Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2699

van Dominique Tilmans (MR) d.d. 12 juli 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

De reglementering inzake pesticiden

verdelgingsmiddel
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
fytosanitair product
fytosanitaire controle

Chronologie

12/7/2011Verzending vraag
7/9/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2698
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1054

Vraag nr. 5-2699 d.d. 12 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Onlangs werd een jongen vergiftigd door Malathion, een pesticide dat nochtans verboden is in België.

Niettegenstaande de impact van pesticiden op onze gezondheid, blijft de wetgever op dat vlak in gebreke. De fytofarmaceutische lobby's profiteren daarvan om elke wettelijke vooruitgang af te remmen.

In elk geval worden pesticiden, die dikwijls als onschadelijk worden voorgesteld, op zijn minst als irriterend beschouwd, wat zelfs verschillende experts ertoe aanzet om te pleiten voor het veelvuldiger toepassen van het voorzorgsprincipe.

Het koninklijk besluit van 10 januari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik bevat talrijke bepalingen over pesticiden voor beroepsgebruik of privégebruik.

Niet minder dan 10% van de pesticiden die op de Belgische velden worden gebruikt, zouden evenwel verboden zijn. Beschikt u over precieze cijfers daarover en bevestigt u dat percentage? Bent u van plan bijkomende maatregelen te nemen om het sproeien met illegale pesticiden te bestrijden? Met andere woorden, moet het wettelijke kader niet restrictiever zijn?

Het is een feit dat landbouwers (en zij niet alleen) heel hun leven aan pesticiden zijn blootgesteld! Aangezien bekend is dat een landbouwster meer kans heeft een kind te baren met een verhoogd risico op het ontwikkelen van leukemie is er reden tot bezorgdheid...

Antwoord ontvangen op 7 september 2011 :

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAW) voert regelmatig inspecties uit bij verkopers van fytofarmaceutische producten en bij landbouwers om na te gaan of de wetgeving terzake wordt nageleefd. Aanvullende inspecties worden uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid bij de operatoren die een activiteit beoefenen buiten het kader van de veiligheid van de voedselketen (zoals de gemeentebesturen en de uitbaters van parken en tuinen...).

Het FAVV gaat de wettigheid na van de aanwezigheid van de producten bij verkopers en gebruikers. Als die er niet mogen zijn, worden zij verzegeld en moeten zij worden afgegeven tijdens inzamelingen die elke twee jaar worden georganiseerd door de vzw Phytophar Recover. Deze zorgt voor de vernietiging ervan in alle veiligheid. De volgende inzamelingsactie zal plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2011. Ter gelegenheid daarvan zullen meerdere artikels en berichten, zowel van het FAVV als van beroeps- en privé- organisaties, de aandacht van gebruikers en verkopers van fytofarmaceutische producten vestigen op de noodzaak om hun producten af te geven tijdens deze inzamelingen.

Wat betreft de cijfers: in 2010 heeft het FAVV 3 161 controles uitgevoerd bij gebruikers van fytofarmaceutische producten en 254 bij de verkopers ervan. 7,2 % van de controles op boerderijen waren ongunstig door de aanwezigheid van een product dat al meer dan 2 jaar niet meer erkend was. Tenzij de volksgezondheid anders vereist, heeft de landbouwer inderdaad twee jaar om de producten te gebruiken waarvan de erkenning niet werd verlengd door de verantwoordelijke firma of die werd ingetrokken. 20,8 % van de controles bij de verkopers waren ongunstig door de aanwezigheid van het een of het andere niet-erkend product.

Om het goed gebruik van de fytofarmaceutische producten na te gaan, voert het FAVV ook analyses uit op residuen van pesticiden in levensmiddelen op de Belgische markt. De analyseresultaten worden vergeleken met de maximale residulimieten voor pesticiden (MRL) die in de Europese wetgeving zijn vastgelegd. Daar deze MRL gelinkt zijn aan de goede landbouwpraktijken, duidt een overschrijding van de MRL er op dat een product verkeerd wordt gebruikt. In 2010 heeft het FAVV analyses uitgevoerd op 1876 monsters van fruit, groenten en graan, waarvan 45 % van Belgische oorsprong. 98,9 % van de monsters van Belgische oorsprong was conform.

In het geval dat u aanhaalt, voert het Parket het onderzoek, maar heeft het Agentschap een controle uitgevoerd in het bedrijf naast de woonplaats van het jonge slachtoffer. Daarbij heeft het geen enkel product aangetroffen op basis van Malathion. Er wordt momenteel niets uitgesloten, zelfs een misdrijf of een intoxicatie door andere producten dan de pesticides op basis van Malathion niet.

Het wettelijk kader is al restrictief en de maatregelen zijn zeer aanzienlijk. Mijn diensten blijven eraan werken, met name in het kader van het werk van het Erkenningscomité van pesticiden voor landbouwkundig gebruik en de projecten van het Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden. De maatregelen zullen bovendien worden versterkt vanaf 2012, na de implementatie van de nieuwe Europese verordening 1107/2009 inzake de erkenning van pesticiden en richtlijn 2009/128 inzake een duurzaam gebruik van pesticiden.

Tot slot kan ik u bevestigen dat er momenteel studies, gefinancierd door het Fonds voor de Grondstoffen, aan de gang zijn om de risico's te meten van een professionele blootstelling an pesticiden, vooral voor zwangere vrouwen. De eerste resultaten van deze studies zullen de komende maanden beschikbaar zijn.