Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2701

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 12 juli 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Toegankelijkheid van de treinen voor personen met beperkte mobiliteit

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

12/7/2011 Verzending vraag
20/7/2011 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-975

Vraag nr. 5-2701 d.d. 12 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Voor de begeleiding en de toegang tot de trein van personen met beperkte mobiliteit (PBM) geeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een opleiding aan haar personeelsleden, die onlangs werden omgedoopt tot "B for you".

Jammer genoeg volstaat het niet zich aan te bieden in het station en een personeelslid te roepen via de daartoe voorziene praatpalen. Niet alleen moet de PBM vijftien minuten voor het vertrek van de trein ter plaatse zijn, hij moet bovendien zijn trein minimum vierentwintig uur op voorhand reserveren.

Bovendien is de aanwezigheid van stationspersoneel en van een stationschef in landelijke gebieden beperkt.

Het is dus onmogelijk een vergadering of een uitstap op het laatste moment te plannen. Dat is absoluut discriminerend voor de PBM's.

Ik heb de volgende vragen:

1) Is de NMBS van plan de regels voor de toegang tot het spoor (elementaire openbare dienst) voor de PBM 's te versoepelen?

2) In Nederland is de termijn drie uur en in Frankrijk en Zwitserland is de termijn nog korter. Hoe rechtvaardigt u de termijn van vierentwintig uur in BelgiŰ? Kunnen we niet beter?

3) Zullen het beleid met betrekking tot nieuwe indienstnemingen van de NMBS en de automatisering van de stations er niet toe leiden dat de situatie in landelijke gebieden nog zal verslechteren?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2011 :

1. Overeenkomstig artikel 44 en volgende van het Beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), levert de NMBS voorts inspanningen om haar diensten meer toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit en dit in het kader van een beleid van integrale toegankelijkheid. Artikel 44 van het Beheerscontract voorziet een termijn van 24 uur.

Indien de NMBS hulpverlening wil garanderen aan personen met beperkte mobiliteit, moet ze zeker zijn van de haalbaarheid ervan en dit niet enkel in het vertrekstation, maar ook in de overstapstations en de stations van de eindbestemming. De situatie dient, rekening houdend met al deze factoren, onderzocht te worden. Om die reden is er bij de reservatie een minimum termijn nodig.

Indien de persoon met beperkte mobiliteit echter de gevraagde begeleiding niet 24 uur op voorhand kan reserveren, zal de NMBS in de mate van het mogelijke, trachten een begeleiding aan te bieden die de persoon in staat zal stellen te reizen onder de best mogelijke omstandigheden.

De reservering van de begeleiding is dus een maatregel die de persoon met beperkte mobiliteit de zekerheid biedt te kunnen genieten van een aan zijn behoeften aangepaste begeleiding op het voor hem passende moment en om te kunnen reizen in alle sereniteit.

De NMBS onderzoekt momenteel de mogelijkheden om verbeteringen in te voeren.

Aldus organiseert ze een taxidienst van bepaalde stations zonder personeel naar stations met begeleiding voor personen met beperkte mobiliteit. Deze bijkomende dienstverlening werd succesvol getest en zal behouden blijven. Tevens wordt momenteel in het station van Waregem een “traplift”voor rolstoelen uitgetest.

2. Wat de situatie in Nederland betreft, informeerde de NMBS mij dat Nederland een uitzondering vormt en dat de begeleiding er anders wordt aangepakt.

Wat de reserveringstermijn betreft, bedraagt die in Frankrijk 48 uur overeenkomstig de Europese Regelgeving.

3. De NMBS heeft niet de bedoeling het begeleidingsaanbod in te perken, integendeel, ze wil de hulpverlening aan personen met beperkte mobiliteit optimaliseren en uitbreiden tot een groter aantal stations en tot de internationale treinen. Om daaraan te beantwoorden, moeten er bijkomende maatregelen worden genomen.