informatie:

Instelling

 

Voorzitter /

Ondervoorzitter

 

Werkende leden

 

Plaatsvervangende leden

 

M

V

M

V

M

V

M

V

Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-verzekering (RIZIV


1

/

/

10

5

11

4

Beheerscomité van de Dienst voor Uitkeringen (RIZIV)

1

/

/

/

13

7

4

8

Beheerscomité voor Mijnwerkers, ingesteld bij de Dienst voor Uitkeringen (RIZIV)

1

/

/

/

12

/

/

/

Beheerscomité van de Uitkeringsverzekering voor Zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor Uitkeringen (RIZIV) 

1

/

/

/

12

8

12

8

Comité van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (RIZIV)

1

/

1

/

39

11

32

16

Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging (RIZIV)

1

/

2

/

39

9

38

10

Algemene Raad van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging (RIZIV)

1

/

2

/

24

4

20

4

Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

1

/

/

/

7

3

/

/

Beheerscomité van de Sociale Zekerheid

1

/

/

/

15

8

18

5

Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

1

/

/

/

5

5

6

2

Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten 

1

/

/

/

12

2

/

/

Beheerscomité van het de RSZPPO ingestelde Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector.

1

/

1

/

18

12

17

13

Beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden 

/

1

/

/

5

3

/

/

Beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese sociale zekerheid 

1*

/

/

/

6

6

3

1

Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

1

/

/

/

6

/

/

/

Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

0

1

/

/

12

3

/

/

Beheerscomité van het eHealth-platform

1

/

/

/

27

4

26

5

Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding

/

1

/

/

9

1

8

2

Raad van beheer van de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door de Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations. 

1

/

2(**)

/

11

1

/

/

Raad van beheer van de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart. 

1

/

2(**)

/

10

2

/

/

(*) Met zijn brief van 21 februari 2011 heeft de heer Patrick Moriau zijn ontslag aangeboden als voorzitter van het Beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese sociale zekerheid.

(**) De vicevoorzitters zijn tevens werkend lid.