Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2914

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 1 augustus 2011

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

NMBS - Personen met beperkte mobilitieit - Aangepaste dienstverlening

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

1/8/2011 Verzending vraag
24/8/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2913

Vraag nr. 5-2914 d.d. 1 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personen met een beperkte mobiliteit kunnen bij de NMBS rekenen op een aangepaste dienstverlening, op voorwaarde dat ze dit 24 uur op voorhand aanvragen en reizen vanuit 114 geselecteerde stations.

Na een incident waarbij een vrouw uit Jemappes, ondanks een correcte aanvraag, niet geholpen werd in het station, werd er een klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding gaf in een reactie in De Standaard op 14 juli 2011 aan dat er sinds begin 2010 reeds 22 gelijkaardige klachten waren binnengekomen over de NMBS en De Lijn.

Ook stelde het CGKR de 24-urenregel in vraag, aangezien deze alle personen met een beperkte mobiliteit, ongeacht hun handicap, over dezelfde kam scheert. De noden van een rolstoelgebruiker en een slechtziende zijn nochtans fundamenteel anders. Personen met een beperkte mobiliteit worden zo dus verplicht om hun reis minstens 1 dag op voorhand volledig te plannen.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel reizigers met beperkte mobiliteit maakten de voorbije 5 jaar gebruik van de aangepaste dienstverlening die wordt geboden?

2. Hoeveel klachten ontving de NMBS de afgelopen jaren over problemen met de dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit? Wat waren de voornaamste klachten?

3. Werden er compensaties uitbetaald voor het niet leveren van de beloofde assistentie aan personen met beperkte mobiliteit? Zo ja, graag het totaalbedrag van deze compensaties en uitgesplitst per jaar.

4. Is een uitbreiding van het aantal stations en stopplaatsen waar deze dienst wordt aangeboden voorzien?

5. Wat is de houding van de minister ten opzichte van het standpunt van het CGKR dat de NMBS reizigers met beperkte mobiliteit discrimineert door hen te verplichten hun reisweg 24 uur op voorhand aan te vragen? Is de minister van mening dat de 24-urenregel behouden moet blijven voor alle reizigers met beperkte mobiliteit?

Antwoord ontvangen op 24 augustus 2011 :

Mijn collega Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, zal de antwoorden geven op de eerste vier vragen.

Wat de vijfde vraag betreft: ik kan begrip opbrengen voor het standpunt van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Ik zal bijgevolg met mijn collega Inge Vervotte overleg plegen om tot een regeling te kunnen komen die volop in overeenstemming kan worden gebracht met de economie van inclusie vervat in het Internationaal Verdrag met betrekking tot de rechten van personen met een handicap.