Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2928

van Christine Defraigne (MR) d.d. 1 augustus 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Voertuig zonder rijbewijs - Lichte vierwieler - Keuring - Maximumsnelheid

snelheidsvoorschriften
motorvoertuig
verkeersopleiding
registratie van een voertuig
rijbewijs

Chronologie

1/8/2011Verzending vraag
14/9/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2928 d.d. 1 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De trend om met een voertuig te rijden waarvoor geen rijbewijs vereist is, neemt toe en lokt vaak kritiek uit van andere automobilisten en weggebruikers.

Volgens de inlichtingen waarover ik beschik, zou die markt met 20% gegroeid zijn. Vorig jaar zijn in België ongeveer 2 000 exemplaren verkocht.

Natuurlijk heb ik aandacht voor het recht op bewegingsvrijheid van de bevolking, maar die voertuigen nemen de plaats in van een gewoon voertuig en volgende kwesties baren me zorgen:

Krachtens de Belgische wetgeving mag wie zijn rijbewijs ingetrokken ziet, geen enkel motorvoertuig meer besturen. Dat geldt dus ook voor de voertuigen in kwestie, waarvoor eigenlijk een rijbewijs als bromfietser vereist is. Hoe voert u de controles daarop uit?

Krachtens de wetgeving bedraagt de toegelaten maximumsnelheid 45 km/uur, terwijl die voertuigen vaak sneller rijden. Hun gemiddelde snelheid zou op 70 km/uur vastgesteld zijn. Hoe wordt dat gecontroleerd?

Volgens de Belgische wetgeving moeten bestuurders van dat soort vierwielers minimum 16 jaar zijn (of 18 jaar om een passagier mee te nemen), en houder van een rijbewijs A3 voor bromfietsen, als ze na 14 februari 1961 geboren zijn. Voor wie vóór 1961 is geboren, gelden dus geen beperkingen! Vindt u dat normaal, als u weet dat ze aan hetzelfde verkeersreglement onderworpen zijn?

Bent u zich ervan bewust dat een groot aantal mensen zulke “wagens” gebruiken om overal te kunnen parkeren, zelfs waar dat verboden is, aangezien ze geen nummerplaat hebben?

Denkt u niet dat die modellen zeer gevaarlijk zijn voor hun gebruikers en voor de andere automobilisten en voetgangers?

Vindt u het normaal dat die wagentjes niet moeten worden ingeschreven, en aan geen enkele verkeersbelasting of technische keuring onderworpen zijn?

Antwoord ontvangen op 14 september 2011 :

Op grond van artikel 38 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer heeft het verval van het recht tot sturen, dat uitgesproken wordt door de rechter, betrekking op alle voertuigcategorieën. Daarin zijn ook begrepen de bromfietsen klasse A, waarvoor men geen rijbewijs moet hebben, maar ook de lichte vierwielers die in principe behoren tot de categorie van bromfietsen klasse B, waarvoor eveneens geen rijbewijs is vereist wanneer de bestuurder geboren is voor 15 februari 1961.

Indien, op grond van artikel 45 van dezelfde wet, de rechter het verval beperkt tot bepaalde voertuigcategorieën, zonder de categorie A3 aan te duiden, dan mag men nog altijd met een bromfiets klasse A of een bromfiets klasse B (of lichte vierwieler) blijven rijden.

De controles gebeuren op basis van de raadpleging van de gegevensbank van de rijbewijzen, die ook de vervallenverklaringen van het recht tot sturen bevat.

De snelheid van lichte vierwielers is volgens zijn constructie beperkt tot 45 km/uur. Het is verboden om het vermogen van dergelijke voertuig op te drijven. Inbreuken op deze regels, die door de politie worden vastgesteld, kunnen leiden tot de inbeslagname van het voertuig en zware sancties. Ik beschik over geen statistieken betreffende het aantal controles en vastgestelde overtredingen. Volgens mij gaat het om een beperkt probleem, dat zich voordoet op lokaal niveau. Het opdrijven van het vermogen is trouwens pertinenter voor de tweewielige bromfietsen van de klasse A of B, die dikwijls worden bestuurd door jongeren. Lichte vierwielers worden eerder bestuurd door oudere personen, geboren voor 15 februari 1961 die geen houder zijn van een rijbewijs.

Op basis van informatie afkomstig van de sector van de constructeurs en verdelers van deze kleine voertuigen, kan ik u meedelen dat er jaarlijks ongeveer 800 van deze voertuigen worden verkocht en dat het totale voertuigenpark ongeveer 12 000 bedraagt. De aanwezigheid van deze kleine voertuigen op de openbare weg blijft marginaal.

Toen het getuigschrift van theoretisch onderricht voor het besturen van bromfietsen op 15 februari 1977 van kracht is geworden, werd er reeds beslist dat wie de voor het besturen van dit voertuigtype vereiste leeftijd van 16 jaar had bereikt, zou worden vrijgesteld; wanneer op 1 januari 1989 het A3-rijbewijs werd ingevoerd, werd de vrijstelling van het getuigschrift van theoretisch onderricht omgezet in een vrijstelling van een A3-rijbewijs.

De regel van de verworven rechten inzake het rijbewijs werd steeds gerechtvaardigd door het feit dat de inwerkingtreding van een nieuwe reglementering niet tot gevolg mocht hebben dat bestuurders die op grond van eerdere regelgeving het recht hadden te rijden zonder rijbewijs, dit plots niet meer zouden mogen. Deze regel van de verworven rechten vooronderstelt ook dat de personen die het recht hadden te rijden zonder rijbewijs, voldoende rijervaring hebben kunnen verwerven.

De technische vereisten van deze voertuigen worden vastgelegd in Europese richtlijnen. Zij dienen aan een aantal technische aspecten te voldoen zoals banden, reminrichting, geluidsproductie, ruiten, veiligheidsgordels enzzovoort. Crashtests zijn geen verplicht onderdeel om een goedkeuring te verkrijgen voor dit type voertuigen, maar er worden door de betreffende constructeurs crashtests uitgevoerd teneinde hun voertuigen te kunnen evalueren.

Zoals ik reeds meermaals heb verklaard, zullen de bromfietsen met inbegrip van de lichte vierwielers, moeten ingeschreven worden om de politiecontroles mogelijk te maken en te vergemakkelijken, ook wanneer het gaat om het parkeren.

Mijn administratie rondt op dit ogenblik een ontwerp van koninklijk besluit af betreffende de inschrijving van deze voertuigen. Samen met de douane en de verzekeraars worden de nadere regels besproken op technisch en informaticavlak om tegen het begin van volgend jaar zowel de nieuwe als de reeds in het verkeer zijnde bromfietsen in te schijven.