Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2468

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 juni 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Roltrappen en liften in stations - Onderhoud

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
onderhoud
lift

Chronologie

7/6/2011 Verzending vraag
27/9/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2468 d.d. 7 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enkele reizigers deelden mij mee dat de roltrap naar het perron van de sporen 7 en 8 in het station van Mechelen reeds meerdere maanden defect is. In een overstapstation als dat van Mechelen zorgt dit dan ook voor behoorlijk wat ongemak.

Voor liften en roltrappen is het gebruikelijk om een onderhoudscontract af te sluiten met een externe firma die dan ook gebonden is om eventuele defecten binnen een bepaalde termijn op te lossen. Klaarblijkelijk is dit niet zo evident voor stations. Klachten over langdurige defecten bij roltrappen zijn dan ook niet uitzonderlijk.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe lang is de roltrap naar de perrons van sporen 7 en 8 reeds buiten dienst? Wat is hiervan de reden en welke timing voor heringebruikname is er?

2) Hoeveel roltrappen en liften zijn er in de stations en stopplaatsen op het Belgische spoorwegnet? Graag kreeg ik deze gegevens uitgesplitst tussen de drie entiteiten.

3) Hoeveel defecten zijn er de afgelopen jaren gemeld aan de roltrappen en liften in de stations en stopplaatsen op het Belgische spoorwegnet? Graag kreeg ik deze gegevens uitgesplitst tussen de drie entiteiten.

4) Zijn er onderhoudscontracten met externe firma's voor het onderhoud van de roltrappen en liften in de stations en stopplaatsen op het Belgische spoorwegnet? Zo ja, wat zijn de termijnen die hierin zijn gestipuleerd? Zo nee, waarom niet? Graag kreeg ik deze gegevens uitgesplitst tussen de drie entiteiten.

5) Is de geachte minister van mening dat het beheer en onderhoud van de stations en stopplaatsen op het Belgische spoorwegnet momenteel optimaal gebeurt? Zijn er verbeteringen gepland?

Antwoord ontvangen op 27 september 2011 :

De Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen(NMBS)-Groep deelt het volgende mee :

  1. Eind december 2010 is een as van deze oude roltrap gebroken waardoor hij buiten dienst gesteld moest worden.

De roltrap is sterk verouderd en aan vernieuwing toe maar volgens de huidige wetgeving mag deze niet meer vervangen worden in de huidige configuratie.

Vermits binnen afzienbare tijd het station van Mechelen volledig vernieuwd zal worden is het aanpassen van de configuratie niet meer aangewezen.

Voor de herstellingen heeft Infrabel maar één firma gevonden die dit nog wil en kan doen (de oorspronkelijke producent).

Deze firma heeft een inspectie van de trap uitgevoerd en een bestek met de uit te voeren werken opgemaakt.

Hieruit bleek dat er verschillende onderdelen niet meer voorradig zijn en speciaal moeten geproduceerd worden.

Na onderhandelingen met deze firma is de bestelling geplaatst en werd opdracht gegeven de fabricatie van de onderdelen te starten. De herstellingen werden eind juli, begin augustus 2011 uitgevoerd. Na keuring werd op 9 augustus 2011 de roltrap terug in dienst gesteld.

  1. De NMBS is geen eigenaar van liften en roltrappen. De NMBS-Holding is eigenaar van 25 liften en 18 roltrappen. Infrabel is eigenaar van 163 liften en 289 roltrappen.

Algemeen kan men stellen dat alle liften en roltrappen die toegang geven tot de perrons  en dus gebruikt worden door de reizgers eigendom zijn van Infrabel; de NMBS Holding is eigenaar van een aantal liften en roltrappen in administratieve gebouwen.

  1. Gedurende de eerste 5 maanden van 2011 zijn er 305 tussenkomsten voor storingen geweest van personeel Infrabel voor de liften en 256 voor de roltrappen.

  1. Het onderhoud wordt uitgevoerd door de diensten Infrastructuur van Infrabel of door externe firma's. Momenteel  wordt ongeveer  86 % van de liften en 65 % van de roltrappen extern onderhouden in het kader van langetermijn onderhoudscontracten. De bepalingen van de contracten kunnen verschillen naargelang de opdrachtgever, het type, het belang en de particulariteiten van de installatie.

  1. De technische diensten streven naar een optimale Life Cycle Cost- benadering. Deze werkwijze wordt soms doorkruist door externe elementen. Een voorbeeld is het uitvoeren van globale stationsvernieuwingen waarbij de vervanging van de oude installaties wordt uitgesteld tot de nieuwe situatie kan gerealiseerd worden. In dergelijke gevallen treden dan meer storingen op dan normaal.