Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5023

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn

papier
verspilling
milieubeleid
invloed op het milieu
printer
ecologische voetafdruk

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/12/2011Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3714

Vraag nr. 5-5023 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de huidige maatschappij groeit de noodzaak naar milieubewustzijn. Sinds de komst van het internet werden reeds grote hoeveelheden papier gespaard, maar nog steeds zorgt het printgedrag voor onnodige verspilling. De reden hiervoor is het uitprinten van overbodige achtergrond, kop- en voetteksten, tekst en witruimtes. Daarom is het belangrijk de af te drukken inhoud van een website tot het absolute minimum te herleiden. Elke stap naar een milieubewustere maatschappij is er één in de goede richting, waar ecologisch verantwoord printen ongetwijfeld een grote rol in kan spelen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u bekend met de recente ontwikkelingen inzake "ecologisch verantwoord printen"? Zo ja, kan u nader toelichten? Zo neen, begrijpt u de noodzaak om het printgedrag tot het absolute minimum te herleiden en kan u toelichten hoe u dit heden reeds in uw beleid toepast?

2) Zijn de websites van uzelf en deze van uw administratie reeds printvriendelijk ? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en bent u bereid deze aan te passen naar een printvriendelijke website in de toekomst?

Antwoord ontvangen op 28 december 2011 :

Wat het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) betreft : 

1. Het FAVV is volop bezig met het behalen van de  EMAS-registratie voor al zijn sites. EMAS (Eco Management and Audit Scheme) is een milieumanagementsysteem dat gebaseerd is op de ISO 14001-norm om zo te trachten de milieuprestaties van de organisatie continu te verbeteren. Op dit ogenblik zijn reeds 5 van de 17 sites van het FAVV EMAS geregistreerd (1 Provinciale Controle Eenheid (PCE), 3 Labo’s en het Hoofdbestuur in Brussel zelf). Tegen het einde van het jaar zullen nog eens 10 PCE’s de audit van AIB Vinçotte ondergaan om hun EMAS-registratie te behalen. In het kader van deze EMAS-registratie werden een aantal doelstellingen vooropgesteld (energieverbruik verminderen, CO2 uitstoot reduceren, duurzaam aankoopbeleid, enz.). De reductie van het papierverbruik binnen het FAVV is uiteraard ook één van de doelstellingen in elke site. Zo worden er regelmatig bewustmakingscampagnes hieromtrent georganiseerd. Tijdens de controles die uitgevoerd worden bij de operatoren wordt gebruik gemaakt van draagbare PC’s (elektronische checklists en mogelijkheid om een verkort rapport af te drukken). Daarnaast wordt in de kantoren het aantal individuele printers stelselmatig afgebouwd en vervangen door centrale netwerkprinters. Hiermee wil het FAVV proberen zijn papierverbuik naar beneden te halen om de vooropgestelde doelstellingen te behalen. 

2. Een printonvriendelijke website kan inderdaad gezien worden als een indirect milieuaspect. De mensen die de website beheren proberen in de mate van het mogelijke reeds rekening te houden met de printvriendelijkheid van de site en de documenten die erop gepubliceerd worden. Op dit ogenblik gebeurt dit nog niet op een structurele manier. Het FAVV is echter bereid dit op te nemen als streefdoel binnen haar EMAS-project.

Wat het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) betreft : 

1. Het BIRB heeft de laatste tijd geen aanpassingen gedaan met het oog op ecologisch verantwoord printen. Desalniettemin volgt het BIRB, en meerbepaald de dienst informatie- en communicatietechnologie (ICT), de laatste ontwikkelingen inzake duurzame informaticasystemen en “green Information technology (IT)op de voet. Zo heeft het BIRB de laatste jaren een beleid gevoerd dat gericht was op rationelere en eenvoudigere informaticasystemen. Zijn operationele strategie voor de volgende jaren gaat verder op de ingeslagen weg. 

2. De website van het BIRB (www.birb.be) is op dit ogenblik niet aangepast zoals hierboven vermeld. Het overgrote deel van de informatie bestemd voor zijn klanten is echter beschikbaar in een courant formaat (Portable Document Format (pdf), Excel (xls), document (doc)). Hierdoor kunnen de documenten gemakkelijk worden geprint en kan enkel de informatie die men nodig heeft, worden geprint. In de toekomst wil het BIRB nog meer aandacht besteden aan “green IT, met name bij het vernieuwen van zijn website en de informatie die hierop staat.  Het dringt er trouwens zowel intern als naar zijn klanten toe op aan de documenten of delen van documenten enkel te printen wanneer het echt nodig is. Op dit ogenblik is trouwens ook een interne doorlichting aan de gang om rationeler om te gaan met zijn printerpark. 

Wat het CODA betreft : 

1. De maatregelen die bij het CODA-CERVA werden genomen om ecologisch verantwoord te printen zijn de volgende:

2. De website (www.coda-cerva.be) werd aangepast om het mogelijk te maken op een meer gebruiksvriendelijke manier te printen. De internetgebruikers beschikken over een afdrukknop - een icoon van een printer - bovenaan elk gepubliceerd artikel. Deze knop laat toe om enkel de inhoud die hen interesseert in een nieuw venster te openen en af te drukken. 

Wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie betreft : 

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord van mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, op de vraag nr. 5 4986. 

Wat het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) betreft : 

1. Het RSVZ beschikt over multifunctionele printers. Zij springen op een economische manier met inkt om en er zijn ook verschillende afdrukkwaliteiten mogelijk. Recto-verso printen is als standaard ingesteld. Bovendien gebruikt het RSVZ gerecycleerd papier. 

2. De website van het RSVZ is printvriendelijk. Het RSVZ biedt op elke pagina van de RSVZ-website een printicoon aan. Een klik op dit icoon, opent een scherm waarop enkel de inhoud van de pagina wordt getoond, zonder navigatie en dergelijke. Tegelijkertijd opent het printscherm waarop de gebruiker zijn printactie kan bevestigen. 

Wat het DG Zelfstandigen - FOD Sociale Zekerheid betreft : 

Aangezien ik enkel inhoudelijk bevoegd ben voor de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid, beschik ik niet over de gevraagde gegevens. Voor alle andere onderwerpen (personeel, logistiek, enz.) met betrekking tot de FOD Sociale Zekerheid, en dus ook tot de DG Zelfstandigen, is het de minister van Sociale Zaken die bevoegd is.