Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-481

van Christine Defraigne (MR) d.d. 3 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Pensioenen - Verschillen - Wegwerken - Maatregelen

pensioenregeling

Chronologie

3/12/2010Verzending vraag
25/3/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-482

Vraag nr. 5-481 d.d. 3 december 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de cijfers (van 2007) opgenomen in de “Belgische Pensioenatlas 2010” vult vijfendertig procent van de gepensioneerden zijn wettelijk pensioen aan met een bijkomend pensioen van de werkgever.

Volgens een onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) op vraag van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid is het gemiddelde pensioen van zelfstandigen, vrouwen en gepensioneerden ouder dan tachtig jaar lager dan het algemeen bruto gemiddelde van 1.220 euro.

Volgens de FOD Volksgezondheid verbergt dit cijfer echter een enorme discrepantie tussen gepensioneerden die 1290 euro ontvangen, gepensioneerden met een overlevingspensioen van 1018 euro en degenen die een inkomensgarantie van 742 euro voor ouderen ontvangen .

Bovendien ontvangen mannen gemiddeld 1444 euro, tegenover vrouwen 1037 euro. Gepensioneerden tussen zestig en vierenzestig jaar ontvangen gemiddeld 1537 euro pensioen. Personen die ouder zijn dan tachtig ontvangen daarentegen nauwelijks 1160 euro.

1) Hoe verklaart u die verschillen?

2) Welke maatregelen zult u nemen om die verschillen weg te werken?

Antwoord ontvangen op 25 maart 2011 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord dat mijn collega, de minister van Pensioenen, op vraag nr. 5-482 betreffende hetzelfde onderwerp zal geven, aangezien ze onder zijn exclusieve bevoegdheid valt.